Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою для курсової роботи на тему - Управління організацією на основі інжинірингового підходу. Мені потрібно джерела в яких описано значення терміну "інжиніринг" у монографіях та книгах і вислови науковців про цей термін...

1.
005
С91
Абакуменко, О.В. Сутність та механізм фінансового інжинірингу [Текст] / О. В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 125-130.

2.
001
О-75
Василенко, В.О. Виробничий (операційний) менеджмент [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с.

3.


Войцеховська, Ю. Економічні аспекти інжинірингу інноваційного оновлення основних засобів підприємств [Текст] / Ю. Войцеховська, В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №9(582). – С. 15-18.

4.
658.5.012.32
В19
Гвоздь, М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки [Текст] / М. Я. Гвоздь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 11-38.

5.


Городиська, Н.А. Поняття інжинірингу та його значення у ринкових умовах господарювання [Текст] / Н. А. Городиська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 33-40.

6.


Денисов, В. Опыт применения международного инжиниринга на действующих предприятиях [Текст] / В. Денисов, Ю. Медведева, Д. Денисов // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 173-176.

7.


Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль, І. Г. Ткачук. – К. : ЦНЛ, 2004. – 128с. – [ У навчальному посібнику на базі чинного законодавства, економічної теорії і практики розкрито суть економіки й організації інноваційної діяльності в умовах ринкових економічних відносин. Розглянуто суть інноваційних процесів і принципи вибору інноваційної стратегії. Висвітлено питання інноваційної політики, системи фінансування, експертизи та ефективності використання інновацій у підприємницькій діяльності. Навчальний посібник складений у відповідності з чинною програмою і призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

8.


Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. – [Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу «Інноваційний менеджмент». Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції.
Посібник розрахований на студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання та фахівців-практиків, що займаються питаннями інновацій.


Рекомендовано МОН України].

9.
330.341.1
У45
Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підручник / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. – К. : Каравела, 2010. – 536с. – [Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових технологій в навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими інформаційного забезпечення менеджменту сучасного підприємства. Підручник детально знайомить читача з основними напрямами застосування інформаційних систем та технологій в управлінні сучасним підприємством (організацією, фірмою) в сучасному бізнесі, з концепцією інформаційного суспільства та роллю комунікацій в процесах управління, з науковими підходами до інформації та її ролі в процесах управління.
Підручник запропоновано для використання студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм.

Затверджено МОН України].

10.
330.341.1
З-38
Карабанов, Б. Бизнес инжиниринг как средство управления [Текст] / Б. Карабанов // Менеджмент и менеджер. – 2010. – №1-2. – С. 38-44.

11.


Кірільєвніна, О.О. Моделі та методи інформаційного інжинерингу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / О. О. Кірільєвніна. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 21с.

12.
330.341.1
К43
Косач, І.А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами [Текст] : навч. посіб. / І. А. Косач, І. А. Ладонько, І. В. Калінько. – Київ : Кондор, 2015. – 217 с. – [У навчальному посібнику наведено основні принципи організації та управління на підприємствах, підходи та технології з управління змінами на підприємстві в сучасних економічних умовах. Подано поняття організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання організаційного розвитку підприємства та готовності до змін. Запропоновано класифікацію змін, методи та правила впровадження організаційних змін, етапи подолання опору змінам на підприємствах та в організаціях.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямом наукових досліджень.

Рекомендовано МОН України].

13.
658.5.012.32
К71
Костюк, О.С. Стратегічне планування в системі інжинірингу логістичних проектів [Текст] / О. С. Костюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 94-100.

14.


Кравченко, В.Ф. Организационный инжиниринг [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Кравченко, Е. Ф. Кравченко, П. В. Забелин. – М. : ПРИОР, 1999. – 256с.

15.
330.341.1
К78
Крикун, В. Фінансовий менеджмент і реінжиніринг як інструмент мікроекономічного регулювання в економіці України [Текст] / В. Крикун // Економіка @ держава. – 2005. – №11. – С. 33-36. – [ стаття присвячена дослідженню процесу реструктуризації підприємств як об`єкту
мікроекономічного регулювання в національній економіці в умовах глибоких ринкових перетворень].

16.


Кузьмін, О. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів [Текст] / О. Кузьмін, Н. Городинська // Економіка @ держава. – 2013. – №7. – С. 13-16.

17.


Лісіца, Т. Інжиніринг та інженерні послуги: ПДВ-загадковість [Текст] / Т. Лісіца // Баланс. – 2011. – №23. – С. 29-33.

18.


Ліфанова, Я. Моделювання випадкових факторів, що негативно впливають на роботу компанії при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів [Текст] / Я. Ліфанова // Економіка @ держава. – 2005. – №12. – С. 43-45.

19.


Лук`янець, Т.І. Економічний механізм маркетингу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. І. Лук`янець. – К. : КНЕУ, 2006.

20.


Маслянко, П.П. Бізнес-інжинирінг організаційних систем [Текст] / П. П. Маслянко, О. С. Майстренко // Наукові вісті Національного технічного університету України. – 2011. – №1. – С. 69-78.

21.


Мельникова, М.В. Розвиток методології організаційного проектування [Текст] / М. В. Мельникова, Б. А. Сорокін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 14-17.

22.


Назарчук, Т.В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 560с. – [На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерет у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни "Менеджмент організації" та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування"
Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності , структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студкнтам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо

Рекомендовано МОН України].

23.
658.5.012.32
Н19
Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету [Текст] : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 337с.

24.
005
I-74
Рященко, В.П. Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия [Текст] / В. П. Рященко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 143-150.

25.


Соснін, О.С. Виробничий і операційний менеджмент [Текст] : навч. посiб. / О. С. Соснін, В. В. Казарцев. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 147с.

26.
658.5.012.32
С66
Сучасні концепції менеджменту [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Л.І. Федулової. – К. : ЦНЛ, 2007. – 536с.

27.
658.7/.8
Х86
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.3 / В. И. Дубницкий, М. П. Войнаренко, З. В. Герасимчук, В. И. Захарченко под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 400с. – [У монографії викладені методологічні положення й методико-практичні аспекти формування інноваційної моделі розвитку в рамках переходу України та її регіонів до інноваційного суспільства. Досліджено шляхи рішення проблем побудови інноваційного суспільства у контексті парадигмально-го перевороту глобалістики й геоекономіки. Представлено парадигму інноваційний менеджмент-маркетингу регіону в рамках інноваційної моделі розвитку. Оцінено вплив рівня інноваційно-маркетингового й економічного потенціалів на процес інноваційної моделі розвитку регіону. Обґрунтовано аспекти трансграничного регіоналізму в умовах інноваційно-інтегрованого суспільства. Розглянуті умови якісного переродження соціально-економічної системи України при переході до інноваційно-інформаційного суспільства. Обгрунтовано використання кластерних технологій і ініціатив для інноваційного розвитку регіонів України. Представлено інституціональні аспекти конкуренції й конкурентоспроможності регіонів України. Досліджено екологічна інноваційність регіональної політики.
Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, а також фахівців і керівників національного й регіонального рівнів керування.
].

28.


Хохлов, М.П. Інноваційний підхід до реінжинірингу як науково-методичної засади беззбитковості підприємства [Текст] / М. П. Хохлов, А. Ю. Овсянкіна // Проблеми науки. – 2006. – №5. – С. 8-14.

29.
330.341.1
Е45
Хохлов, М.П. Логістично-реінжиніринговий підхід до управліня матеріальними ресурсами підприємства [Текст] : монографія / М. П. Хохлов, Ю. Ю. Лола. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 188с. – [Запропоновано методичний підхід до класифікації матеріальних ресурсів підприємства за обґрунтованими та запропонованими класифікаційними ознаками, сформовано систему логістичних бізнес-процесів на основі виділення потоків матеріальних ресурсів та ієрархічну систему показників для оцінки їх ефективності, а також наведено модель визначення оптимальних умов доставки та зберігання матеріальних ресурсів на підприємстві.
Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які займаються проблемами управління матеріальними ресурсами та відповідними бізнес-процесами на підприємствах, а також для студентів економічних спеціальностей.
].

30.


Чайковская, М.П. Агентное моделирование внутренних взаимоотношений инжиниринговых компаний [Текст] / М. П. Чайковская, О. В. Хмелевская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 286-294. – [В работе проведен анализ проблем и рисков внутренних взаимоотношений инжиниринговых компаний в Украине. Разработана модель внутренних взаимоотношений инжиниринговой компании на базе агентного метода имитационного моделирования, инструмента моделирования AnyLogic. Проведены модельные эксперименты. Выработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности инжиниринговой компании путем оптимизации внутренних взаимосвязей и трудовых ресурсов проекта.
Ключевые слова: инжиниринг, имитационное модель, агентный подход, внутренние взаимоотношения проекта.
Abstract Analysis of problems and risks of the internal relations of engineering companies in Ukraine was conducted in this work. The model of internal relations of engineering company based on the agent method of imitation modelling, modelling instrument
AnyLogic was developed. Model experiments were conducted. Recommendations for increasing competitiveness of engineering company through optimization of internal relations and work resources were developed. Recommendations for staff optimization and competitiveness of the company were given in the article.
Key words: engineering, imitation modelling, agent method, internal relations of the project.
].

31.
65
Ш87
Штангрет, А.М. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335с. – [Рекоменжовано МОН України].

32.


Янчева, Л.М.Б.Т.В. (Янчева, Л. М. Бочуля Т. В.) Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі І-інжинірингу [Текст] / Л. М. Янчева // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 83-89.

34.
Данченко О. Б.
Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом в системі економічної безпеки організацій [Електронний ресурс] / О. Б. Данченко, Ю. А. Поскрипко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 3. - С. 79-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_3_14
35.Лисенко В. В.
Інжиніринг бізнес-процесів у системі управління персоналом [Електронний ресурс] / В. В. Лисенко // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_7
36.
Іванилова О. А.
Структурний підхід до аналізу поняття "фінансовий інжиніринг" [Електронний ресурс] / О. А. Іванилова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2013. - № 2. - С. 118-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2013_2_17
37.Ситник О. Б.
Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі [Електронний ресурс] / О. Б. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 4. - С. 104–116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2013_4_12
Розглянуто фактичну інформацію про досвід розвитку інжинірингу підприємствами України, існування компаній які діють в EPCM-форматі, підвищення рівня компетенції у замовника. Наведено приклади успішної реалізації концепції інжинірингу. Проаналізовано помилкові та прогресивні приклади інжинірингової діяльності та розглянуто питання можливості побудови на сучасному економічному підгрунті країни високотехнологічної інжинірингової компанії. Розглянуто питання створення на рівні держави надійного підгрунтя для розвитку інжинірингових компаній.
38.Гуменна О. В.
Кансей інжиніринг в системі маркетингу інноваційних продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Гуменна // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2013. - № 10. - С. 311-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_53
Розглянуто теорію кансей інжинірингу як елементу емоційного маркетингу, а також описано історію виникнення цієї теорії. Описано існуючі на сьогодні моделі комплексу маркетингу, які базуються на концепції орієнтації на споживача та його максимальне задоволення (моделі 4А, 4С, 4Е, SIVA). Досліджено існуючі підходи до аналізу емоційного впливу на поведінку споживача, яка зумовлюються впливом багатьох чинників. Наголошено важливу роль емоційного дизайну в контексті маркетингу інноваційних продуктів, з прикладами із закордонної та вітчизняної практики. Також досліджується можливість застосування кансей інжинірингу в різних сферах економічної діяльності, при цьому визначені "кансей-слова", які споживачі пов`язують з тими характеристиками продукту, що зможуть надати йому емоційної привабливості. Запропоновані в результаті дослідження заходи дозволять досягнути подвійної мети маркетингової діяльності компанії: створення високої цінності для споживача та із задоволенням одержання від цього прибутку.
39.Кузнецова І. О.
Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Кузнецова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 216-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_35
40.Кащишин В. М.
Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій [Електронний ресурс] / В. М. Кащишин // Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 4(2). - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_4-2_16
41.Кузьмін О. Є.
Іноземний досвід інжинірингової діяльності [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_32
Мета статті - вивчення іноземного досвіду інжинірингу, а також його порівняння із вітчизняним для виявлення сильних і слабких боків останнього, визначення основних напрямів його розвитку та з`ясування можливості використання світових здобутків інжинірингу в умовах вітчизняної економіки. Наведено загальну характеристику світового ринку інжинірингу, охарактеризовано його структуру. Розглянуто географічну структуру попиту і пропозиції на інжинірингові продукти. Виокремлено етапи еволюціонування інжинірингових компаній. Описано правові аспекти регулювання інжинірингових правовідносин в економічно розвинутих державах. Наведено основні міжнародні об`єднання інжинірингових компаній та найбільших окремих представників цього бізнесу. З урахуванням іноземного досвіду вказано на важливість формування інжинірингових консорціумів. Охарактеризовано роль і значення іноземних інжинірингових компаній у сфері інноваційного розвитку економіки, а також описано масштаби їхньої діяльності. Наведено приклади формування інжинірингових кластерів. Розкрито відмінності між вітчизняним та іноземним інжинірингом щодо змістового наповнення текстів інжинірингових угод, підходів до проведення робіт під час надання інжинірингових послуг, прийняття управлінських рішень, а також використання інструментів інтелектуалізації бізнесу. Наведено основні конкурентні переваги іноземних інжинірингових компаній порівняно із вітчизняними, а також обгрунтовано низьку представленість перших на вітчизняному інжиніринговому ринку. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі повинні полягати у виявленні пріоритетних завдань розвитку вітчизняного інжинірингу на найближчу перспективу з урахуванням іноземного досвіду.
42.
Кащишин В. М.
Оцінювання техніко-організаційного рівня підприємства як передумова розроблення інжинірингових проектів [Електронний ресурс] / В. М. Кащишин // Економічний простір. - 2014. - № 88. - С. 183-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_88_19
43.Янчева Л. М.
Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі I-інжинірингу [Електронний ресурс] / Л. М. Янчева, Т. В. Бочуля // Економіка розвитку. - 2014. - № 4. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_4_17
44.
Городиська Н. А.
Взаємозв’язок понять інжинірингу, консалтингу та виробничого консалтингу в системі виробничо-інноваційного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Н. А. Городиська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 232-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_30(1)__53
45.
Кузьмін О. Є.
Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська // Економіка та держава. - 2013. - № 7. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_7_5
46.
Кащишин В. М.
Інжинірингові проекти: сутність, класифікація та особливості економічного оцінювання [Електронний ресурс] / В. М. Кащишин // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(1). - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(1)__20
47.Кузнецова І. О.
Інжинірингова парадигма як методологічне підґрунтя побудови процесу управління [Електронний ресурс] / І. О. Кузнецова // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 2. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_2_10
48.
Герасимович І. А.
Організаційне та інформаційне забезпечення інжинірингу в системі управління операційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Герасимович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2015. - № 2. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2015_2_6
49.Герасимович І. А.
Синтез бюджетування і нормативного методу обліку за "центрами відповідальності" – інформаційна база інжинірингу операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Герасимович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2016. - Вип. 1. - С. 32-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2016_1_5
50.
Жежуха В. Й.
Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 16(2). - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_16(2)__11
51.Иванов В. В.
Управление проектами обратного инжиниринга [Електронний ресурс] / В. В. Иванов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2015. - № 1. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2015_1_20