Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> вплив соціуму на психологічний стан людини у 21 столітті
1.
37
С69
Чернов, О.В. Людина в постмодерністському просторі [Текст] / О. В. Чернов // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2005. – С. 135-137.

2.


Аринчин, М. Гармонія розуму й сили. Якою буде людина майбутнього [Текст] / М. Аринчин // Наука і суспільство. – 2006. – №11-12. – С. 35-36.

3.


Лич, С. Духовний світ особистості [Текст] / С. Лич // Психолог. – 2007. – №25-27. – С. 82-85.

4.
378
А43
Козаченко, С.М. Моральні аспекти глобальних проблем сучасності [Текст] / С. М. Козаченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 99-102.

5.
37
А43
Качинська, Н. Соціально-психологічний потенціал особистості в XXI ст. [Текст] / Н. Качинська, Г. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 144-146.

6.


Сидорук, О. Проблема впливу в культурі та суспільстві [Текст] / О. Сидорук // Персонал. – 2010. – №2. – С. 76-82. – [Людина як об`єкт впливу в суспільстві].

7.
37
А43
Сосна, В.П. Соціальний організм як протиріччя між особистістю і суспільством [Текст] / В. П. Сосна // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 122-123.

8.


Корсак, К. Homo sapiens-XXI і глобальний нооменеджмент: порятунок - або? [Текст] : [проблеми виживання людства] / К. Корсак, Ю. Корсак // Персонал. – 2013. – №3. – С. 30-40.

9.


Ніжник, А. Громадянськість та автономія особистості [Текст] / А. Ніжник // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 113-119.

10.


Адамович, М.П. Сутність і характеристика соціокультурних чинників цивілізаційного розвитку [Текст] / М. П. Адамович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 239-247.

11.


Кулиш, А. Депрессия в современном мире: причины и следствия [Текст] / А. Кулиш // Академический летописец. – 2014. – №2. – С. 41-43.

12.
159.9
Б91
Бурлачук, Л.Ф. Введение в проективную психологию [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. – К. : "Ника-Центр","Вист-С", 1997. – 128с. – (Новейшая психология).

13.
316.6
Г61
Голованова, А.А. Социальная психология личности [Звукозапис] : учеб. пособие для вузов / А. А. Голованова, Р. М. Шамионов. – М. : Издательский дом Равновесие.

14.


Москаленко, В.В. Психологія соціального впливу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2007. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

15.
316.6
О-75
Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. /  за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 496с. – [Існує електронна копія].

16.
316.6
С49
Слюсаревський, М.М. "Ми" і "Я" в сучасному світі [Текст] : вибрані твори / М. М. Слюсаревський. – К. : Міленіум, 2009. – 340с. 

17.
316.6
Н34
Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. ст. Вип. 26 (29). – К. : Міленіум, 2011. – 400с.

18.
159.9
С81
Столяренко, О.Б. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – Кам.-Подільський : ПП Медобори 2006, 2012. – 220с.

19.
159.9
М82
Москалець, В.П. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / В. П. Москалець. – К. : ЦУЛ, 2013. – 262с.

20.
159.9
Ш19
Шамлян, К. Проективні методи дослідження особистості [Текст] : підручник / К. Шамлян. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Психологія ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)