Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Можна літературу для статті на тему: "Організаційні особливості роботи HR-менеджера в стартапі"
>>> Дуже вдячний
1.


Кузнецова, Т. Идейный штурм [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №7. – С. 81-89. – [Управление творческим потенциалом подчиненных].

2.


Погудин, О. Творческая активность персонала и инновационная среда организации [Текст] / О. Погудин, А. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №1. – С. 32-40.

3.


Лысак, А. Возможно ли выстроитть звезды в нужном порядке? [Текст] / А. Лысак // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №11. – С. 42-43. – [Управление талантами].

4.


Звонников, В.И. Интеллектуальный менеджмент: новый подход к подготовке управленческих кадров для экономики знаний [Текст] / В. И. Звонников, О. М. Писарем // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 13-18.

5.


Бехтерев, С. Мозговой штурм с помощью майнд-менеджмента [Текст] / С. Бехтерев // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №2. – С. 47-50.

6.


Гавкалова, Н. Забезпечення інтелектуалізації праці на основі управління знаннями персоналу (регіональний аспект) [Текст] / Н. Гавкалова // Економіка @ держава. – 2011. – №6. – С. 11-16.

7.


Кузьмін, О. Особливості трудової діяльності керівника-інноватора [Текст] / О. Кузьмін, Н. Колінко // Економіка @ держава. – 2011. – №6. – С. 45-48.

8.


Мась, А. Четыре жизни стартапа.От зачатия до продажи [Текст] / А. Мась // Управление компанией (укр.изд.). – 2007. – №4. – С. 27-33. – [Алгоритм построения стартапов (молодых предприятий, нацеленных на новые рынки)].

9.


Писарева, Я. Награда за веру и верность [Текст] / Я. Писарева // Компаньон. – 2008. – №35. – С. 64-66. – [Как удерживать в компании профессионалов].

10.


Пряникова, Ю. Система, которую построил Билл [Текст] / Ю. Пряникова // Компаньон. – 2005. – №15. – С. 24-30. – [Опыт компании Microsoft по подбору и развитию персонала].

11.


Вейсберг, М. Творческий порядок [Текст] / М. Вейсберг // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №11. – С. 30-35. – [Специфика руководства творческим коллективом].

12.


Головач, Н. Профкомпетентність фахівців у сфері управління персоналом (вимоги сучасного ринку праці) [Текст] / Н. Головач // Персонал. – 2011. – №2. – С. 30-33.

13.


Кутепова, Э. Путь стартапа к успешному бизнесу [Текст] / Э. Кутепова // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №11. – С. 51-53.

14.


Кузнецова, Т. Телескоп для менеджера [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №10. – С. 64-68. – [Как выявлять и удерживать талантливых сотрудников в компании].

15.


Печерский, М. Конвейер по производству стартапов [Текст] / М. Печерский, И. Солдаткин, А. Ярошенко // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №11. – С. 16-26. – [Интернет-бизнес].

16.


Тимошенко, Д.В. Створення постійних і тимчасових команд в рамках підприємства з метою інтенсифікації інтелектуальної праці персоналу [Текст] / Д. В. Тимошенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 91-96. – [В статті наведені технології формування ієрархічної структури підприємства на основі постійних і тимчасових команд-колективів формального і неформального типу.

17.


Герман, А. Требуются пионеры с опытом работы, или Рекрутинг на стартапе [Текст] / А. Герман // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 22-24.

18.


Кузнецов, Н.В. Подходы к построению системы управления развивающейся инновационной компанией [Текст] / Н. В. Кузнецов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 359-367.

19.


Кузьмін, О. Методи впливу як ефективний інструмент керівної інноваційної діяльності [Текст] / О. Кузьмін, Н. Колінко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 71-81.

20.


Марчук, Л.П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва [Текст] / Л. П. Марчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 359-367.

21.


Петеркова, І. Інноваційне підприємництво у Чеській Республіці: на прикладі стартапів га спіноффів [Текст] / І. Петеркова, 3. Вознякова, 3. Стефановова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 247-257.

22.


Яковець, Т.М. Адаптація світового досвіду планування і контролю в управлінні інноваційними проектами і програмами [Текст] / Т. М. Яковець // Проблеми науки. – 2014. – №2. – С. 26-32.

23.


Кошкина, Е. Адаптация глобальных HR-практик к локальным реалиям [Текст] / Е. Кошкина // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №11-12. – С. 58-59.

24.


Гривнак, О.В. Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах [Текст] / О. В. Гривнак, О. І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 10-17.

25.
331.108
С72
Спивак, В.А. Развивающее управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / В. А. Спивак. – СПб. : Изд. Дом "Нева", 2004. – 440с. 

26.


Микитюк, П.П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

27.
330.341.1
З-99
Зянько, В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку [Текст] : монографія / В. В. Зянько. – Вінниця : Універсум, 2008. – 397с. – [Існує електронна копія].

28.
331.108
Щ61
Щербак, В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу [Текст] : монографія / В. Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 332с.

29.
658
Т41
Тимофеєв, В.М. Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Тимофеєв, Г. С. Черноіванова. – Х. : Скорпіон, 2009. – 136с. 

30.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. В. Кайнова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236с. .

31.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 296с.

32.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організації [Текст] : підручник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Ануфрієва [та ін.] за заг. ред. В.П.Пєткова. – Київ : КНТ, 2011. – 488с. 

33.
331.108
І-66
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка, Л. А. Коваль, Л. Д. Збаржевецька за наук. ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 320с. 

34.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. 

35.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виногардська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 504с.

36.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 616с.
37.
330.341.1
З-38
Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. 

38.
334
Х66
Хмурова, В.В. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 286с. –
39.
330.341.1
С51
Смоляр, Л.Г. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр, О. К. Бояринова, О. В. Кам`янська. – Київ : Кондор, 2015. – 493 с. 

Рекомендовано МОН України].

40.
331.108
Л67
Літинська, В.А. Управління кар`єрою персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Літинська. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 188 с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Менеджмент” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)