Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Скиньте будь ласка літературу для написання дипломної магістерської роботи по конкурентоспроможності підприємства та її підвищення. А саме літературу - наукові статті, монографії та видання...
1.
65
П32
Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів [Текст] /  за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525с.

2.
330.3
Н34
Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем [Текст] : збірник наукових праць. №1. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – [Подані публікації з проблем оцінки конкурентоспроможності економічних систем та їх зростання; формування і розвитку людського капіталу; механізмів забезпечення та підвищення конкурентного потенціалу, а також: економічного потенціалу промислових підприємств у системі сучасних глобальних викликів і міжнародних економічних відносин; економічної безпеки виробничих систем.
Для науковців і фахівців, які спеціалізуються в області вивчення та розробки цих задач.].

3.
65
З-12
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст] : монографія /  за ред. О.С. Галушко. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 212с. –

4.
330.341.1
І-66
Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу [Текст] : монографія /  за наук. ред. Нижника В.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547 с.

5.


Азарова, А.О. Математичний метод оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства на основі нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. В. Житкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 148-154.

6.


Ардашкіна, Н.С. Дослідження конкурентного потенціалу машинобудівних підприємств Хмельниччини [Текст] / Н. С. Ардашкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 174-179. – [В статті досліджено сучасний стан машинобудівної галузі Хмельницької області та проаналізовано основні показники розвитку конкурентного потенціалу підприємств машинобудування. На основі аналізу конкурентного потенціалу
машинобудівних підприємств виявлено проблемні питання їх функціонування та окреслено перспективи подальшого розвитку.


7.


Ахметов, Д.С. Формування конкурентної стратегії підприємства на основі зміни його фінансової стійкості [Текст] / Д. С. Ахметов, Т. Т. Букаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 130-140.

8.


Бельтюков, Є.А. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за рахунок технологічного вдосконалення [Текст] / Є. А. Бельтюков, Н. О. Безнощенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 56-60.

9.


Бельтюков, Є.А. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / Є. А. Бельтюков, Н. О. Безнощенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 211-216.

10.


Бець, М.Т. Особливості реалізації конкурентної політики еколого-інноваційними підприємствами у регіоні [Текст] / М. Т. Бець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 218-226.

11.


Бєляєва, С.В. Проблеми формування операційних стратегій [Текст] / С. В. Бєляєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 250-251. – [У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «операційна стратегія», досліджено наукові підходи до визначення операційних рішень як засобу стратегічного управління. Визначено роль та значення операційного
менеджменту в управлінні конкурентоспроможністю підприємства.

s

12.


Богиня, Д.П. Підвищення якості трудових ресурсів у системі забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / Д. П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 57-59. – [У статі охарактеризовано принципи та напрями підвищення якість трудових ресурсів в системі забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
Ключові слова: трудові ресурси, конкурентоспроможність, промислові підприємства, потенціал


13.


Гвоздецька, І.В. Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг [Текст] / І. В. Гвоздецька, З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 20-25.

14.


Голік, В.В. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. В. Голік // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 15-24.

15.


Горбаль, Н.І. Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Н. І. Горбаль, У. Р. Сухорська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 126-132.

16.
65.012
Г70
Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 282 с. – (Вища освіта в Україні). 
17.


Гросул, В.А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства [Текст] / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 176-183.

18.
65.012
С83
Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець, А. М. Лисенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта XXIстоліття). –

19.


Довбенко, В.І. Умови формування потенціалу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / В. І. Довбенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 152-159.

20.


Дражниця, С.А. Українські товари та європейський ринок в контексті гармонізації вітчизняних стандартів і виробництва [Текст] / С. А. Дражниця // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 112-115.

21.


Емельянов, Щ.Ю. Рівень технологічного розвитку підприємства як складова його конкурентоспроможності [Текст] / Щ. Ю. Емельянов, Т. О. Петрушка, І. 3. Креш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №23/811/. – С. 126-133.

22.


Євчук, Л.А. Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. А. Євчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 159-164.

23.


Єфремова, Н.Ф. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Н. Ф. Єфремова, О. В. Золотарьова, В. І. Роспко // Економіка @ держава. – 2015. – №9. – С. 42-46.

24.


Зайцева, И.С. Повышение конкурентоспособности предприятий Украины в условиях глобализации [Текст] / И. С. Зайцева, Н. А. Полякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 121-123.

25.


Зайцева, Л.О. Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. О. Зайцева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 196-200.

26.


Зеленчук, І.Б. Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств [Текст] / І. Б. Зеленчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 144-154.

27.
339.94
І-99
Ільчук, П.Г. Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / П. Г. Ільчук. – Хмельницький, 2016. – 40с.

28.
339.94
І-99
Ільчук, П.Г. Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / П. Г. Ільчук. – Хмельницький, 2016. – 507с.

29.
65
Й75
Йохна, М.А. Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М. А. Йохна. – Хмельницький, 2015. – 40 с.

30.
65
Й75
Йохна, М.А. Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М. А. Йохна. – Хмельницький, 2014. – 506 c.

31.
65
Й75
Йохна, М.А. Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентноспроможності промислових підприємств [Текст] : монографія / М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 294 с.

32.


Каплун, І.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління [Текст] / І. В. Каплун, Н. В. Погуда // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №12. – С. 74-78.

33.


Квасницька, Р.С. Практичні аспекти розробки конкурентної стратегії підприємства за сучасних умов господарювання [Текст] / Р. С. Квасницька, Н. С. Ардашкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 118-121. – [В статті розкрито сутність поняття конкурентної стратегії підприємства. Досліджено теоретикометодичні основи формування конкурентної стратегії промислового підприємства в контексті забезпечення
його конкурентоспроможності та ефективності функціонування в сучасних умовах господарювання. Розглянуто та узагальнено сучасні підходи до процесу розробки конкурентної стратегії і на основі розглянутих підходів запропоновано основні етапи формування даної стратегії підприємства.
Ключові слова: конкурентна стратегія, система конкурентних стратегій, етапи формування конкурентної стратегії.


34.
65
К49
Климчук, А.О. Формування структури системи оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. О. Климчук. – Хмельницький, 2014. – 20 c.

35.
65
К49
Климчук, А.О. Формування структури системи оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. О. Климчук. – Хмельницький, 2014. – 293 c.

36.


Ковадло, К. Економічна спроможність як чинник конкурентного статусу підприємства [Текст] / К. Ковадло, В. Бокій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №2. – С. 47-58.

37.


Коваленко, О.В. Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств металургії на основі логістичного підходу [Текст] / О. В. Коваленко, І. І. Безверха // Економіка @ держава. – 2015. – №10. – С. 82-87.

38.


Коваленко, О.В. Діагностика і розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. В. Коваленко, І. Г. Німченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 111-114. – [У статті визначено поняття “конкурентоспроможність”, розглянуто етапи діагностики під- приємства з метою визначення основних підприємницьких конкурентних переваг, виділено групи основних факторів, за якими потрібно поліпшувати показники підприємств та досліджено основні напрямки під-
вищення рівня конкурентоспроможності підприємства та їх впливу на підприємство.
Ключові слова: конкурентоспроможність, діагностика, конкурентні переваги, фактори, комплекс напрямків, конкурентне середовище, показники підприємства.39.


Ковбатюк, М.В. Рейтингова оцінка як критерій конкурентоспроможності підприємства [Текст] / М. В. Ковбатюк, І. І. Стрілок // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 186-192.

40.


Колосок, В.М. Методичний підхід до розрахунку ринкового індексу конкурентоспроможності металургійної продукції інтегрованих підприємств [Текст] / В. М. Колосок, Я. С. Трусова // Економіка України. – 2015. – №1. – С. 60-69.

41.


Корецька, О.В. Дослідження конкурентоспроможності підприємств машинобудування. Аналітичні моделі [Текст] / О. В. Корецька // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 41-44.

42.
338(477)
Т28
Котлінська, Т.О. Сучасні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Т. О. Котлінська // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 389-392.

43.


Кубрак, Н.Р. Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] / Н. Р. Кубрак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №19(789). – С. 63-68.

44.


Кудлай, В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах [Текст] / В. С. Кудлай // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №2. – С. 168-175.

45.


Левицька, А.О. Система показників оцінки конкурентоспроможності підприємства: аналіз існуючих підходів [Текст] / А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 173-179. – [В статті проведено дослідження підходів вітчизняних та закордонних науковців до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано критерії групування показників оцінки конкурентоспроможності підприємств та сформовано узагальнену систему показників оцінки конкурентоспроможності.

46.
65
Л48
Лепейко, Т.І. Процесний підхід до управління конкурентноспроможністю підприємства [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 316с. –

47.


Лісун, Я.В. Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості [Текст] / Я. В. Лісун, А. В. Рудий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 305-309.

48.


Лісун, Я.В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств [Текст] / Я. В. Лісун, Н. В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 170-1076.

49.


Лободзинська, Т.П. Структурно-функціональна складова механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції [Текст] / Т. П. Лободзинська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 149-157.

50.


Луковка, А.В. Мотор Сич : на "отлично" не только авиадвигатели, но и станки [Текст] / А. В. Луковка // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка. – 2015. – №4/177/. – С. 6-10.

51.
658
М14
Майстер, Л.А. Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. А. Майстер. – Хмельницький, 2015. – 20 с.

52.
658
М14
Майстер, Л.А. Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. А. Майстер. – Хмельницький, 2015. – 260 с.

53.


Малиновський, Ю.В. Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Ю. В. Малиновський, Д. Р. Цьвок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 166-172.

54.
658
М24
Мануйлович, Ю.М. Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. М. Мануйлович. – Хмельницький, 2015. – 20 с.

55.
658
М24
Мануйлович, Ю.М. Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. М. Мануйлович. – Хмельницький, 2015. – 228 с.

56.


Мануйлович, Ю.М. Управління цільовими ринками як ключова складова механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Ю. М. Мануйлович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 167-171. – [Розглянуто підходи до визначення та оцінювання цільових ринків підприємств. Доведено, що маркетингова діяльність підприємств набуває максимальної ефективності при здійсненні управлінських заходів, спрямованих на цільовий
ринок. Запропоновано методику, яка здійснюватиме логічне поєднання оцінювання як кількісних, так і якісних параметрів ринку для комплексного визначення цільового ринку підприємства, як основи розробки механізму підвищення його конкурентоспроможності. Зроблено висновок, що при розробці механізму маркетингового управління підвищенням конкурентоспроможності необхідно враховувати особливості і вимоги цільових ринків збуту товарів або послуг даного підприємства.


57.


Мануйлович, Ю.М. Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / Ю. М. Мануйлович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 63-67.

58.


Мануйлович, Ю.М. Основні елементи управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / Ю. М. Мануйлович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 180-185. – [Розглянуто сутність та трактування поняття “управління конкурентоспроможністю підприємства”. Досліджено основні елементи управління онкуренто спроможністю підприємства, яке повинно ґрунтуватись на системному підході, що
має враховувати, з одного боку, особливості діяльності підприємства, а з іншого – його місце на ринку і стан зовнішнього середовища. Визначено, що ефективне управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства можливе лише за умови врахування дії факторів його зовнішнього та внутрішнього середовища.
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, управління конкуренто спроможністю, об’єкт управління, суб’єкт управління, функції управління, рівні управління.


59.


Машика, Ю.В. Кадрове забезпечення як складова конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Ю. В. Машика // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 87-88.

60.


Мельник, О. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку [Текст] / О. Мельник, А. Радько // Економіст. – 2016. – №1. – С. 42-45.

61.
63
Н34
Михайловський, В.І. Теоретичні підходи щодо оцінювання ризиків збалансованого зростання підприємства в контексті концепції сталого розвитку [Текст] / В. І. Михайловський, В. І. Михайловська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 230-234.

62.


Мілько, І.В. Концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] / І. В. Мілько, К. М. Швець, Д. О. Катрич // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 118-121.

63.


Негрей, М.В. Моделювання взаємодії підприємств із суб`єктами ринку [Текст] / М. В. Негрей, А. І. Панчишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 165-170. – [У статті запропоновано підхід до моделювання взаємодії підприємств із суб’єктами ринку, в основі якого лежить рефлексивне управління. Концепція моделювання взаємодії підприємств із суб’єктами ринку складає послідовність із п’яти етапів. Окрім стратегічної та інформаційної, запропоновано здійснювати довірчу рефлексію. Такий підхід дозволяє розглядати процес управління комплексно, а реалізація даної концепції сприятиме підвищенню ефективності взаємодії підприємств у конкурентному середовищі.
Ключові слова: підприємство, моделювання, взаємодія, рефлексивне управління, суб’єкт ринку.64.


Нижник, А.Ю. Шляхи досягнення конкурентних переваг підприємств за сучасних умов поглиблення конкуренції [Текст] / А. Ю. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 21-23. – [В статті висвітлюються сутність конкурентних переваг, їх види та значення для підприємства під час здійснення господарської діяльності. Запропоновано здійснювати пошук шляхів досягнення конкурентних переваг підприємства в умовах поглиблення конкуренції. Зазначено, що вибір стратегії є ключовим завданням у пошуку шляхів досягнення конкурентних переваг на довгострокову перспективу.
Ключові слова: конкурентні переваги, конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, промислове підприємство.


65.


Нижник, І.В. Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 112-115.

66.


Нижник, О.В. Вплив інтеграційних процесів на проблеми формування конкурентного потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 35-37. – [В статті висвітлюються сутність інтеграційних процесів та їх роль під час здійснення господарської діяльності підприємства. Визначено особливості формування конкурентного потенціалу підприємств під впливом інтеграційних процесів з урахуванням національних конкурентних переваг країни. Виділено основні фактори впливу та переваги включення промислового підприємства в інтеграційні процеси.


67.
658.5.012.32
О-75
Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – Київ : Кондор, 2015. – 366 с. 

68.


Петрович, Й.М. Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств [Текст] / Й. М. Петрович, Н. С. Лущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 3-10.

69.


Прокопець, Л.В. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності [Текст] / Л. В. Прокопець // Економіка @ держава. – 2014. – №7. – С. 64-67.

70.


Проскурович, О.В. Формування ефективних механізмів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств [Текст] / О. В. Проскурович, І. В. Хом`як // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 165-169. – [В статті розглядається проблема підвищення конкурентоспроможності персоналу на промислових підприємствах і обґрунтовується необхідність реформування державної політики у сферах людського розвитку.


71.


Ревенко, Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства [Текст] / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 62-71.

72.


Рзаєв, Г.І. Зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування підприємств та перспективи його використання у вітчизняній практиці [Текст] / Г. І. Рзаєв, І. Ю. Казьмірова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 317-322.

73.
330.3
Н34
Савіцький, А.В. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на процеси управління якістю продукції підприємства та підвищення її конкурентоспроможності [Текст] / А. В. Савіцький // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем. – 2013. – №1. – С. 104-107.

74.


Савіцький, А.В. Послідовність взаємодії структурних складових підсистем управління якістю продукції підприємства у досягненні її конкурентоспроможності [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 44-47. – [У статті розглянуто особливості побудови системи управління якістю продукції підприємства, виходячи з поділу на її структурні підсистеми. Досліджено взаємодію основних складових структурних підсистем управління якістю та їх вплив на конкурентоспроможність продукції.
Ключові слова: якість продукції, система управління якістю, конкурентоспроможність продукції, складові підсистем управління якістю.
r

75.


Савченко, С.М. Системно-функціональна сутність конкурентоспроможності підприємств [Текст] / С. М. Савченко // Економіка @ держава. – 2014. – №12. – С. 41-47.

76.


Сачинська, Л.В. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства [Текст] / Л. В. Сачинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 240-239. – [В статті досліджено основні підходи до визначення потенціалу підприємства, уточнене поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства, охарактеризовано її рівні, наведено етапи процесу оцінки конкуренто спроможності потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал підприємства, конкурентоспроможність підприємства, рівні конкурентоспроможності підприємства.77.


Свірідова, С.С. Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / С. С. Свірідова, О. М. Стойловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 216-218.

78.


Сергеева, О.Р. Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації [Текст] / О. Р. Сергеева // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 69-72.

79.


Сокирник, І.В. Планування змін на підприємстві в контексті євроінтеграції [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 237-244.

80.
65
С60
Солоїд, О.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Солоїд. – Хмельницький, 2014. – 20 с.

81.
65
С60
Солоїд, О.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Солоїд. – Хмельницький, 2014. – 217 с.

82.


Сус, Л.М. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств найбільших агломерацій України [Текст] / Л. М. Сус // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 245-250.

83.


Сущенко, О.А. Створення інноваційних кластерів як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. А. Сущенко, І. М. Труніна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 191-198.

84.


Турило, A.M. Адаптація як важливий чинник конкурентоспроможного розвитку підприємства [Текст] / A. M. Турило, К. В. Богачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 154-159.

85.
338(477)
Т28
Федосенко, Т.В. Стратегії розвитку підприємства в умовах підвищення його конкурентоспроможності [Текст] / Т. В. Федосенко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 130-132.

86.
63
Н34
Цюпко, І.В. Деякі аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств у контексті економічного убезпечення країни [Текст] / І. В. Цюпко, О. М. Вітер, О. Р. Волошин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 311-317.

87.


Черный, С.А. Анализ влияния экономического потенциала предприятия на его конкурентоспособность [Текст] / С. А. Черный, А. В. Копотева, К. А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – C. 238-247.

88.


Ярема, О.Р. Конкурентоспроможність державних підприємств в ринковій економіці України [Текст] / О. Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 178-182.

89.


Яременко, О.Ф. Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 43-46.

90.
327
М58
Яременко, О.Ф. Конкурентоспроможність як складова економічної безпеки підприємства за умов глобалізації [Текст] / О. Ф. Яременко // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів. – 2014. – С. 52-53.

1. Минко Л. М. 
Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Минко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 86-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_13
Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства", проаналізовано переваги та недоліки кожного з них, наведено базові складові цієї категорії. На основі проведених досліджень запропоновано уточнене визначення даної категорії, що дає змогу розглядати поняття не тільки як результат, а як процес діяльності підприємства з позицій досягнення його стратегічних цілей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 321.949 Kb    Зміст випуска    Реферативна БД     Цитування
2.
Вдовенко С. М. 
Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері [Електронний ресурс] / С. М. Вдовенко, О. В. Рогова // Науковий вісник Полісся. - 2015. - Вип. 1. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_13
На основі аналізу особливостей виробничої сфери, пріоритетом для застосування адміністративного менеджменту визначено формування конкурентоспроможності організацій, фірм, підприємств. Процес формування конкурентоспроможності включає взаємодії та взаємозалежності множин функцій та складових показників, а саме: якості продукції, асортименту, обсягів виробництва, ефективності діяльності, напрямів розвитку та формулювання методології дослідження ринку тощо.
Попередній перегляд:   Завантажити - 274.913 Kb    Зміст випуска    Реферативна БД     Цитування
3.

Войтко С. В. 
Оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на зовнішні [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Н. С. Мяло // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_31
Попередній перегляд:   Завантажити - 428.247 Kb    Зміст випуска     Цитування
4.

Федорусь Ю. В. 
Фактори підвищення конкурентоспроможністі підприємств переробної галузі [Електронний ресурс] / Ю. В. Федорусь // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_40
Попередній перегляд:   Завантажити - 369.237 Kb    Зміст випуска     Цитування
5.

Гудзь О. Є. 
Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства [Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 161. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2015_161_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 432.855 Kb    Зміст випуска     Цитування
6.
Богомолова К. С. 
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / К. С. Богомолова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 161. - С. 118-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2015_161_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 633.499 Kb    Зміст випуска     Цитування
7.
Захарченко О. В. 
Тенденції розвитку та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Захарченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 162. - С. 139-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2015_162_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 546.53 Kb    Зміст випуска     Цитування
8.

Іванюта П. В. 
Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом [Електронний ресурс] / П. В. Іванюта // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 1. - С. 49-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2015_1_9
Запропоновано методику проведення аналізу конкурентоспроможності продукції експертним методом на основі вихідної інформації у вигляді порівняння якісних характеристик продукції з продукцією конкурентів, яка є на ринку. Для цього застосовані індикатори і бали, що відображають властивості продукту, рівень їх конкурентної переваги, відстані визначення конкурентної позиції продукції, а також показники конкурентоспроможності за параметрами якості.
Попередній перегляд:   Завантажити - 657.343 Kb    Зміст випуска    Реферативна БД     Цитування
9.
Осадчук А. І. 
Обґрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А. І. Осадчук // Управління розвитком. - 2015. - № 2. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2015_2_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.273 Mb    Зміст випуска     Цитування
10.Жукевич С. М. 
Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна економіка. - 2015. - № 1. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_1_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 112.666 Kb    Зміст випуска     Цитування
11.

Шарко М. В. 
Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / М. В. Шарко, К. Г. Васильченко // Економіка харчової промисловості. - 2015. - № 1. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2015_1_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 160.619 Kb    Зміст випуска     Цитування
12.
Чебанова Н. В. 
Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Чебанова, Л. Є. Ревуцька // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_1_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 341.908 Kb    Зміст випуска     Цитування
13.
Житкевич О. В. 
Побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Житкевич, А. О. Азарова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 99-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_4_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 415.9 Kb    Зміст випуска     Цитування
14.
Безнощенко Н. О. 
Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Безнощенко // Економічні інновації. - 2015. - Вип. 59. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_59_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 233.372 Kb    Зміст випуска     Цитування
15.
Семененко О. Г. 
Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. Г. Семененко, М. Ю. Очеретна // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 60-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__13
Предметом роботи є розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства. Обгрунтовано адаптивну модель оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності, практичне застосування і аналіз результатів на прикладі підприємств різних галузей народного господарства. Застосовані методології: економіко-математичного моделювання, економічного, фінансового аналізу, методів математичної статистики. Розроблено алгоритм оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що базується на ідеї вимірювання статичної та динамічної конкурентоспроможності підприємства; розраховано інтегральний показник на основі даних фінансової звітності. Висновки: дослідженнями конкурентоспроможності підприємства займаються відомі українські та зарубіжні вчені. Розроблено низку методів оцінювання конкурентоспроможності, які мають свої недоліки та переваги. Запропонована методологія дозволяє використовувати в розрахунках доступні статистичні дані річної фінансової звітності підприємств і практично не залежить від нечітких методів оцінювання. Результати перевірки моделі на адекватність та надійність підтверджує якість даного алгоритму. Хоча в цілому порівняльний аналіз не підтвердив суттєвих відмінностей між результатами застосування даної методології та іншими алгоритмами оцінки конкурентоспроможності підприємств.
Попередній перегляд:   Завантажити - 537.802 Kb    Зміст випуска    Реферативна БД