Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Успішна кар’єра менеджера: необхідні риси, якості, передумови." Дякую


1.
Беляева, Н. Робота з обдарованою молоддю у вихованні професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів [Текст] / Н. Беляева // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №4. – С. 35-39.

2.
Бережна, Г. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі [Текст] / Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 67-72.

3.
Богатырева, М.А. Новые приоритеты в подготовке международных менеджеров [Текст] / М. А. Богатырева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 88-96.

4. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виногардська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 504с.

5. 331.108
Г61 Головнева, И.В. Психологические основы кадрового менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И. В. Головнева. – К. : Кондор, 2008. – 172с. – [Рекомендовано МОН Украины].

6.
Дзядык, Г. Три составляющих успеха HR - менеджера [Текст] / Г. Дзядык // Отдел кадров. – 2004. – №24. – С.22.

7. Доброскок А. С. Мотиваційний аспект розвитку професіоналізму менеджера [Електронний ресурс] / А. С. Доброскок // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. - 2013. - № 2. - С. 310-319. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_2_34

8.
Зінов`єв, І. Підготовка конкурентоспроможних менеджерів [Текст] / І. Зінов`єв, Я. Пижинський // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 104-106.

9. Королюк С. Модель розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій [Електронний ресурс] / С. Королюк // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 2. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_2_4

10.
Кулик, Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 116-123.

11.
Лоянич, Я. Профессия менеджера завтра – что нужно знать и уметь [Текст] / Я. Лоянич // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 52-53.

12.
Лялин, А.М. Менеджеры, которые нам необходимы [Текст] / А. М. Лялин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 68-75. – [Как сформировать компетентность будущего менеджера].

13. Майорчак Н. М. Психологічні аспекти формування кар’єрних орієнтацій у менеджерів низової ланки [Електронний ресурс] / Н. М. Майорчак, Н. М. Мозола // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2014. - Вип. 1. - С. 252-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_1_29

14. 005
М79 Морис, М. Начинающий менеджер: первые шаги на пути к блестящей карьере менеджера [Текст] / М. Морис. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336с : ил. – (Настольная книга бизнесмена).

15. 316
Н56 Нестуля, О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 358с. –


16. 316
Н56 Нестуля, О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 287с.

17.
Петрова, А. Структурні компоненти професійної компетентності менеджера зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / А. Петрова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №4. – С. С. 51-60.

18. Рахманов О. А. Кар`єра топ-менеджера великої корпорації в країнах заходу: ретроспективний соціологічний вимір [Електронний ресурс] / О. А. Рахманов // Український соціум. - 2013. - № 3. - С. 86-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2013_3_10

19.
Силин, А. Менеджер - это прежде всего первоклассный профессионал [Текст] / А. Силин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 52-53.

20.
Скибская, Е. Управление карьерой менеджеров высшего звена [Текст] / Е. Скибская // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №8. – С. 23-24.

21. 316
С42 Скібіцька, Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2009. – 192с.

22. 331.108
С42 Скібіцька, Л.І. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с.

23.
Столяренко, С. Менеджер: типология и общие психологические требования [Текст] / С. Столяренко // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 18-23.

24.
Сухочев, В.И. Как сформировать и оценить компетентность будущего менеджера? [Текст] / В. И. Сухочев, Ш. З. Валиев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 59-61.

25.
Томаля, Т.С. Компетентнісні характеристики ефективного кризового менеджера [Текст] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 150-154.

26. Цуканова В. Я. Удосконалення управління кар’єрою менеджера в організації [Електронний ресурс] / В. Я. Цуканова, І. Р. Сіваченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2014. - № 2(1). - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2014_2(1)__38

27. 331.108
Ч-15 Чайка, Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469с. – [Рекомендовано МОН України].


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджер”