Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Чи не могли б Ви допомогти з літературою на тему курсової роботи "Внутрішній потенціал підприємства: формування та оцінювання"?
1.


Гришина, Л.О. Формування економічного потенціалу та його оцінка [Текст] / Л. О. Гришина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 154-156. – [Розглянуто науково-практичні аспекти формування і оцінки економічного потенціалу промислового підприємства. Запропонований підхід сприяє визначенню пріоритетних напрямів розвитку підприємства, формуванню стратегії розвитку в цілому і окремих функціональних складових: виробничої, інноваційної, маркетингової, управлінської та інших видів діяльності.].

2.


Чевганова, В.Я. Науково-теоретичні підходи до формування та оцінювання потенціалу підприємств в Україні [Текст] / В. Я. Чевганова, Г. А. Жучкова, І. В. Міняйленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 7-12. – [Матеріали публікації присвячені дискусійним проблемам сутності та змісту науково-теоретичних підходів до оцінки потенціалу підприємницьких структур. У статті досліджені різні погляди вчених і наукових працівників на формування
методології і вибору методів вирішення проблеми, яка є предметом дослідження.

3.


Харун, О.А. Формування та використання трудового потенціалу підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 42-44. – [У статті розглянуто сутність трудового потенціалу підприємства та працівника. Визначено фактори макро та мікросередовища, що впливають на трудовий потенціал працівника. Запропоновано заходи ефективного
формування і використання трудового потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал, фактори, персонал, підприємство.


4.


Савіцький, А.В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та внутрішніх факторів підвищення якості продукції [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 166-168. – [У статті розглянуто особливості формування конкурентного потенціалу підприємства на основі підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на її якість.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, якість продукції, внутрішні фактори, зовнішні фактори.


5.


Алёхин, А.Б. Сравнительный анализ функционального и оптимизационного подходов к оценке экономического потенциала предприятий [Текст] / А. Б. Алёхин, Н. Н. Ванина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 14-19.

6.


Назарчук, Т.В. Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 121-125.

7.


Рзаєв, Г.І. Економічний потенціал підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів його оцінки [Текст] / Г. І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 145-149.

8.


Рзаєва, Т.Г. Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки [Текст] / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 150-155.

9.


Гарафонова, O.I. Умови формування конкурентного потенціалу вітчизняних підприємств легкої промисловості [Текст] / O. I. Гарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 180-185.

10.


Чухрай, Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства [Текст] / Н. І. Чухрай, І. Я. Кулнняк, О. І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 338-347.

11.
63
Н34
Ковач, М.Й. Особливості потенціалу підприємства [Текст] / М. Й. Ковач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 228-233.

12.


Ємельянов, О.Ю. Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства [Текст] / О. Ю. Ємельянов, Л. І. Лесик, В. А. Гришко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 395-402.

13.


Гонтарева, І.В. Теоретичні передумови формування складових загальної стійкості підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева, К. А. Земцова // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 59-65.

14.


Рзаєв, Г.І. Потенціал підприємства: підходи, характеристики, складові [Текст] / Г. І. Рзаєв, О. В. Белаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 44-51. – [В статті висвітлено існуючі підходи до формування потенціалу підприємства та окреслено характеристики за ними. Досліджено підходи та визначено принципи щодо формування потенціалу суб’єкта господарювання. Проведено дослідження елементів потенціалу у розрізі підходів та доведено з одного боку їх
розгалуженість, з іншого – обмеженість, а також їх повтор та дублювання за окремими складовими. Доведено необхідність комплексного дослідження потенціалу підприємства, що спрямоване, в першу чергу, на ефективність
та результативність його діяльності.

15.


Нижник, А.Ю. Загальні етапи формування економічного потенціалу промислових підприємств [Текст] / А. Ю. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 46-49. – [У статті встановлено сутність стратегії формування економічного потенціалу промислових підприємств. Визначено та охарактеризовано основні етапи формування економічного потенціалу промислового підприємства.
Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, стратегія, формування економічного потенціалу.


16.


Нижник, А.Ю. Закономірності, критерії та принципи формування економічного потенціалу підприємства [Текст] / А. Ю. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 58-61.

17.
658
Л24
Лапин, Е.В. Экономический потенциал предприятия [Текст] : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД "Универ. книга", 2002. – 310с.

18.
658
Г12
Гавва, В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Гавва, Є. А. Божко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 224с. 

19.
658
Р69
Романовська, Ю.А. Формування організаційно-економічного механізму створення стратегічного потенціалу підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / Ю. А. Романовська. – Луганськ : СНУ, 2006. – 19с.

20.
65
Р77
Россошанська, О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / О. В. Россошанська. – Луганськ : СНУ, 2006. – 18с.

21.
658
П64
Потенціал підприємства: формування та оцінювання [Текст] : метод. вказівки до виконання курсової роботи /  уклад. О.І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 28с. – [Існує електронна копія].

22.
658
І-98
Іщук, С.О. Формування та розвиток виробничого потенціалу промислових підприємств (теорія і методи) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон.наук; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. О. Іщук. – Львів : НАН України, 2006. – 40с.

23.
658
Ф32
Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. – [Рекомендовано МОН України].

24.
658
Г44
Гетьман, О.О. Економічна діагностика [Текст] : навч.посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : ЦУЛ, 2007. – 307с. 
25.
658
О-82
Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

26.
658
І-20
Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. 

27.
658.5.012.32
Х76
Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434с. 

28.
658
Е45
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні). 

29.
658
Е45
Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук. – К. : Інформ.-аналіт. підприємство, 2010. – 223с. 

30.
658
П77
Причепа, І.В. Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Причепа. – Вінниця, 2011. – 242 с.

31.
658
К72
Косянчук, Т.Ф. Комплексне оцінювання економічної стабільності промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Н. Л. Любченко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 218с. – [Існує електронна копія]. 

32.
658
В19
Васильківський, Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства : теорія, методи, практика [Текст] : монографія / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226 с.

33.
65.012
Г70
Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 282 с. – (Вища освіта в Україні).


1.Побережна Н. М. 
Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Побережна // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - С. 161-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2013_1_28
2.
Гонтарева І. В. 
Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гонтарева // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - № 4. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2011_4_20
3.
Іванов І. О. 
Теоретичні аспекти формування та розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іванов // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 148-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_67
4.
Маслак О. І. 
Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2012. - Вип. 9(1.1). - С. 201-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__26
5.
Карапейчик І. М. 
Потенціали та інші граничні характеристики підприємств як об’єкт економічних досліджень [Електронний ресурс] / І. М. Карапейчик // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_1_25
6.
Маслак О. І. 
Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань [Електронний ресурс] / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська, О. О. Безручко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 36-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_9_5
7.
Толпежніков Р. О. 
Особливості вимірювання складових потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Р. О. Толпежніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 217-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_33
8.
Рибалко А. А. 
Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / А. А. Рибалко // Управління розвитком. - 2013. - № 13. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_40
9.
Лесик Л. І. 
Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Л. І. Лесик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.12. - С. 271-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
10.
Передерєєва О. С. 
Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Передерєєва // Економіка промисловості. - 2012. - № 1-2. - С. 267-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_1-2_36
11.
Маслак О. І 
Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань [Електронний ресурс] / О. І Маслак, О. О. Безручко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_20
12.

Андрощук Д. В. Андрощук Д. В. 
Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Андрощук Д. В. Андрощук Д. В. // Університетські наукові записки. - 2005. - № 1-2. - С. 374-380. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_1-2_62

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)