Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату з права на тему: "Проблемні правові аспекти реформування економічної сфери України та шляхи їх вирішення". Дуже дякую.
1.


Олейнікова, Л.Г. Створення умов для детінізації економіки України [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 268-272. – [Розглянуто проблеми детінізації економіки України. Досліджено міжнародний досвід створення умов для детінізації економіки. Визначено основні умови зменшення тіньового сектору економіки в Україні та напрями впровадження в
практичну діяльність реформ податкового законодавства в Україні.

2.


Гром, В. Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні [Текст] / В. Гром, А. Кулай // Економіст. – 2012. – №12. – С. 26-28.

3.


Борисова, В.О. Трансформація власності в реформованих аграрних формуваннях та її правове забезпечення [Текст] / В. О. Борисова, О. О. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 193-199. – [Розглянуто методологію виявлення найсприятливіших умов для прояву результативності економічних методів управління, які найповніше відповідають принципам госпрозрахунку: самостійності, прибутковості, відповідальності тощо.


4.


Другак, В.М. Інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) та сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. М. Другак, О. Ф. Ковалишин, В. Ю. Свентух // Земельне право України. – 2013. – №12. – С. 28-35.

5.


Шемейко, О.Ю. Розвиток економіки малих підприємств в умовах реформування податкового законодавства України [Текст] / О. Ю. Шемейко, Є. А. Прудка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 48-52. – [У статті на базі статистичних даних досліджено процеси розвитку малих підприємств Полтавської області в умовах реформування податкового законодавства. Проведено аналіз стану розвитку сектору малих підприємств у Полтавській області, визначено вплив єдиного податку на формування доходів місцевого бюджету та його зв’язок з розвитком підприємництва даного регіону.


6.


Скакун, О. Межі державно-правового регулювання економіки: міждисциплінарний підхід [Текст] / О. Скакун // Право України. – 2014. – №5. – С. 62-73.

7.


Дмитру, к.Б.П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ [Текст] / к. Б. Дмитру, О. Ю. Мельник // Економіка @ держава. – 2015. – №1. – С. 63-68.

8.


Марчук, Т. Основні зміни та доповнення в Податковому і Бюджетному кодексах, що впливають на формування і виконання місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів [Текст] / Т. Марчук // Фінансовий контроль. – 2015. – № 7. – С. 41-45.

9.


Петришин, О. Конституційно-правова реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / О. Петришин, О. Петришин // Віче. – 2015. – №16. – С. 16-20.

10.


Єщенко, П.С. Реформування інститутів та економічних структур – веління часу [Текст] / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 66-68.

11.


Гордієнко, А. Проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування [Текст] / А. Гордієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №10. – С. 10-15.

12.


Фукс, Н. Правові питання побудови національної бюджетної системи в сучасних умовах [Текст] / Н. Фукс // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №11. – С. 33-37.

13.


Литвин, Ю.О. Управлінські та організаційно-правові проблеми підприємництва в агропромислових регіонах [Текст] / Ю. О. Литвин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 85-88.

14.


Бервенова, Т.М. Реформування законодавства про банкрутство в умовах відновлення економіки [Текст] / Т. М. Бервенова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 133-137.

15.
332
Р32
Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  під ред. В.Г.Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

16.
330.341.1
І-66
Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444с. – [Існує електронна копія]. –

17.
338.24.021.8
С87
Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848с.


1.

Подцерковний О. О. 
Економіко-правові проблеми реформування портового господарства в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Подцерковний // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 66. - С. 405-411. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_61
2.Монастирський Г. 
Економіко-правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні [Електронний ресурс] / Г. Монастирський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 1. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_19
3.
Шевердіна О. В. 
Правове забезпечення інноваційних процесів як фактор реформування економіки [Електронний ресурс] / О. В. Шевердіна // Право та інноваційне суспільство. - 2014. - № 1. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_5
4.
Печенкін І. 
Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції [Електронний ресурс] / І. Печенкін // Віче. - 2015. - № 4. - С. 24-27 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_4_7
5.
Стрілець В. Ю. 
Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України [Електронний ресурс] / В. Ю. Стрілець // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 323-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_54
6.
Зорій Н. М. 
Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. - 2015. - № 1. - С. 151-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_21
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Право України” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)