Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема реферату: "Роль лідера на різних стадіях розвитку команди"

1.


Алексюк, А. Четыре грани лидерства [Текст] / А. Алексюк // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №1. – С. 13-16. – [Какими характеристиками необходимо обладать, чтобы лидером Вас назвали Ваши подчиненные].

2.
005
М50
Гаветти, Д. Новая психология стратегического лидерства [Текст] / Д. Гаветти // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №9. – С. 15-23.

3.


Грачев, А. Преобразование компаний на основе лидерства. Методология преобразований [Текст] / А. Грачев, В. Лапидус // Стандарты и качество. – 2007. – №3. – С. 74-79.

4.


Завадський, Й.С. Менеджмент. У 3-х т. [Текст] = Маnagment. : підручник. Т. 1 / Й. С. Завадський. – 3-є вид. – М. : УФIМБ, 2002. – 542с. – (Європейський університет). – [ У книзі комплексно висвітлено проблеми менеджменту та підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки з урахуванням нових тенденцій розвитку світової економічної науки і практики. Повно і в доступній формі показано світ менеджменту, його роль у суспільстві, вплив економічного середовища на бізнесову діяльність, особливості організації базових форм бізнесу (корпорацій, товариств, особистих господарств), місце малого бізнесу в сучасній економіці, взаємовідносини підприємницьких структур і уряду, стан міжнародного менеджменту, його майбутнє.
Різнобічно висвітлено функції менеджменту, проблеми створення інформаційних систем, управління операційною діяльністю, трудовими і фінансовими ресурсами, здійснення обліково-аналітичних і банківських операцій, управління за умов ризику, страхування ризикового менеджменту. Розглянуто процес управління маркетингом, систему маркетингових досліджень, вибір цільових ринків, сучасні підходи до ціноутворення, конкуренції, реклами і стимулювання збуту. ].

5.


Каленюк, І.С. Форми прояву інтелектуального лідерства [Текст] / І. С. Каленюк, Л. І. Цимбал // Економіка України. – 2016. – №3. – С. 29-40.

6.


Колпаков, В. Лідерство - фактор суспільного розвитку [Текст] / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – №9. – С. 66-73.

7.


Комаринець, С.О. Гнучкість організації як передумова її успішної діяльності [Текст] / С. О. Комаринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 256-260.

8.


Ладанов, И.Д. Психология управления рыночными структурами: Преобразующее лидерство [Текст] / И. Д. Ладанов. – М. : Перспектива, 1997. – 288с. – [ В книге анализируются вопросы психологии управления рыночными структурами. Представленные проблемы излагаются с позиций современного менеджмента. При раскрытии всех тем книги используется разнообразный психологический инструментарий.
Книга рекомендуется широкому кругу читателей: народным депутатам, администраторам, руководителям организаций, бизнесменам и слушателям школ бизнеса. Она будет полезна студентам ВУЗов всех специальностей, а также ревнителям психологии.
].

9.


Лєщинский, О. Роль керівника-лідера у створенні іміджу сучасного професійно-технічного навчального закладу [Текст] / О. Лєщинский // Професійно-технічна освіта. – 2015. – №3. – С.38-40.

10.
005
З-13
Лидер и его команда [Текст] // Компаньон.Стратегии. – 2002. – №1. – С.5-9. – [Личные и профессиональные качества лидера определяют успех возглавляемой им компании. О том,каковы они ,рассказывает Е.Уткин, президент, председатель правления корпорации "Квазар-Микро"].

11.


Менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред. В.І. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 248с.

12.


Мечта на языке действий [Текст] // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №4. – С. 16-21. – [Стратегии лидерства].

13.


Міщенко, А.П. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 336с. – [Навчальний посібник присвячено стратегічному управлінню - одному з найважливіших напрямків сучасного менеджменту. У ньому комплексно, на основі досягнень передової управлінської думки, розглянуто: еволюцію систем управління й особливості стратегічного управління, стратегічний аналіз, прогнозування і моніторинг бізнес-середовища діяльності фірми, послідовність формування міні-стратегії фірми (бачення, місія, стратегічні цілі), планування стратегічної поведінки фірми. Особливу увагу приділено методичним прийомам, моделям і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації стратегії.
Посібник створено відповідно до програми підготовки фахівців з економічних спеціальностей, він може бути корисний також керівникам, підприємцям і менеджерам, які цікавляться проблемами майбутнього розвитку своїх організацій.].

14.
159.9
Л15
Модель успешного лидера [Текст] // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №4. – С. 25-30. – [Исследование лидерства в бизнесе в Украине].

15.


Нагаєв, В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство [Текст] / В. Нагаєв // Персонал. – 2007. – №7. – С. 65-70.

16.
005
М70
Новіков, Б.В. Основи адміністративного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : ЦНЛ, 2004. – 560с. – [ Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливостіадміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління,питання прийняття стратегічних рішень.Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина,США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою.Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
Для студентів та аспірантів, які вивчають адміністративний менеджмент, керівників державних адміністрацій, державних організацій різних рівнів.
].

17.


Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556с. – [ У навчальному посібнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.
Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.
Особлива увага звертається на питання керівництва та лідерства, організацію управлінської праці та робочого місця менеджера.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузін і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.
].

18.
35
Н73
Пауэл, Д. "Лидером может стать каждый" [Текст] / Д. Пауэл // Бизнес. – 2010. – №45. – С. 48-49. – [Корпоративное лидерство].

19.
005
О-75
Пітик, О.В. Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога [Текст] / О. В. Пітик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 89-92.

20.


Полозов, А. Сколько лидеров должно быть в коллективе? [Текст] / А. Полозов // Управление персоналом. – 2006. – №14. – С. 46-50.

21.


Прудениця, М. Ролі менеджера та лідера у неприбуткових організаціях [Текст] / М. Прудениця, А. Млодзинська-Гранєк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 321-328.

22.


Савицкая, Л. Бизнес в стиле Toyota [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №7. – С. 16-20.

23.


Сергеева, О.М. Лидерство и управление как компетенции руководителей среднего звена [Текст] / О. М. Сергеева // Управление персоналом. – 2005. – №19. – С. 57-60.

24.


Стадлер, К. 4 принципа долгосрочного успеха [Текст] / К. Стадлер // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №8. – С. 14-23. – [Исследование причин продолжительного успеха и эффективности работы старейших и лучших компаний Европы ].

25.


Стожаров, Н. Вектор движения лидеров [Текст] / Н. Стожаров // Управление компанией(укр.изд.). – 2004. – №12. – С. 38-41. – [Закономерности успешного лидерства].

26.


Тарасов, В. Трехликий герой [Текст] / В. Тарасов // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №2. – С. 12-15. – [Лидерство в бизнесе].

27.


Тарнавский, В. Ответственность руководителя [Текст] / В. Тарнавский // Управление компанией (укр.изд.). – 2005. – №12. – С. 41-47. – [О качествах истинного лидера].

28.


Успех как выбор [Текст] // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №11. – С. 13-16. – [Секреты процветания компаний].

29.


Федин, М. Шаги по становлению руководителя как лидера [Текст] / М. Федин // Новый Персонал. – 2005. – №4. – С. 37-42.

30.


Федин, М. Шаги становления руководителя как лидера [Текст] / М. Федин // Менеджмент и менеджер. – 2004. – №9. – С.4-11.

31.


Фентон, М. (Фентон, Марк) Лидерство: управление смыслом [Текст] / М. Фентон // Управление персоналом. – 2004. – №6. – С. 22-25.

32.


Хан, С.-. (Хан, С.-ур-Р.) Важливість трансформаційного лідерства для успіху проекту: теоретичний огляд [Текст] / С. -. Хан, Л. Ч. Санг, С. М. Ікбал // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 67-76.

33.


Хомяк, О. Бизнес лидера таков, каковы его мысли [Текст] / О. Хомяк // Компаньон.Стратегии. – 2002. – №4. – С. 28-30. – [Стратегии лидерства].

34.


Христич, А. Готовим лидеров изменений [Текст] / А. Христич // Компаньон. – 2012. – №21. – С. 20-21. – [Развитие лидерских навыков у руководителей для проведения изменений в компании].

35.


Цикл лідерства. Як великі лідери вчать свої компанії перемагати [Текст] // Синергія. – 2003. – №1. – С.72-81.

36.


Чжэн, В. Метод непрямой идентификации руководителя как лидера с использованием социально-психологических технологий [Текст] / В. Чжэн, Л. А. Никифорова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 397-404.

37.


Шеремета, П. Эффективное лидерство [Текст] / П. Шеремета // Компаньон.Стратегии. – 2003. – №12. – С. 12-17.

38.


Ясір, М. Посередницька роль організаційного клімату у взаємозв`язку між трансформаційним лідерством, його аспектами і діяльністю організації [Текст] / М. Ясір, Р. Імран, М. К. Іршад // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 559-569.

39.Драч І. І.
Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс] / І. І. Драч // ScienceRise. - 2015. - № 2(1). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_2(1)__13
40.
Капустеринська Т.
Креативний лідер освітньої команди – керівник нової педагогічної формації [Електронний ресурс] / Т. Капустеринська // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 1. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_1_4
41.
Осауленко І. А.
Модель розподілу повноважень та визначення лідерства в регіональних проектних командах [Електронний ресурс] / І. А. Осауленко // Технологические системы. - 2015. - № 2. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ts_2015_2_13
а також радимо переглянути самостійно:
1. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

2. рубрики електронного каталогу НБ ХНУ - лідерство, економічне лідерство, лідерська поведінка, лідерський потенціал, моделі лідерства