Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу, енциклопедичні та довідкові видання на тему "Кредитний ризик та методи його аналізу"
1.


Берегова, Г. Методи аналізу кредитного ризику та побудова моделі оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / Г. Берегова, Л. Лабецька // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 113-122.

2.


Савчук, Т.О. Розробка системи прийняття рішень по аналізу банківського ризику в сфері кредитування [Текст] / Т. О. Савчук, Л. В. Корнелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 82-86. – [В роботі наведені основні підходи до розробки експертної системи на базі багаторівневої моделі оцінки фінансового ризику при кредитуванні та методики формалізації цієї моделі, що базується на теорії нечітких множин.].

3.


Третьякова, К. Методика аналізу при прогнозуванні ризику кредитування інноваційних проектів [Текст] / К. Третьякова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 331-334.

4.


Мєзєнцев, І.П. Мінімізація ризику при кредитуванні малого та середнього бізнесу [Текст] / І. П. Мєзєнцев, Р. Л. Синоверський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 24-27. – [У статті основну увагу приділено аналізу мінімізації кредитних ризиків банків. В процесі аналізу
системи кредитування банк повинен, насамперед, визначити основні його напрямки. Слід розрізняти наступні
типи кредитного ризику: кредитний специфічний ризик, кредитний портфельний ризик, кредитний ринковий
ризик. Такий поділ забезпечить ефективне управління ризиковими ситуаціями на кожній ділянці кредитного
процесу.].

5.


Шевчук, Н.С. Етапи аналітичної роботи в управлінні кредитним ризиком [Текст] / Н. С. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 98-102. – [У статті розглянуто низку засобів, притаманних науковому апарату фінансового аналізу, що
доцільно використовувати при проведенні аналітичної роботи на таких етапах управління кредитним
ризиком, як попереднє оцінювання, кількісна оцінка, прогнозування, прийняття рішення щодо надання позики
та кредитний моніторинг.].

6.


Верхуша, Н.П. Концептуальні oснови управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів [Текст] / Н. П. Верхуша // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 246-252.

7.


Толстошеєва, А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні [Текст] / А. Толстошеєва // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №5-6. – С. 59-64.

8.


Квасницька, Р.С. Управління кредитними ризиками в банківській системі [Текст] / Р. С. Квасницька, Н. В. Кунда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 245-249. – [В статті розкрито зміст поняття "кредитний ризик" та досліджено теоретико-методичні засади управління кредитним ризиком в діяльності комерційного банку за умов інноваційного розвитку економіки.


9.


Косова, Т.Д. Методичний підхід до оцінки кредитних ризиків на основі стрес-тестування [Текст] / Т. Д. Косова, Є. М. Поздняков // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 59-62.

10.
338(477)
Т28
Максимович, И.В. Мониторинг финансовых рисков организации [Текст] / И. В. Максимович // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 220-222.

11.
338(477)
Т28
Якимишена, М. Управління кредитними ризиками [Текст] / М. Якимишена // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 265-267.

12.


Волошин, І. Управління кредитним ризиком банку в умовах швидкого зростання обсягів кредитування [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2015. – №1. – С. 36-42.

13.


Анісімова, Л. Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків [Текст] / Л. Анісімова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №5. – С. 78-87.

14.


Дзюблюк, О. Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку [Текст] / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів. – 2014. – №3. – С. 55-62.

15.


Кошонько, О.В. Необхідність застосування механізму мінімізації кредитного ризику в сучасних умовах [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 111-116. – [В статті розглянуто теоретичні підходи до дії механізму мінімізації кредитного ризику. Запропоновано власний механізм мінімізації кредитного ризику, який відображає функціональні зв’язки між складовими елементами, що забезпечує
ефективність його функціонування.
Ключові слова: банківський кредит, кредитний ризик, банківська система, механізм.


16.


Ксьондз, С.М. Управління фінансовою безпекою банків України [Текст] / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 120-124. – [В статті розглянуто сутність поняття безпеки, фінансової безпеки банку та безпеки банківської системи. Відображено формування фінансової безпеки банківської системи у двох аспектах. Розглянуто вплив зовнішніх і внутрішніх
факторів на фінансову безпеку банків. Проведено аналіз основних макро -економічних індикаторів країни. Проаналізовано значення економічних нормативів банків України для визначення фінансової безпеки банківської системи. Розраховано основні показники ефективності банків України протягом досліджуваного періоду. Розглянуто проблеми розвитку банківської
системи країни.

17.


Ванца, О.В. Особливості страхування кредитних ризиків банків [Текст] / О. В. Ванца // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 29-32. – [В даній статті аналізується сучасний стан та особливості страхування кредитних ризиків банків. Проводиться дослідження актуальних проблем, з якими стикаються вітчизняні банки в процесі регулювання кредитної діяльності, з метою визначення перспектив розвитку страхування як одного із методів мінімізації кредитних ризиків банків.].

18.


Васюренко, О.В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку [Текст] / О. В. Васюренко, В. Ю. Подчесова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 170-177.

19.
336.7
С74
Справочник банкира [Текст] /  под ред. Э.А. Уткина. – М. : ЭКМОС, 1998. – 432с.

20.
336
С74
Справочник финансиста [Текст] /  под ред. Э.А. Уткина. – М. : ЭКМОС, 1998. – 496с.

21.
330.131.7
Х86
Хохлов, Н.В. Управление риском [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Хохлов. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 239с.

22.
336.7
К75
Кочетков, В.Н. Анализ банковской деятельности. (Теоретико-прикладной аспект) [Текст] : монография / В. Н. Кочетков. – К. : МАУП, 1999. – 192с. : ил.

23.
330.131.7
К79
Кредитний ризик комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. – К. : Знання, 2000. – 251с.

24.
330.101.542
В39
Вечканов, Г.С. Микро- и макроэкономика [Текст] : энцикл. слов. / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – СПб. : Издательство "Лань", 2001. – 352с. : ил. – (Учебники для вузов, специальная литература).

25.
336.7
Ш37
Шевченко, Р.І. Кредитуванння і контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисц. / Р. І. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 183с.

26.
330
Е45
Економічна енциклопедія. У 3-х т. [Текст]. Т. 3 : П (поручництво)- Я (японський центр продуктивності) /  за ред.: С.В. Мочерного, Л.М. Вороновича. – К. : Академія, 2002. – 952с. –
27.
336.7
Г28
Геєць, О.В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками [Текст] : навч.посіб. / О. В. Геєць, В. М. Домрачев, С. Л. Лондар. – Запоріжжя : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237с.

28.
336.7
М71
Міщенко, В.І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

29.
330.131.7
І-25
Івченко, І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

30.
336.7
В61
Вовк, В.Я. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463с. – [Рекомендовано МОН України].

31.
336.7
П70
Прасолова, С.П. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – К. : Ліра-К, 2008. – 202с. – [Існує електронна копія].

32.
336.7
Д53
Дмитренко, М.Г. Кредитування і контроль: у схемах і коментарях [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. – К. : Кондор, 2009. – 296с. 

33.
330.131.7
О-76
Останкова, Л.А. Аналіз моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевчеко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256с.

34.
330.131.7
П32
Пікус, Р.В. Управління фінансовими ризиками [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2011. – 598с. – [Рекомендовано МОН України].