Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка в пошуці інформації для курсової роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" на тему : Спеціальні економічні зони в інституціональній системі світової економіки.Завчасно вдячна!

1.


Долинський, С.В. Концептуальні підходи до організації підприємництва у вільних спеціальних економічних зонах [Текст] / С. В. Долинський // Економіка АПК. – 2000. – №3. – С. 37-39.

2.


Романюк, С. Підсумки діяльності та проблеми підвищення ефективності функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку [Текст] / С. Романюк // Регіональна економіка. – 2001. – №3. – С.56-61.

3.


Кравчук, С.Й. Функціонування в регіоні спеціальної економічної зони як фактор економічної безпеки [Текст] / С. Й. Кравчук, Н. С. Кравчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №4,Ч.2. – С. 188-191.

4.


Бобух, І. Оцінка ефективності функціонування спеціальних економічних зон у контексті регіонального розвитку [Текст] / І. Бобух // Економіка України. – 2002. – №11. – С.42-47.

5.


Мандибура, В. Сутність, концептуальні принципи та особливості функціонування спеціальних економічних зон [Текст] / В. Мандибура, В. Опанасюк // Економіст. – 2003. – №3. – С. 92-95.

6.


Зельдина, Е. Льготные режимы в специальных экономических зонах (СЭЗ) и на территориях приоритетного развития (ТПР): проблемы и пути решения [Текст] / Е. Зельдина // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – С. 6-10.

7.


Гуткевич, С.О. Спеціальна економічна зона як пріоритетний об`єкт інвестування [Текст] / С. О. Гуткевич, Н. В. Сеперович // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12. – С. 16-20.

8.


Теплицкий, Г.М. Особенности развития специальных экономических зон и территорий приоритетного развития: региональный аспект [Текст] / Г. М. Теплицкий // Вісник Академії економічних наук України. – 2004. – №1. – С. 98-101.

9.


Васенко, В.К. Спеціальні (вільні) продовольчі зони: сутність і передумови створення [Текст] / В. К. Васенко // Економіка АПК. – 2005. – №1. – С. 141-145.

10.


Геец, В. Специальные экономические зоны: "черные дыры" или точки экономического роста? [Текст] / В. Геец, В. Семиноженко // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №22. – С. 6-9.

11.


Кандалинцев, В.Г. Стратегия "голубого океана" + ССП : синтез уникального и универсального в управлении [Текст] / В. Г. Кандалинцев // Методы менеджмента качества. – 2007. – №1. – С. 4-8.

12.


Підлісна, О. Світові тенденції запровадження вільних економічних зон як інструмент інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / О. Підлісна, О. Шпакович // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 185-189.

13.


Горник, В.Г. Міждержавне регулювання інвестиційних проектів в умовах глобалізації [Текст] / В. Г. Горник // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №3. – С. 68-70. – [Вільні економічні зони].

14.


Попович, О.С. До питання про необхідність державної підтримки спеціальних економічних зон (позиція місцевих органів виконавчої влади) [Текст] / О. С. Попович, К. Ю. Редько // Проблеми науки. – 2013. – №8. – С. 11-15.

15.


Кіндзерський, Ю. Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2015. – №6. – С. 46-50.

16.


Штань, М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства [Текст] / М. В. Штань // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 71-77.

17.


Шнирков, О.І. Закономірності формування зон вільної торгівлі у світовій економіці та Європейський Союз [Текст] / О. І. Шнирков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 201-206.

18.
338.242.4
С79
Стельмащук, А.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 362с.

19.
332
С34
Сіваченко, І.Ю. Вільні економічні зони [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, М. А. Левицький. – К. : Дакор, Алерта, 2001. – 480с.

20.
332
Б25
Барнз, В. Нові регіональні економіки [Текст] / В. Барнз, Л. Ледебур пер. з агл. А. Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 196с. 

21.
332
В46
Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, Д. В. Побережний [та ін.] за ред. І.Ю. Сіваченка. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 488с. 

22.
332
А90
Асаул, В.В. Научные основы инновационного развития территории на примере создания особых экономических зон [Електронний ресурс] / В. В. Асаул. – СПб. : Наука, 2006. – 217с. – (Экономическое возрождение России).

23.
339.92
Ш67
Школа, І.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І.М. Школи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544с.

1.Бабкина С. И. 
Специальные экономические зоны как инструмент реформирования экономики (на примере Китая) [Електронний ресурс] / С. И. Бабкина // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки. - 2013. - Вип. 158. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkaue_2013_158_21
2.
Щепанський Е. В. 
Удосконалення механізму обґрунтування створення та функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного спрямування [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2008. - № 4. - С. 331-340. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_70
3.
Григоренко Я. О. 
Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування [Електронний ресурс] / Я. О. Григоренко // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 1. - С. 49-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_1_7
4.
Наконечна К. В. 
Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі [Електронний ресурс] / К. В. Наконечна // Агросвіт. - 2015. - № 20. - С. 29-35.
5.
Сейфоллахи Моджтаба 
Свободные и специальные экономические зоны ирана: опыт создания и тенденции развития [Електронний ресурс] / Моджтаба Сейфоллахи. // Ефективна економіка. - 2011. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_9_13

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека»