Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть найти літературу до теми "Сучасні шляхи формування доходів та прибутків підприємства." Будласка1. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [ Існує електронна копія ].
2. 63
Н34 Васильців, Т.Г. Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах [Текст] / Т. Г. Васильців, М. В. Марчишак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 152-156.

3. 63
Н34 Дулябa, Н.І. Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування [Текст] / Н. І. Дулябa, Л. В. Миник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 229-233.

4. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

5.
Колумбет, О. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства [Текст] / О. Колумбет // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 3-7.

6. 658.14/.17
Л93 Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с.

7.
Нагайчук, В.В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування [Текст] / В. В. Нагайчук // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 73-77.

8. 658.14/.17
Н53 Непочатенко, О.О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 504 с.

9. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

10.
Підгірна, В.С. Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємства [Текст] / В. С. Підгірна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 7-12.

11.
Руда, Т.П. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів [Текст] / Т. П. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 195-197.
12.
Хмелевський, О.В. Формування інструментарію механізму управління прибутковістю промислового підприємства на основі стратегічної рефлексії [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 165-170.

13.
Шмиголь, Н. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 233-236.

14.
Шмиголь, Н. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 175-179.

15.
Шумилина, Л.К. Прибыль как фактор повышения рентабельности предприятия [Текст] / Л. К. Шумилина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 199-203.

16.
Юрчишена, Л.В. Моделювання прибутку на підприємстві [Текст] / Л. В. Юрчишена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 88-93.

17. Васильців Т. Г.
Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Т. Г. Васильців, М. В. Марчишак // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22

18. Галушка О. Р.
Особливості формування прибутку підприємства [Електронний ресурс] / О. Р. Галушка // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 131-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_54

19. Дулябa Н. І.
Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування [Електронний ресурс] / Н. І. Дулябa, Л. В. Миник // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.1. - С. 229-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22

20. Єпіфанова І. Ю.
Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Економічний простір. - 2012. - № 67. - С. 248-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_67_31

21. Іщенко Н. А.
Факторний аналіз формування прибутку підприємства [Електронний ресурс] / Н. А. Іщенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 17. - С. 210-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_17_35

22. Мардус Н. Ю.
Особливості формування і використання прибутку підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус, Ю. М. Товт // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 64. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_64_6

23. Назарова Г. Б.
Основні принципи формування доходів підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток [Електронний ресурс] / Г. Б. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2011. - Вип. 20(1). - С. 259-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(1)__40

24. Паутова Т. О.
Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Паутова, А. І. Неділько. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_47

25. Попрозман О. І.
Фактори формування прибутку підприємства та їхня роль. [Електронний ресурс] / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_6_29

26. Трегубов О. С.
Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Трегубов, Д. І. Лісовий // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 281-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_43

27. Шастун С. В.
Стратегія формування доходів у загальній ієрархії стратегій підприємств [Електронний ресурс] / С. В. Шастун // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 159-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_24

28. Шастун С. В.
Стратегія формування доходів як важливий інструмент забезпечення стійкого розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Шастун // Экономика Крыма. - 2013. - № 1. - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_28

29. Яценко В. М.
Чистий дохід та прибуток підприємства: тлумачення, формування та розподіл [Електронний ресурс] / В. М. Яценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_30(1)__5


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету