Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "суть ліцензійної діяльності в науково-технічній сфері" Дякую.
1.


Пічкур, О. Науково-технічні розробки як об`єкти ліцензійних угод і договорів про передання майнових прав на технології [Текст] / О. Пічкур // Інтелектуальна власність в Україні. – 2004. – №10. – С.39-45.

2.


Лищишин, О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау [Текст] / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №3. – С. 153-156.

3.


Андрощук, Г. Університетські служби з передання технологій : моделі фінансування [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2010. – №7. – С. 46-51.

4.


Гродовський, О.В. Використання засобів маркетингу у формуванні інноваційної стратегії підприємства [Текст] / О. В. Гродовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.3. – С. 16-18. – [Стаття присвячена проблемам інноваційної діяльності промислових підприємств. Пропонуються етапи формування стратегії інноваційного розвитку на основі її визначення як загальної стратегії підприємства за напрямками розвитку та
зростання. Наведено низку послідовних завдань теоретичного та практичного характеру. Аналіз доцільності та планування найбільш адекватних форм передавання технологій у процесі створення, освоєння, розміщення на ринку і підтримування необхідних обсягів продажу нового продукту (ліцензії, відрядження спеціалістів, видача або виконання замовлень на дослідження та розробки, науково-технічне співробітництво тощо).

5.


Новиков, В.В. Особливості міжнародної торгівлі ліцензіями в рамках ЄС [Текст] / В. В. Новиков // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 91-94.

6.
608
О-66
Орлов, Е.М. Патентно-лицензионная работа и научно-технический уровень разработок [Текст] / Е. М. Орлов. – Л. : ЛДНТП, 1987. – 11c. – (Библиотечка изобретателя и патентоведа).

7.
34
В70
Волынец-Руссет, Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау ( на внешних и внутренних рынках) [Текст] : учебник / Э. Я. Волынец-Руссет. – М. : Юристъ, 1999. – 326с.

8.
339.92
А48
Алексунин, В.А. Международный маркетинг [Текст] : учеб. пособие / В. А. Алексунин. – М. : Издательский Дом "Дашков и К", 2000. – 160с.

9.
34(477)
В22
Вачевський, М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Вачевський. – К. : ЦНЛ, 2004. – 376с. 

10.
608
К89
Кузнєцов, Ю.М. Патентознавство та авторське право [Текст] : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2005. – 428с.

11.
339.9
М50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Барановська, В. О. Главник [та ін.] за ред. І.І. Дахна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 304с.

12.
34(477)
С85
Стрижак, О.О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стрижак. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 216с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
608
К89
Кузнєцов, Ю.М. Патентознавство та авторське право [Текст] : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2008. – 428с. 

14.
339.9
Р32
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. /  за ред. І.І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. – [Існує електронна копія].

15.
34(477)
М59
Мікульонок, І.О. Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К. : Ліра-К, 2011. – 232с.

16.
34(477)
Д72
Драпак, Г. Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба, С. Горященко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 155 с. – [
].

1.

Андрощук Г. 
Системи державного управління патентно-ліцензійною діяльністю [Електронний ресурс] / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 5. - С. 20-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.001 Mb    Зміст випуска     Цитування

57.

2.
http://isct.ru/books/55.html
3.http://readbookz.com/books/155.html
4.http://studopedia.com.ua/1_134011_peredavannya-nou-hau.html