Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Екологічні проблеми Англії1.
81
А43
Пилячик, Н.Є. Структура лексико-семантичного поля "погода/клімат" в сучасній англійській мові [Текст] / Н. Є. Пилячик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3 Ч.2.-Ч.2. – С. 121-126.

2.


Василашко, В. Англія очима українця [Текст] / В. Василашко // Вітчизна. – 2009. – №1-2. – С. 96-100.

3.


Донелла Медоуз: "Человечество погружается в пучину проблем, которые уже вышли из-под контроля" [Текст] // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №1. – С. 84-85. 

4.


Усатенко, О.В. Стратегії інтернаціоналізації для розв`язання глобальних екологічних проблем [Текст] / О. В. Усатенко, І. В. Петенко // Екологічний вісник. – 2009. – №6. – С. 17-18.

5.


Дробноход, М.І. Гострі суперечності в системі "людина - навколишнє середовище" - головна проблема сучасності [Текст] / М. І. Дробноход // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №1-2. – С. 31-35.

6.
37
А43
Трачук, О. Традиції Великобританії [Текст] / О. Трачук, С. В. Пасечник // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3 Т.1.-Т.1. – С. 125-127.

7.


Синякевич, І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз [Текст] / І. Синякевич // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 69-77.

8.


Хесин, Е. Великобритания [Текст] / Е. Хесин // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №8. – С. 98-108.

9.


Брылев, А. Разрешение морских споров в Англии [Текст] / А. Брылев // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6. – С. 65-69.

10.


Федоренко, В. Проблеми життя планети земля [Текст] / В. Федоренко // Економіка @ держава. – 2012. – №5. – С. 4-7.

11.


Олійник, Х. Нордична глибинка. Англія [Текст] / Х. Олійник // Міжнародний туризм. – 2013. – №1. – С. 50-57.

12.


Олійник, Х. Машина часу. Великобритания [Текст] / Х. Олійник // Міжнародний туризм. – 2013. – №3. – С.65-72.

13.


Медведєва, М.О. Механізм міжнародно-правового регулювання природної сфери буття людства: необхідність збереження цілісності оболонки землі [Текст] / М. О. Медведєва, М. А. Бойко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.109. – С. 77-84.

14.


Хвесик, М. Вплив процесів глобалізації на вирішення екологічних проблем сучасної цивілізації [Текст] / М. Хвесик, Л. Горбач // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 120-127.

15.


Макаров, И. Глобальные изменения климата и мировая экономика [Текст] / И. Макаров // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №12. – С. 3-12.

16.


Скрипник, О. Чи стане Паризька угода парасолькою для планети? [Текст] / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2014. – 19-28 груд. (№49). – С. 12.

17.
811.111
Г60
Голицынский, Ю.Б. Великобритания [Текст] = Great Britain : пособие по страноведению / Ю. Б. Голицынский. – СПб. : КАРО, 2002. – 480с.

18.
811.111
В27
Великобританія [Текст] = Great Britain. Supplementary texts for the Third Year Students : Вибрані тексти для студентів спеціальності "Переклад" /  Уклад. Шупта О.В. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 107с.

19.

Р99170

Англійська мова. Екологія. Проблеми забруднення [Текст] : метод. розробка для студ. II курсу Інституту транспортних технологій спец. 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища", 7.091607 "Біотехнологія" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Є. М. Товкач. - К. : НАУ, 2003. - 36 с.
Текст англ., укр. мовами
20.

ВА617316
Гор, Альберт.
Земля у рівновазі. Екологія і людський дух [Текст] : пер. з англ. / А. Гор ; наук.-ред. рада укр. вид. В. Вовк [та ін.] ; ВГО "Україна. Порядок денний на ХХІ століття", Інститут сталого розвитку. - К. : Інтелсфера, 2001. - 394 с. - Бібліогр.: с. 386-393. - ISBN 966-95735-5-6
21.

ВА642919
Богданова, Д. І..
Англійська мова. Екологія, навколишнє середовище та право [Текст] : навч.посіб.для студ.відповідних спец. денного та заочного відділень / Д. І. Богданова. - Х. : НТУ "ХПІ", 2002. - 56 с. - Бібліогр.: с. 55. - ISBN 966-560-159-8
22.

ВА687352
Шостак, Оксана Григорівна.
Англійська мова. Екологія [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Шостак, І. В. Ковалинська ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2006 (обкл. 2007). - 124 с.
Англ., укр. мовами
23.

ВА706726

Екологія та захист навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник з англ. мови / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. В. І. Ярешко [та ін.]. - Ніжин : [б.в.], 2008. - 168 с. - Альтернативна назва : Ecology and environmental protection (назва обкл.)


24.

РА382253
Вереітіна, Ірина Анатоліївна.
Інтегроване навчання майбутніх екологів професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вереітіна Ірина Анатоліївна ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - О., 2011. - 21 с.
25.

ВС54829
Вереітіна, Ірина Анатоліївна.
Енергетика та екологія. Інтегрований курс [Текст] : [навч. посіб. для студ. напрямів підготов. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Теплоенергетика"] / І. Вереітіна, Р. Мартинова. - К. : Слово, 2013. - 367 с. : іл., табл. - (Англійська мова для технічних спеціальностей). - Назва обкл. : Energetics and ecology. Integrated course /I. Vereitina, R. Martynova. - Текст англ. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 364-365. - 500 экз. - ISBN 978-966-194-131-0
26.

ВА783239
Ніколаєнко, Віта Валентинівна.
Англійська мова для вступників до магістатури зі спеціальностей: 8.04010201 "Біологія", 8.04010101 "Хімія", 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ніколаєнко, Л. В. Петько, Н. С. Щаслива ; за ред. чл.-кор. НАПН України О. Г. Ярошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т природн.-геогр. освіти та екології. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Ун-т "Україна", 2011. - 140 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 136-140. - 100 экз. - ISBN 978-966-388-358-8
27.

РА420428
Гудзь, Ніна Олександрівна.
Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гудзь Ніна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.


28.

ВА730450
Ніколаєнко, Вікторія Валентинівна.
Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.070402 "Біологія", 8.070301 "Хімія", 8.070801 "Екологія" [Текст] : навч. посіб. для бакалаврів, викладачів та студ. ВНЗ / В. В. Ніколаєнко, Л. В. Петько, Н. С. Щаслива ; за ред. чл.-кор. НАПН України О. Г. Ярошенко ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Ун-т "Україна", 2010. - 125 с. : табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 121-125. - 100 экз.
29.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)