Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Магістерська робота на тему:
>>> Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально - психологічної реабілітації військовослужбовців

Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операціїhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2015_124_61.pdf

Основні проблеми соціального захисту учасників АТО http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF
/aplup_2015_11-12_7.pdf

Соціально-психологічні особливості процесу адаптації до умов цивільного життя учасників АТО http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/1234567/738/Bocharovski_chitannya_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=76

Методи психологічної допомоги учасникам АТО http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF

/molv_2014_10(13)(2)__29.pdf

1.


Шевцов, А.Г. Ресурси реабілітації. До питання типових методик та обладнання реабілітаційного процесу [Текст] / А. Г. Шевцов // Соціальний захист. – 2006. – №2. – С. 33-37.

2.


Баранов, В.В. Соціальний педагог у закладі соціальної реабілітації: основні напрямки діяльності [Текст] / В. В. Баранов // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №6. – С. 74-78.

3.
330.342.146
Ф79
Заярнюк, О.В. Соціально-економічні важелі сприяння трудовій реабілітації інвалідів [Текст] / О. В. Заярнюк // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 204-207.

4.


Талан, М. Здобутки та перспективи в сфері реабілітації та зайнятості інвалідів [Текст] / М. Талан // Соціальний захист. – 2006. – №6. – С. 32-34.

5.


Реабілітаційна діяльність соціального педагога [Текст] // Соціальний педагог. – 2006. – №2. – С. 40-45.

6.


Реабілітаційна робота [Електронний ресурс] : лекції /  розроб. Л.М. Джигун.

7.


Матеріали до лекційних і практичних занять з дисципліни "Соціальна реабілітація та патронаж" (Електронний ресурс) [Електронний ресурс] : для студ. спец. "Соціальна робота" напряму підготовки 0301 "Соціально-політичні науки" денної форми навчання /  розроб. І.В.Томаржевська.

8.


Повх, Т.П. Комплексная социальная реабилитация инвалидов [Текст] / Т. П. Повх // Социальная работа. – 2008. – №4. – С. 22-24.

9.


Кологрив, Т.В. Метод эмоционально- образной терапии в социально- реабилитационном центре [Текст] / Т. В. Кологрив // Социальная работа. – 2013. – №1. – С. 56-58.

10.


Жукова, Т.Н. Информационное обеспечение реабилитационных процессов [Текст] / Т. Н. Жукова, В. В. Лорер // Социальная работа. – 2014. – №3. – С. 17-20.

11.


Караяни, Ю.М. Психологические аспекты в профессиональной реабилитации инвалидов боевых действий [Текст] / Ю. М. Караяни // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 127-134.

12.


Кокарев, Е.Г. Трудовая реабилитация как важнейший компонеї интеграции инвалидов в общество [Текст] / Е. Г. Кокарев // Социальная работа. – 2014. – №5. – С. 55-59.

13.


Караяни, Ю.М. Сущность и содержание социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий [Текст] / Ю. М. Караяни // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 102-109.

14.


Алієв, Т. Працевлаштування інвалідів-учасників АТО [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. – 2014. – №45. – С. 60-61.

15.


Марчук, Л. Повернення до життя. У Львові лікують фізичні й моральні травми бійців АТО [Текст] / Л. Марчук Л. Марчук // Віче. – 2014. – №19. – С. 42-44.

16.


Аухадеев, Э.И. Методологическая концепция развития реабилитационного направления в здравоохранении Татарстана на основе международной классификации функционирования и физиологии движений и активности по Н. А. Бернштейну [Текст] / Э. И. Аухадеев, Р. А. Бодрова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2014. – №4. – С. 38-44.

17.
63
Н34
Буцька, Л.В. Аспекти моралі та етики у підготовці фахівців із фізичної реабілітації [Текст] / Л. В. Буцька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 388-393.

18.


Нагорний, В. Допомога постраждалим під час АТО: КМУ визначився з переліком неоподаткованих потреб фізосіб [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №114. – С. 21-23.

19.


Філоненко, С. Педагогіка Макаренка+ міжнародний досвід [Текст] / С. Філоненко // Віче. – 2009. – №9. – С. 38-39. – [соціальна реабілітація дітей з девіантною та деліквентною повідінкою
права дитини].

20.


Кизилова, Л.В. Инновации в реабилитационных технологиях [Текст] / Л. В. Кизилова // Социальная работа. – 2009. – №2. – С. 44-45.

21.


Папікян, А.Л. Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України [Текст] / А. Л. Папікян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №1(801). – С. 147-152.

22.


Гоменюк, А. Участь в АТО: кого визнають учасником бойових дій та інвалідом війни [Текст] / А. Гоменюк // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №45. – С. 15-16.

23.


Прокопенко, О. "Запроваджено додаткові гарантії соцзахисту військовим" [Текст] / О. Прокопенко // Урядовий кур`єр. – 2015. – 27 трав. (№93). – С. 4.

24.


Марчук, Т. Не славо. єдиною! Як бійцю АТО отримати статус учасника бойових дій і на які пільги розраховувати? [Текст] / Т. Марчук, І. Ємельянов // Фінансовий контроль. – 2015. – №5. – С. 10-14.

25.


Худицький, В. Як правильно не ... допомагати [Текст] : [воєнні дії на Сході України змусили подивитися на проблему реабілітації значно ширше] / В. Худицький // Дзеркало тижня. – 2015. – 6 черв. (№20). – С. 13.

26.


Рудушинська, О. "Ви ті артисти з Хмельницького, що їздять по АТО з концертами?"- запитували на блокпостах у "Мистецької подільської сотні" [Текст] / О. Рудушинська // Проскурів. – 2015. – 13 серп. (№32). – С. 12.

27.


Титаренко, Н. Які пільги має учасник АТО? [Текст] / Н. Титаренко // Голос України. – 2015. – 16 верес. (№171). – С. 6.

28.


Собко, О. Захисникам свободи та незалежності України присвячується [Текст] : [В обласній філірмонії відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України] / О. Собко // Подільські вісті. – 2015. – 16 жовт. (№116-117). – С. 1.

29.


Права та пільги для учасників АТО [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2015. – 13 жовт. (№190). – С. 4-7.

30.


Реабілітаційна соціально-педагогічна практика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для організаторів та студ. спец. "Соціальна педагогіка" та "Соціальна робота" /  упоряд.: Горбоніс Т.В., Денисюк С.В. – Тернопіль : ТДПУ, 2002.

31.
37
Є27
Євтух, М.Б. Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – 2-ге вид., стер. – К. : МАУП, 2003. – 232с. – [ Де взяти державний лад з "людським обличчям", як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антагоністичні суперечності, а, над пхаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Як реалізувати "золоте" правило: стався до людини так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе інші? Саме ці актуальні проблеми потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми сприяння демократичному саморухові суспільства.
].

32.


Сухова, Л.С. Основы медико-социальной реабилитации [Електронний ресурс] / Л. С. Сухова. – М. : Изд-во "Свято-Димитриевское училище сестер милосердия", 2003. – ил.

33.
364.04
П61
Посібник для підготовки користувача інвалідним візком з ручним приводом [Текст] /  підгот.: П. Аксельсон., Д.Я. Чесни ., Ж. Мінкель ., А. Перр. – Львів : Львівський державний інститут культури, 2004. – 170с. – [ Цей посібник роздається безкоштовно громадським організаціям неповносправних, учбовим і медичним установам, самим неповносправним, які користуються інвалідними візками та членам їх родин.
Випуск цього посібника українською мовою був можливий завдяки Каліфорнійському Товариству Допомоги Україні та загальному дозволу авторів на передрук та розповсюдження копій на безкоштовній основі вищезгаданим установам та особам.
].

34.
61
Я40
Язловецький, В.С. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. – 238с. – [Рекомендовано МОН України].

35.
61
М42
Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ"Укрмедкнига", 2005. – 402c. – [ В посібнику висвітлені соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров`я, зміст, завдання, види, засоби, основні принципи організації та проведення медико-соціальної реабілітації осіб з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, посадові обов`язки лікарів та медичних сестер на етапах реабілітації. Описані методи медико-соціальної реабілітації хворих терапевтичного, хірургічного, неврологічного профілів, дітей, осіб, хворих на окремі найбільш соціально значущі захворювання (потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, онкологічні захворювання, туберкульоз, зниження гостроти слуху та зору, ВІЛ-інфекція та СНІД, наркотична та алкогольна залежність). Буде корисним при підготовці молодших спеціалістів медицини, для фахівців із сімейної медицини, реабілітологів та лікарів загальної практики.
].

36.
61
П32
Пілашевич, А.А. Фізична реабілітація при ампутації нижніх кінцівок [Текст] / А. А. Пілашевич. – К. : НУФВС України, 2006. – 82с.

37.
36
Т98
Тюптя, Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – 2-ге вид., переробл, і доповн. – К. : Знання, 2008. – 574с. – [Рекомендовано МОН України].

38.
Ж

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія [Текст] : Науково-практичний журнал. – К. : ООО " Тамед", 1994-. – 2008. – , №1.

39.
796
А43
Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації [Текст] : матеріали науково-практ. конф., присвяченої 40-річчю каф. здоров`я людини та фіз. вих. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 170с. – [Збірник включає публікації результатів досліджень з фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації студентської і учнівської молоді, спортсменів, які займаються у професійному спорті, а також матеріали з 40-рїчної історії розвитку кафедри здоров`я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.
Публікації становлять інтерес для науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться актуальними проблемами фізичного виховання, спорту та здоров`я людини.
].

40.
01
Р64
Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації ( наукова школа) [Текст] : бібліогр. покажч. /  уклад.: І.М. Конет, В.М. Мисів, Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук. – Кам`янець-Подільський : КПНУ, 2009. – 46с. – (Наукова школа університету ; Вип.4).

41.
364.04
Р69
Романовська, Л.І. Теорія та практика реабілітаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. М. Джигун, Н. В. Синюк. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 222с. – [У посібнику розкрито основні поняття, предмет та завдання реабілітаційної роботи; узагальнено концептуальні й теоретичні підходи до організації реабілітаційних заходів. Особливий акцент зроблено на соціальній реабілітації та соціальній інтеграції дітей-інвалідів.
Рекомендовано для студентів ВНЗ соціального профілю, викладачів та спеціалістів, що працюють у сфері соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології й фізичної реабілітації.

Рекомендовано МОН України].

42.
61
О-75
Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації [Текст] : навч. посіб. / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський, Л. Войчишин. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 240с. – [Існує електронна копія]. – [
У посібнику приведено методики обстеження хворих у фізичній реабілітації, подано детальний опис основних діагностичних методик, висвітлено підходи до оцінки їх результатів. Авторами розроблено комплекс тестових завдань і запитань для самоконтролю, що полегшує засвоєння матеріалу, викладеного у посібнику. Значна кількість методик обстеження ілюстрована авторськими фотознімками.
Посібник призначений для викладачів і студентів навчальних закладів і факультетів фізичного виховання і спорту, медичних навчальних закладів, фахівців фізичної реабілітації

Рекомендовано МОН України].

43.
796
А43
Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму [Текст] : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 жовтня 2013 р. /  за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – 380 с. – [Збірник містить матеріали за такими тематичними напрямами: "Фізичне виховання різних груп населення та спорт вищих досягнень", "Здоров`я людини та фізична реабілітація різних груп населення", "Туризм і готельно-ресторанна справа".
Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які працюють у галузі фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму.
].

44.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2014. – 310 с. – (Альма-матер). 

45.
61
Г93
Гук, С.В. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Гук. – Хмельницький, 2015. – 20 с.Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ