Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка із списком літератури до курсової роботи. (Тема: "Стратегія забезпечення конкурентоспроможності
>>> продукції підприємства, як чинник формування його
>>> потенціалу"). Дякую
1.


Тюріна, Н.М. Удосконалення системи управління витратами для підвищення конкурентоспроможності продукції українських підприємств на зовнішніх ринках [Текст] / Н. М. Тюріна, Т. П. Смелянська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 227-231. 

2.


Загородній, А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства [Текст] / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 99-110.

3.


Колісник, Ю. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства [Текст] / Ю. Колісник, Т. Книш // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 40-45.

4.


Шипуліна, В.О. Оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства [Текст] / В. О. Шипуліна, Н. А. Мул // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 140-144.


5.


Нижник, І.В. Зовнішньоторговельні відносини українських підприємств в системі конкурентоспроможності їх продукції [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 108-111. 


6.


Пономарьова, О. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства [Текст] / О. Пономарьова, Г. Кучерук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №5. – С. 7-9.

7.


Різниченко, Л.В. Розробка стратегії підвищення якості продукції як гаранту зростання конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. В. Різниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 178-184.

8.


Сем`ян, О.В. Продуктивність праці персоналу як фактор забезпечення конкурентоспро­можності підприємства [Текст] / О. В. Сем`ян // Проблеми науки. – 2010. – №7. – С. 43-49.

9.


Карпенко, В.Л. Методика оцінки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств [Текст] / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 33-38. 


10.


Маханько, В. Планування виробничої діяльності підприємства з урахуванням конкурентоспроможності продукції [Текст] / В. Маханько // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 139-146.

11.


Лісовенко, С.А. Метод комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції [Текст] / С. А. Лісовенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 157-163.

12.


Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у формуванні конкурентного потенціалу підприємств [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 233-237.

13.


Бондаренко, С. Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства [Текст] / С. Бондаренко // Економіст. – 2001. – №9. – С. 58-59.

14.


Савіцький, А.В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та внутрішніх факторів підвищення якості продукції [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 166-168. 


15.


Ревенко, Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства [Текст] / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 62-71.

16.


Кудлай, В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах [Текст] / В. С. Кудлай // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №2. – С. 168-175.

17.


Зайцева, Л.О. Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. О. Зайцева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 196-200.

18.


Фарат, О.В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств [Текст] / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 194-201.

19.


Колосок, В.М. Методичний підхід до розрахунку ринкового індексу конкурентоспроможності металургійної продукції інтегрованих підприємств [Текст] / В. М. Колосок, Я. С. Трусова // Економіка України. – 2015. – №1. – С. 60-69.

20.


Рудаков, О.М. Основи стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі [Текст] / О. М. Рудаков // Економіка @ держава. – 2015. – №10. – С. 70-74.

21.


Фарат, О.В.К.І.О. (Фарат, О.В.. Красілич І.О.) Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств [Текст] / О. В. Фарат // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 214-222.

22.
658
Б81
Бондаренко, С.М. Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства й організація виробництва / С. М. Бондаренко. – К. : Нац-ний ун-т харчових технологій, 2002. – 20с.

23.
330
Ш26
Шарко, В.В. Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Шарко. – Хмельницький, 2013. – 234 c.

24.
330
Ш26
Шарко, В.В. Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Шарко. – Хмельницький, 2013. – 21 c.

25.
658.56
С13
Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Савіцький. – Хмельницький, 2015. – 284 c.

26.

Фарат О. В. 
Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 194-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_1_25
27.

Новосельцева К. В. 
Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства на прикладі ТМ "Приправка" / К. В. Новосельцева // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_25
28.

Хріпунова Є. О. 
Конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність продукції: взаємозв`язок та відмінності / Є. О. Хріпунова // Управління розвитком. - 2014. - № 15. - С. 54-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_15_27
29.

Ткаченко С. А. 
Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства / С. А. Ткаченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(2). - С. 275-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(2)__46
30.

Троян А. В. 
Проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / А. В. Троян // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 5. - С. 98-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_14
31.

Ревенко Надія 
Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Надія Ревенко, Інна Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 2. - С. 62-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2013_2_9
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “конкурентоспроможність підприємства=конкурентноздатність підприємства.....”
33.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства
...”
34.