Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Можете, будь ласка, надати список літератури на тему: Бібліотека - центр відродженна національної самосвідомості молоді. Для курсової роботи. Заздалегідь дякую.1.

02
Б59
Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти /  гол. ред. О.Б. Айвазян; редкол.: О.О.Мацей, С.А. Молчанова, О.О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 72с.
2.
37
А43
Болюх, Д. Розвиток самосвідомості в юнацькому віці [Текст] / Д. Болюх, В. О. Співачук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 58-59.
3.


Вінскевич, А.Й. Патріотичне виховання студентської молоді. Досвід наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права [Текст] / А. Й. Вінскевич // Бібліотека в освітньому просторі. – 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.51-55. – [Розкрито діяльність НБ ХУУП в напрямку патріотичного виховання студентської молоді].

4.


Герасимова, В. Інформаційно-виховні функції наукової бібліотеки Запорізького національного університету [Текст] / В. Герасимова, Н. Чала // Вища школа. – 2008. – №10. – С. 48-56.
5.


Головатий, М. Проблеми формування національної самосвідомості громадян у новітній Україні [Текст] / М. Головатий // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2009. – №4. – С. 9-13.

6.


Горовий, В. Бібліотека розширює горизонти [Текст] / В. Горовий // Вісник книжкової палати. – 2012. – №7. – С.11-12. 

7.


Дитинник, Л.В. Культурно-просвітницька та виховна робота бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії [Текст] / Л. В. Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі. – 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.46-50. – [На прикладі бібліотеки ХГПА розкривається культурно-просвітницька та виховна робота книгозбірні вишу].

8.


Клименко, О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі [Текст] / О. Клименко // Бібліотечний вісник. – 2011. – №4. – С.38-45. 

9.


Ковальчук, Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді [Текст] / Т. Ковальчук, Б. Опальчук // Вісник книжкової палати. – 2012. – №4. – С.14-18.

10.

Коцур, Я. Формування національної самосвідомості молоді [Текст] : З досвіду роботи бібліотек Львівщини / Я. Коцур // Бібліотечна планета. – 2003. – №3. – С.36-37.

11.


Кравченко, Т. Національна самосвідомість як складова соціалізації підлітків [Текст] / Т. Кравченко // Рідна школа. – 2008. – №1-2. – С. 21-24.

12.


Кульбовський, М.М. Патріотичне виховання дітей книгою [Текст] / М. М. Кульбовський // Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації. – 2007. – С.88-94. – [Висвітлено проблему духовності молодого покоління та визначено роль бібліотеки у патріотичному вихованні морально здорової молоді].

13.


Лупіка, Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. – 2012. – №2. – С.22-24. – [Досвід роботи НБ Харківського НТУ сільського господарства. Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек ВНЗ"].
14.


Молчанова, С.А. Національно-патріотичне виховання в бібліотеці вищої школи (на прикладі бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі. – 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.34-46. – [Детально висвітлюється діяльність НБ ХНУ в напрямку національно-патріотичного виховання студентської молоді].

15.


Надтока, О. Формування національної самосвідомості учнів [Текст] / О. Надтока // Світло. – 2002. – №3. – С. 88-89.

16.


Плитус, О.С. Бібліотеки товариства "Рідна школа" як фактор національно-громадського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. [Текст] / О. С. Плитус // Бібліотекознавство. КнигознавствоНаукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2010. – Вип.2. – С.171-180.

17.


Фастишевська, К.М. Місце бібліотеки ВНЗ в системі національно-патріотичного виховання молоді [Текст] / К. М. Фастишевська // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.133-137. – [Робота бібліотеки Хмельницького політехнічного коледжу з патріотичного, краєзнавчого виховання, відродження української культури і духовності].

18.


Чачко, А. Роль бібліотеки у вихованні громадської свідомості молоді та формуванні громадської культури суспільства / А. Чачко, С. Чачко // Вісник книжкової палати. – 2005. – №7. – С.10-11.
19.


Шаєвська, О.В. Формування духовності та патріотизму в молодіжному середовищі [Текст] / О. В. Шаєвська // Бібліотека в освітньому просторі. – 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.55-67. – [Сформульовано основні завдання виховання студентської молоді, визначено ідеї патріотизму та головні завдання у вихованні молоді].

20.


Шевченко, І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір [Текст] : Рец. на кн.: Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: підруч./ Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. / І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2008. – №2. – С.37-38. 

21.


Шекенева, В.І. Молодь. Просвітництво. Бібліотека [Текст] / В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому просторі. – 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.99-109. – [Просвітницька діяльність НБ ХНУ].

22.

Шекенева, В.І. Патріотичне виховання як фактор формування громадянської свідомості молоді [Текст] / В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому просторі. – 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.20-34. – [Вказана мета національного, громадянського й патріотичного виховання молоді, визначені форми національно-патріотичного виховання. Звертається увага на місце громадянсько-патріотичного виховання студентів на сучасному етапі. ].

23.

"Шевченківська весна" у ХНУ [Текст] // Проскурів. – 2014. – 13 берез. (№10). – С 13. 
24.

Щербань, П. Формування національної самосвідомості студентов [Текст] / П. Щербань // Освіта. – 2008. – №22-23. – С. 6-7.

25.

Бібліотека в освітньому просторі:Інформаційний бюлетень № 19 Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти.-Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten19/buleten19.htm
26.

Костирко Т. 
Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 545-554. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_45
27.

Грабовська О. С. 
Роль бібліотеки інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців / О. С. Грабовська, О. О. Смолянінова, А. З. Пилипець, В. Ф. Федякова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 3. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_3_18
28.

Танько Т. П. 
Формування національних цінностей студентської молоді засобами мистецтва / Т. П. Танько // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(3)__12
29.

Кавилін О. А. 
Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні / О. А. Кавилін // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 361-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_90
30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “просвітницька робота в бібліотеці.....”
31.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)