Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! :)
>>> Мені потрібна допомога для написання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" на тему "Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень". Допоможіжіть, будь ласка, підібрати літературу. Заздалегідь дякую! ;)
1.


Носенко, В.В. Дослідження новітніх інформаційних технологій у системі маркетингу [Текст] / В. В. Носенко, Ю. О. Калина // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 158-162.

2.


Бондаренко, Т.М. Інформаційно-аналітична система маркетингового дослідження з використаням GRID-системи жорстких та експертних оцінок [Текст] / Т. М. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 141-149.

3.
339.138
П32
Пінчук, Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1999. – 328с.

4.
339.138
С42
Скибінський, С.В. Маркетинг [Текст] : підручник. Ч. 1 / С. В. Скибінський. – Львів : Місіонер, 2000. – 640с. –
5.
339.138
И74
Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. для вузов / Г. А. Титаренко, Г. Л. Макарова, Д. М. Дайитбеков, И. А. Коноплева под ред. Г.А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 335с.

6.
339.138
М74
Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева под ред. Н.К. Моисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 304с.

7.
339.138
В65
Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

8.
004
С79
Степанов, В.П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Комп`ютерні технології в маркетингу" [Текст] : навч.-практич. посіб. / В. П. Степанов, Р. М. Чен, І. В. Купрейчик. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 196с. 

9.
339.138
З-98
Зюкова, І.О. Технології маркетингових досліджень [Текст] : навч. посіб. / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 386с. – (Вища освіта в Україні). –

10.
339.138
М27
Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] : монографія /  за заг. ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 322с. 
].

11.
339.138
Л64
Литовченко, И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга [Текст] : монография / И. Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2011. – 200с. 

12.
338.48
С44
Скопень, М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2012. – 302с.
13.
339.138
М27
Маркетингові технології економічного зростання [Текст] : монографія /  за ред. М.А. Окландера. – Одесса : Астропринт, 2012. – 376с. 
14.03.16


Бушуева, Л.И. Экономико-статистическое исследование систем информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятий в регионе [Текст] / Л. И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №5. – С. 25-36.

15.03.16


Бушуева, Л.И. Экономико-статистическое исследование систем информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятий в регионе [Текст] / Л. И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №6. – С. 3-14.
1.Трембач Ю. С. 
Особливості інформаційного забезпечення маркетингових досліджень зарубіжного ринку [Електронний ресурс] / Ю. С. Трембач // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 5-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_4
2.
Замула О. О. 
Поняття "інформація" в маркетингових дослідженнях [Електронний ресурс] / О. О. Замула, Е. А. Пархоменко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. - 2013. - № 69. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2013_69_29
3.
Старостіна А. 
Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях [Електронний ресурс] / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні. - 2012. - № 4. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2012_4_2
4.Волкова І. М. 
Інформаційні ресурси маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / І. М. Волкова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2013. - Вип. 4. - С. 117-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2013_4_28
5.
Чернопятов А. М. 
Сбор внутренней и внешней информации для маркетинговых исследований [Електронний ресурс] / А. М. Чернопятов // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.8. - С. 347-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24
6.
Болдирєва А. С. 
Інформаційне забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / А. С. Болдирєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 1. - С. 376-383. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_1_56
7.
Каліна І. І. 
Сучасна парадигма інформаційного забезпечення маркетингу інновацій [Електронний ресурс] / І. І. Каліна // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 34. - С. 316-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2013_34_43
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Маркетинг” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)