Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу та наукові публікації до теми "Відображення виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку".

1.Бабіч, В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006.

2.
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с. – [Це повний методичний посібник з ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку па підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей.
У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також питання для самоперевірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів.


Реокмендовано МОН України].

3.
378
А43
Виробничі запаси: бухгалтерський та податковий облік [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2006. – №12. – 210с.
4.


Виробничі запаси: облік і контроль [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2010. – №11. – С. 5-170.

5.


Должанський, А.М. Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / А. М. Должанський, О. С. Юрочко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 179-186.

6.


Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

7.


Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки [Текст]. №5. – Кам`янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 392с.
8.


Зелений, О. Вивчаємо новації в бухгалтерському обліку запасів [Текст] / О. Зелений // Головбух: Бюджет. – 2013. – №48. – С. 3-7.

9.


Іщенко, В. Зміни у методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: опановуємо та запроваджуємо [Текст] / В. Іщенко // Головбух: Бюджет. – 2015. – №2. – С. 3-11.

10.
657
О-17
Корягін, М. Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів [Текст] / М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 18-26.

11.


Левадський, І. Обліковуємо паливо, яке відпускатимуть за талонами, по-новому [Текст] / І. Левадський // Головбух: Бюджет. – 2015. – №40. – С. 11-14.
12.


Легенчук, С.Ф. Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії [Текст] / С. Ф. Легенчук, І. В. Жиглей // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 339-347.

13.


Мельник, О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Текст] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.

14.
657
Б94
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №68. – С. 30-37.

15.
657
Т48
Михайлов, М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова за. ред. М.Г.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384с. – [Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов`язань, капіталу, операцій господарської діяльності в бюджетних установах в сучасних умовах з врахуванням вимог нормативних документів. В даному навчальному посібнику викладасть-ся організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку об`єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах: доходів та видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо. Викладення матеріалу супроводжується схемами облікових записів, приведені кореспонденції рахунків ja типовими господарськими операціями.
Посібник призначено для вивчення курсу «Облік в бюджетних установах» студентами спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» у вищих навчальних закладах

Рекомендовано МОН України].

16.
657
М69
Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. – [ Існує електронна копія ]. – [Навчальний посібник орієшує студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевих особливостей, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти. У навчальному посібнику систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних необоротних активів, виробничих запасів, затрат, доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов`язань тощо.
Головна цінність навчального посібника — це сучасний, обгрунтований діючими законодавчими і нормативними актами матеріал, що сприятиме підвищенню якості вивчення курсу «Облік у галузях економіки».
17.
657
П38
Обліковуємо запаси [Текст] / Т. Піднебесна, Л. Кравченко, І. Левадський, Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2015. – №26. – С. 15-20.

18.

Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

19.

Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

20.

Павлюк, І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення [Текст] / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 40-56.

21.

Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. – [У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат підприємства. З`ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Рекомендовано МОН України].

22.

Семенов, К.Л. Облікова політика запасів в управлінні підприємством [Текст] / К. Л. Семенов, О. М. Гриценко // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 158-163.

23.

Супрун, Г. Методологія бухгалтерського обліку: обліковуємо запаси правильно [Текст] / Г. Супрун // Головбух: Бюджет. – 2014. – №48. – С. 12-15.

24.

Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. – [Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У підручнику викладено "Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку" (Частина 1-4 розділи), "Бухгалтерський фінансовий облік" (Частина II - 11 розділів), "Система і підсистема оподаткування, збори, штрафні санкції, облік (Частина III - 3 розділи), "Нарахування та сплата єдиного соціального внеску (Частина IV - 3 розділи), "Фінансова звітність" (Частина V - 2 розділи). Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу -зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним також учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам, а також усім, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського фінансового обліку.


Затверджено МОН України].

25.

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. – [Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку, активів (Фінансовий облік -1) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій: капіталу і зобов`язань (Фінансовий облік - II) - розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробництва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція.
Для судентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Затверджено МОН України].

26.
657
О-17
Чабанюк, О.А. Удосконалення обліку запасів та звітності на основі гармонізації і стандартизації [Текст] / О. А. Чабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 263-266.

27.
657
Ф59
Чук, В.В. Проблеми організації обліку виробничих запасів на автотранспортних підприємствах [Текст] / В. В. Чук, Г. В. Булат // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 159-162.

28.
338
З-41
Чук, В.В. Проблеми організації обліку виробничих запасів на автотранспортних підприємствах [Текст] / В. В. Чук, Г. В. Булат // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 159-162.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Бухгалтерський облік і аудит").

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)
Наприклад , до БД “Наукова періодика України”

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe:
1. Попович К. В.
Удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємствах України [Електронний ресурс] / К. В. Попович // Управління розвитком. - 2013. - № 15. - С. 65-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_33
2.
Ковтуненко К. В.
Компетентнісний підхід і його застосування в організації обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / К. В. Ковтуненко, З. В. Гаврилюк // Праці Одеського політехнічного університету. - 2013. - № 2. - С. 324-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2013_2_60
Досліджено поняття економічних категорій: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід. Визначено умови роботи бухгалтера на засадах компетентнісного підходу. Наведено вимоги до рівня володіння компетенціями головного бухгалтера й бухгалтера виробничих запасів.
3.
Ловска І. Д. 
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку виробничих запасів спиртової промисловості [Електронний ресурс] / І. Д. Ловска // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_27

4.Олійник А. П. 
Сучасні методи обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / А. П. Олійник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 507-513. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__72

5. Шендригоренко М. Т. 
Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення [Електронний ресурс] / М. Т. Шендригоренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 2. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_2_21
6.
Шайко О. Г. 
Організація обліку виробничих запасів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Шайко, О. Д. Підлубна // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2012. - Вип. 81(2). - С. 439-446. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2012_81(2)__60
7.
Должанський А. М. 
Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин [Електронний ресурс] / А. М. Должанський, О. С. Юрочко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.18. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
8. Ощепков О. П. 
Визначення поняття "виробничі запаси" в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. П. Ощепков, Н. В. Максименко // Економіка харчової промисловості. - 2011. - № 3. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2011_3_19
9. Чуб Ю. В. 
Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / Ю. В. Чуб // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 196-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_31
10.
Пальчук О. В. 
Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Пальчук, Н. М. Нечай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 426-434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_25_65
11. Шинкаренко О. М. 
Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(1). - С. 166-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(1)__30
12.
Гриценко О. М. 
Проблемні питання обліку запасів у торговельно-виробничій діяльності підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_5_37
13. Чабанюк О. А. 
Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів [Електронний ресурс] / О. А. Чабанюк // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 18. - С. 386-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_50
14. Принада І. В. 
Сучасні проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві [Електронний ресурс] / І. В. Принада, О. Д. Назарчук // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_3_10
15.
Стасишен М. С. 
Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів [Електронний ресурс] / М. С. Стасишен, А. М. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 28. - С. 250-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_33
16. Михалевич С. Г. 
Оцінка виробничих запасів для належної організації обліку [Електронний ресурс] / С. Г. Михалевич // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(2). - С. 299-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(2)__38
17. Кравчук Н. В. 
Особливості організації первинного та аналітичного обліку виробничих запасів в умовах вугледобувних підприємств України [Електронний ресурс] / Н. В. Кравчук // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2006. - № 3. - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2006_3_7
18.
Дулембова К. О. 
Автоматизація обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / К. О. Дулембова // Управління розвитком. - 2014. - № 11. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_11_19
19.
Васильєва К. Г. 
Організація обліку виробничих запасів з використанням автоматизованих інформаційних технологій [Електронний ресурс] / К. Г. Васильєва // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_21
20.
Овсійчук О. В. 
Удосконалення організації обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / О. В. Овсійчук // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 81-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_35
21.
Крот Ю. М. 
Шляхи покращення обліку виробничих запасів на підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. М. Крот // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2010. - Вип. 26(1). - С. 213-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2010_26(1)__46
22. Сорокіна О. С. 
Організація обліку матеріально-виробничих запасів на підприємствах ефіроолійної галузі [Електронний ресурс] / О. С. Сорокіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2010. - Вип. 25(1). - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2010_25(1)__25
23.
Гриліцька А. 
Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів в Україні [Електронний ресурс] / А. Гриліцька, Н. Малова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(3). - С. 198-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36(3)__34
24.
Левченко О. П. 
Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / О. П. Левченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_48 25.
25.Ужва А. М. 
Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / А. М. Ужва, Т. Ю. Гасяк // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_1_4_25
26.
Грицишен Д. О. 
Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства [Електронний ресурс] / Д. О. Грицишен, Л. В. Каленчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 268-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_4_38
27.
Кудіна О. М. 
Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Кудіна // Інноваційна економіка. - 2015. - № 1. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_1_43
28.
Лежненко Л. І. 
Теоретичні аспекти удосконалення аналітичного обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / Л. І. Лежненко, І. О. Ломова // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 122-126 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__34
30. Легенчук С. Ф. 
Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії [Електронний ресурс] / С. Ф. Легенчук, І. В. Жиглей // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - С. 339-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_12_40
Проаналізовано нормативні вимоги до оцінювання запасів у бухгалтерському обліку. Обгрунтовано необхідність здійснення дооцінювання виробничих запасів у випадку, коли їх чиста вартість реалізації перевищує первісну вартість. Визначено можливі варіанти облікового відображення результатів дооцінювання виробничих запасів з урахуванням і без урахування альтернативних витрат, що надасть можливість зменшити асиметричність інформації про виробничі запаси.
31. Лубенченко О. 
Oрганізація обліку виробничих запасів на cучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Лубенченко, В. Орловський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2015. - Вип. 33. - С. 274-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_32
32. Скуміна А. В. 
Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / А. В. Скуміна, К. В. Ломака, О. С. Ангелова // Агросвіт. - 2011. - № 24. - С. 84-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_24_20
33.
Степаненко О. І. 
Бухгалтерський документ як джерело інформаційного забезпечення обліку виробничих запасів [Електронний ресурс] / О. І. Степаненко, Т. А. Довга // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 4. - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_4_18
34.
Близнюк O. В. 
Проблеми та шляхи удосконалення обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / O. В. Близнюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - С. 112-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_4_27