Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Поділ і кооперування управлінської праці

1. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с.

2. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виногардська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 504с.

3.
Гаєвська, О.Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці [Текст] / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 12-14.

4. 005
Д69 Доровськой, О.Ф. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Доровськой, О. В. Іванісов. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 292 с.

5. 005
К89 Кузьмін, О.Є. Основи менеджменту [Текст] : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид,, випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 464с. – (Альма Матер). – [Затверджено МОН України].

6. 005
О-75 Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – 3-є вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 556с.

7. 005
О-75 Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581с.

8. 331.108
С42 Скібіцька, Л.І. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с.
http://pidruchniki.com/15281113/menedzhment/organizatsiya_pratsi_menedzhera

9. 331.108
Ч-15 Чайка, Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 005
Ш38 Шегда, А.В. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. В. Шегда. – К. : Знання, 1998. – 512с.

11. 005
Ш38 Шегда, А.В. Менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687с.

12. 005
Х65 Основи менеджменту (2014). – Режим доступу:
http://library.if.ua/books/3.html

13. Гаєвська О. Б.
Організаційний потенціал кооперації праці і управління [Електронний ресурс] / О. Б. Гаєвська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 2. - С. 381-386. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_57

14. Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця:
Навч. посібник. - Тернопіль: Крок. - 2015. - 243с.
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1922/1/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%A1.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “управлінська праця”
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету