Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Політичні системи світу та їх типи

1.
32.01
П50
Бебик, В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик. – 2-ге вид., стер. – К. : МАУП, 2001. – 384с : іл.

2.
32.01
П50
Бовсунівський, П.В. Особливості формування політичних систем та тенденцій політичного розвитку держав арабського світу [Текст] / П. В. Бовсунівський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.111. – С. 77-85.

3.
32.01
П50
Гелей, С.Д. Політико-правові системи світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : Знання, 2006. – 668с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
34(477)
З-14
Гелей, С.Д. Політико-правові системи світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : ЦУЛ, 2012. – 346с. – [У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем. До кожного розділу подано висновки і контрольні запитання. Посібник містить термінологічний словник і біографічний довідник, які дають змогу глибше зрозуміти викладений матеріал.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться цією тематикою.].

5.
32.01
П50
Горлач, М.І. Політологія : наука про політику [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 840с. – [Підручник - спроба систематизованого викладення курсу науки про політику - політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб`єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб`єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб`єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України.
Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів.
Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.
Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Затверджено МОН України].

6.
32.01
Б35
Джойс, П. 101 ключевая идея: Политика [Текст] = 101 Key Ideas. Politics / П. Джойс пер. с англ. К. Ткаченко ; Пер.Ткаченко К. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 604с. – (Грандиозный мир).

7.


Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник /  за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584с. – [Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображено останні досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.
Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

8.
32.01
Г31
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Горбань, Б. І. Білик, Л. В. Дячук [та ін.] за ред. Ю.А. Горбаня. – К. : Знання, 2007. – 439с. – [ У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні і міждержавні відносини з їх зумовленістю та конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.
Розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, всім, кого цікавить всесвітня історія.
9.
32.01
Г31
Козьма, В. Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації [Текст] / В. Козьма // Віче. – 2008. – №2. – С. 18-20.

10.
94(100)
І-90
Кравчук, Л.В. Політологія [Текст] : семінар / Л. В. Кравчук, С. Л. Кравчук. – 2-е вид., допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 208с. – [Посібник охоплює основний спектр політики, політичних відносин, та їх роль і функції в суспільстві. Поетапно викладено основні напрямки становлення політології як науки, а також актуальні питання сучасної суспільно-політичної думки. За структурою і змістом відповідає програмним вимогам з курсу політології.
Стане у пригоді студентам та викладачам вищих навчальних закладів.
].

11.
32.01
Г69
Лещенко, В. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у розвитку суспільства [Текст] / В. Лещенко // Віче. – 2009. – №11. – С. 25-28.

12.
32
Д42
Лютко, Н.В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Лютко, О. О. Заславська. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 319с. – [Існує електронна копія]. – [Розглянуті сучасні підходи до політичних: процесів та проаналізовані основні теоретичні і практичні проблеми політичного життя. Наведені вузлові проблеми політології, які стосуються політичної влади, її призначення, функціонування та розвитку.
Посібник призначений для студентів ВНЗ і відповідає вимогам МОН України до викладу курсу "Політологія", Може бути корисним всім, хто цікавиться проблемами політичної теорії та практики.

Рекомендовано МОН України].

13.
32.01
П50
Лясота, А. Політичні традиції: еволюція інтерпретації у контексті функціонування політичної системи [Текст] / А. Лясота // Людина і політика. – 2003. – №5. – С.107-114. – [Політична культура.].

14.


Новакова, О. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку [Текст] / О. Новакова // Людина і політика. – 2003. – №2. – С.78-88. – [Теорія політики.].

15.
32.01
К78
Піча, В.М. Політологія: конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ- 2000, 2010. – 172с. – [У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.
Для студентів вищих навчальних закладів І, II, III, IV, рівнів акредитації.

Рекомендовано МОН України].

16.
32.01
П50
Погорілий, Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Д. Є. Погорілий. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

17.
32.01
П50
Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кузь, П. В. Брунько, В. І. Вихрова, Л. Ф. Дзіндра. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 340с. – [ Видання містить необхідний академічний матеріал, що виступає основою подальшого, більш детального вивчення відповідних тем. Окрім базових, стандартних тем, навчальний посібник збагачено дослідницьким матеріалом із сучасних напрямів політологічного знання — політичного маркетингу, політичного менеджменту, політичної глобалістики.
Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей.
].

18.


Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кузь, П. В. Брунько, І. М. Дубровська, І. В. Жеребятнікова. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348с. – [Розглянуто найбільш важливі, наскрізні теми політології: політична влада, політична система, політичні процеси та ін. Зосереджено увагу на дослідженні сучасного політичного дискурсу та становлення політичної реальності.
Вміщено необхідний академічний матеріал, що виступає основою подальшого, більш детального вивчення відповідних тем.
Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей.].

19.
32.01
Л96
Політологія [Текст] : підручник /  за ред. Л.Д. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206с. – (Вища освіта ХХI століття). – [У підручнику розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи, політичних режимів, складові політичного процесу, місце і роль людини як суб`єкта влади і політики.
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

20.


Політологія [Текст] : підручник /  за ред. М.І. Панова, В.С. Журавського. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Ін Юре, 2005. – 520с. – [ Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені основні проблеми науки про політику, політичну владу й державу, сучасні політичні відносини, режими, інститути та політико-правові процеси, що відповідають змісту державного стандарту дисципліни «Політологія» для вищих юридичних навчальних закладів III і IVрівня акредитації.

21.


Політологія [Текст] : підручник /  за ред.: О.В Бабкіної , В.П Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доповн. – К. : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-матер). – [Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичної практики з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, прислужиться всім, хто цікавиться принципами функціонування політики.
22.
32.01
П36
Політологія [Текст] : підручник /  за ред.: О.В Бабкіної , В.П Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доповн. – К. : Академія, 2010. – 568с. – (Альма-матер). – [Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичної практики з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, прислужиться всім, хто цікавиться принципами функціонування політики.

Затверджено МОН України].

23.
32.01
П43
Політологія [Текст] : підручник / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько [та ін.] за ред. Ф.М. Кирилюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Здоров`я, 2004. – 776с. – [Існує електронна копія]. – [Допущено МОН України].

24.
32.01
Р83
Рудич, Ф.М. Політологія [Текст] : підручник / Ф. М. Рудич. – К. : Либідь, 2006. – 480с.

25.
32.01
С60
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии [Текст] : учебник / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 559с.

26.


Чернявська, Л.Н. ООН і міжнародні неурядові організації (МНУО): нова якість взаємовідносин в умовах трансформації політичної системи світу [Текст] / Л. Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.58. – С. 114-120.

27.


Чернявська, Л.Н. Роль міжнародних неурядових оганізацій (МНУО) у перебудові політичної системи світу в умовах глобалізації [Текст] / Л. Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.55. – С. 95-104.

28.
32.01
Ш70
Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичноі науки) [Текст] : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – 576с. – [ Підручник містить систематизований виклад найважливіших теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, природа й соціальні засади політики, сутність її системного виміру та особливості ідеологічного обгрунтування в різних ідейно-політичних доктринах. Аналізуються інституціона-лізовані форми й персоналізовані аспекти політики, наукові засади міжнародної політики. Сформульовані теоретичні положення застосовуються в аналізі процесів форibvмування громадянського суспільства і державності в Україні.
29.Березинський В. П.
Специфіка зворотнього зв’язку як механізму самоорганізації політичних систем [Електронний ресурс] / В. П. Березинський // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 2. - С. 233–239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_2_29
30.Музиченко Г. В.
Принципи та механізми здійснення влади в сучасних політичних системах [Електронний ресурс] / Г. В. Музиченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2009. - Т. 110, Вип. 97. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_110_97_13
31.Хорішко Л.
Вплив політичної еліти на функціонування політичної системи: комунікативний аспект [Електронний ресурс] / Л. Хорішко // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 447-449. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_188
32.
Клімова Г. П.
Держава в політичній системі суспільства [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова, О. В. Клімов // Гуманітарний часопис. - 2006. - № 3. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2006_3_15

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека»:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php - , Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator4.htm#politol