Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Здраствуйте! допоможіть будь ласка підібрати літературу до питань:
>>> 1. роль груп у структурі трудової організації
>>> 2. феномен групового мислення та його вплив на результати діяльності групи
>>> 3. критерії ефективності функціонування групи в організації
1.


Карпов, А.В. Структурно-функциональная организация процессов принятия групповых решений [Текст] / А. В. Карпов // Вопросы психологии. – 2004. – №1. – С.126-136. – [Представлен теоретический анализ современного состояния и основных проблем психологии групповых решений ].

2.


Новосельский, И. Культурология для команды [Текст] / И. Новосельский // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №2. – С. 47-50. – [Как сформировать хорошую команду].

3.


Новосельский, И. Культурология для команды-2 [Текст] / И. Новосельский // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №3. – С. 49-51. – [Несколько правил для создания культуры команды].

4.


Улесов, А. Формальные и неформальные группы в организациях [Текст] / А. Улесов // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №3. – С. 53-59.

5.


Лачинина, Т. Команда в организации: эффективность совместной деятельности [Текст] / Т. Лачинина // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 119-126.

6.


Дрогобыцкий, А. Теоретико-методологические основы кадровой работы в крупной компании [Текст] / А. Дрогобыцкий // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 98-105. – [Формирование управленческой команды в компании].

7.


Баннов, Р. На старт. Внимание... [Текст] / Р. Баннов // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №7. – С. 50-55. – [Методы формирования успешной команды проекта].

8.


Штейнбок, Г. Механизм оптимизации управления командой и регулирования процесса самоорганизации [Текст] / Г. Штейнбок // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №11. – С. 97-106.

9.


Блинов, О.А. Роль команд в процессе реинжиниринга бизнес-процессов [Текст] / О. А. Блинов, О. С. Рудакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.2. – С. 7-10. – [Проанализирован творческий потенциал персонала организаций в современной инновационной экономике.
Выявлено роль развития команд (групп) в организациях.


10.


Савицкая, Л. Команда: думать, как все? [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №10. – С. 52-56. – [Управление командой проекта].

11.


Кузнецова, Т. Командная эффективность [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №1. – С. 65-73. – [Повышение эффективности работы команды].

12.


Горбунова, В. Поняття про команду: істотні ознаки та характеристики [Текст] / В. Горбунова // Соціальна психологія. – 2012. – №1-2. – С. 47-54.

13.


Герасимов, Б.Н. Управление группой в организации [Текст] / Б. Н. Герасимов, К. Б. Герасимов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 16-20.

14.


Оленіч, А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах [Текст] / А. В. Оленіч, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 136-142.

15.


Шуляр, Р.В. Принципи командної роботи в системах забезпечення якості продукції [Текст] / Р. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 149-153.

16.


Чаплинский, Ю. Архитектура для креатива [Текст] / Ю. Чаплинский // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №7. – С. 38-43. – [Формирование команды проекта с учетом психотипов сотрудников].

17.


Мороз, О.В. Конфліктоутворююча роль групової динаміки і корпоративної культури у забезпеченні ефективності функціонування підприємства [Текст] / О. В. Мороз, О. В. Лазарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 89-97. – [В статті розглянуто особливості управління організаціями на основі взаємодії груп та особистостей, а також корпоративна культура як основний спосіб впливу на таку взаємодію. Зміст такого впливу розглядається з позицій теорії
конфліктів та її організаційної інтерпретації.
Ключові слова: конфлікт, організація, корпоративна культура, групова динаміка, значимість групи, значимість особистості, ефективність.


18.
005
В58
Власова, А.М. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посiб. / А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савінова. – К. : КНЕУ, 1998. – 96с.

19.
331.108
С72
Спивак, В.А. Организационное поведение и управление персоналом [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. – 416с : ил. – (Учебник для вузов).

20.
005
О-64
Організаційна поведінка [Текст] = Organizational behaviour / Д. Гелдрігел, Д. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Бренінг пер. з англ.: І.Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. – К. : Основи, 2001. – 726с.

21.
005
О-64
Організаційна поведінка [Текст] : навч.- метод. посіб. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 249с.

22.
159.9
П86
Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие /  под ред. Г.С. Никифорова. – Х. : Из-во Гуманитарный Центр, 2002. – 556с.

23.
330.341.1
Б28
Батенко, Л.П. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2003. – 231с.

24.


Кочеткова, А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. И. Кочеткова. – М. : Дело, 2003. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

25.
65.012.32
Г15
Галенко, В.П. Как эффективно управлять организацией? [Текст] / В. П. Галенко, О. А. Страхова, С. И. Файбушевич. – М. : Бератор, 2004. – 176с. 

26.
331.108
М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398с. – [

27.
005
О-64
Організаційна поведінка [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу студ. спец. "Управління персоналом і економіка праці" /  уклад. О.В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 40с. – [Існує електронна копія].

28.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організацій [Текст] : метод. вказівки до курсової роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікац. рівня "Магістр" /  уклад.: В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 10с. – [Існує електронна копія].

29.
658.5.012.32
О-75
Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 854с.

30.
005
Х65
Хміль, Ф.І. Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / Ф. І. Хміль. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 576с. – [Затверджено МОН України].

31.
330.341.1
М59
Микитюк, П.П. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – К. : ЦНЛ, 2007. – 400с.

32.
658.5.012.32
В49
Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с. –
Допущено МОН України].

33.
005
Х52
Хитра, О.В. Організаційна поведінка [Текст] : курс лекцій / О. В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 247с.

34.
005
Н20
Найдьонов, М. Формування системи рефлексивного управління в організаціях [Текст] / М. Найдьонов. – К. : Міленіум, 2008. – 484с. –

35.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

36.
658.5.012.32
О-75
Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с. 

37.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організацій [Текст] : метод. вказівки для студ. спец. "Менеджмент організацій" /  уклад.: Т.В. Назарчук, С.М. Тараненко, О.М. Косіюк. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 116с.

38.
005
К61
Колосов, А.М. Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища (150 питань теорії і практики організації) [Текст] : монографія / А. М. Колосов. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2010. – 344с.

39.
005
Д69
Дороніна, М.С. Управління організаційною поведінкою [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, В. В. Тютлікова. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. –

40.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організації [Текст] : підручник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Ануфрієва [та ін.] за заг. ред. В.П.Пєткова. – Київ : КНТ, 2011. – 488с

41.


Мальська, М.П. Корпоративне управління: теорія та практика [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2012. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

42.
330.341.1
З-38
Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.
Рекомендовано МОН України].

43.
658.5.012.32
Х65
Хміль, Ф.І. Практикум з менеджменту організацій [Текст] : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 333с. – (Вища освіта в Україні). –

44.
005
С12
Савельєва, В.С. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240с. 

45.
658.5.012.32
О-75
Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – Київ : Кондор, 2015. – 366 с. –

46.
658.5.012.32
Н19
Назарчук, Т.В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 560с. 

47.
159.9
Х69
Ходаківський, Є.І. Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар за ред. Є.І. Ходаківського. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с. 


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці ” та “Менеджмент” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)