Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть у підборі літератури для написання дипломної роботи на тему "Цитогенетичні порушення в клітинах кореневих меристем
L.водойм Чорнобильської зони відчуження".Цікавить інформація про вплив радіаційного забруднення, хромосомні аберації, вищі водяні рослини у ролі індекаторів (Півник болотний), цитогенетичний моніторинг.Дякую.


1.


Васькін, Р.А. Радіоекологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Р. А. Васькін. – Суми : СумДУ, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

2.


Глазко, В.І. Популяційно-генетичні наслідки Чорнобиля [Текст] / В. І. Глазко, Т. Т. Глазко // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №10. – С.9-17.

3.


Глазко, Т. Чорнобиль: новий фактор еволюції (Нез`ясовані популяційно-генетичні наслідки) [Текст] / Т. Глазко, В. Глазко // Вісник НАН України. – 2006. – №4. – С. 40-51.

4.


Головко, О.В. Розподіл валового запасу 137CS у мезотрофній лісоболотній екосистемі Західного Полісся України [Текст] / О. В. Головко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 96-101.

5.


Грабовський, В.А. Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля [Текст] / В. А. Грабовський // Безпека життєдіяльності. – 2005. – №3. – С.32-36.

6.


Гудков, І.М. До зміни парадигми в радіоекології : антропоцентричний і (чи) ексцентричний підходи у протирадіаційному захисті навколишнього природного середовища [Текст] / І. М. Гудков, В. О. Кашпаров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №7(667). – С. 273-277.

7.


Деякі медико-біологічні аспекти аварії на Чорнобильській атомній електростанції [Текст] / К. В. Розова, О. О. Черкесова, Ю. В. Бернацька, Ю. А. Новосельцева // Безпека життєдіяльності. – 2006. – №3. – С. 19-20.

8.


Джерела радіаційного забруднення довкілля, дози опроменення та їхні біологічні наслідки [Текст] / В. В. Демчук, О. В. Мартинюк, О. В. Федоренко, Л. В. Троян // Довкілля та здоров`я. – 2010. – №2. – С. 50-56.

9.


Донець, М.П. Ретроспективний аналіз радіоактивного забруднення лісів і лісової продукції Чернігівської області внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / М. П. Донець // Довкілля та здоров`я. – 2004. – №4. – С.23-26.

10.


Донець, М.П. Ретроспективний аналіз радіоекологічної ситуації на території Чернігівської області внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / М. П. Донець // Довкілля та здоров`я. – 2004. – №1. – С.63-67.

11.


Екологічна біохімія [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, В. М. Войціцький, Ю. Д. Бабенюк, С. В. Хижняк. – К. : Книжкове вид-но НАУ, 2005. – 440с.

12.


Кіцно, В.О. Основи радіобіології та радіоекології [Текст] : навч. посіб. / В. О. Кіцно, С. В. Поліщук, І. М. Гулков. – 3-тє вид., випр. та доповн. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Клименко, М.О. Моніторинг довкілля [Текст] : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – К. : Академія, 2006. – 360с. – [У підручнику розглянуто моніторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об`єктом і методами дослідження. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації людського світогляду у ньому узагальнено і систематизовано теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод Світового океану, стану ґрунтів, радіоактивного забруднення природного середовища, а також становлення біомоніторин-гу і біоіндикації як методів наукового пізнання.
Осмисленню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у підручнику практичні роботи з моніторингу природних об`єктів.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.


Затверджено МОН України].

14.


Клименко, М.О. Моніторинг довкілля [Текст] : практикум; навч. посіб. / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. – К. : Кондор, 2010. – 286с. – [Схвалено МОН України].

15.
37
А43
Константінов, М.П. Радіаційна безпека [Текст] : навч. посіб. / М. П. Константінов, О. А. Журбенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 151с.

16.
504
К65
Кутлахмедов, Ю.О. Основи радіоекології [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер. – К. : Вища школа, 2003. – 319с : іл.

17.
504
Ч-75
Міронова, Н.Г. Оцінювання радіаційного фону та фітотоксичності екотопу техногенних озер Малого Полісся [Текст] / Н. Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 145-151.

18.
504
К95
Моніторинг довкілля [Текст] : підручник /  зе ред. В.М. Боголюбова, Т.А. Сафронова. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 530 с. – [ У підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву га геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.
Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.
].

19.
504
К49
Мягченко, О.П. Основи екології [Текст] : підручник / О. П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с. – [Підручник відповідає змісту і структурі типової програми "Основи екології", затвердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факультетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.
Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.Затверджено МОН України].

20.
504
К49
Орлов, А.А. Леса как источники внутреннего облучения населения Україны [Текст] / А. А. Орлов // Довкілля та здоров`я. – 2004. – №4. – С.15-22.

21.
504
М77
Радиационная цитогенетика [Текст] : русско-английский словарь-справочник / Э. А. Демина, М. А. Пилинская, Ю. И. Петунин, Д. А. Клюшин под ред. Н.А. Дружины. – К. : Здоров`я, 2009. – 368с. – [Настоящее издание является первым опытом составления универсального русско-английского словаря-справочника по радиационной цитогенетике. Книга носит академичеркий характер. Некоторые статьи выходят за рамки радиационной цитогенетики и касаются общих вопросов радиобиологии, молекулярной биологии, радиационной онкологии, дозиметрии, методов математической статистики для обработки информации.
Для цитогенетиков, радиобиологов и представителей смежных биологических наук; для практикующих врачей в области радиационной медицины, радиационной онкологии. Может быть полезной студентам, преподавателям вузов медико-биологического профиля.].

22.
504
Р15
Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи [Текст] /  за ред. Д.М. Гродзинського. – К. : Наукова думка, 2008. – 374с. – (Проект "Наукова думка"). – [У монографії узагальнено результати дослідження радіобіологічних ефектів у рослин, які протягом декількох поколінь зазнавали хронічного опромінення внаслідок зростання на територіях, забруднених радіонуклідами, у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Реакція рослин на опромінення розглядається на різних рівнях організації. Представлено дані, які дають змогу охарактеризувати біологічну ефективність хронічного і гострого опромінення, зовнішнього та внутрішнього опромінення рослин. Серед наслідків хронічного опромінення значну увагу приділено радіаційній індукції геномної нестабільності. Розглянуто два типи адаптаційних стратегій рослин — онтогенетичну і генетичну (філогенетичну) адаптацію.
Для фахівців у галузі радіобіології, радіоекології, радіаційної безпеки, агропромислового комплексу, викладачів вузів, аспірантів, студентів.].

23.
504
М99
Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України [Текст] / Д. М. Гродзинський, О. Ф. Домбновецький, О. М. Левчук, Ф. Н. Пацюк // Вісник НАН України. – 2012. – №6. – С. 30-41.

24.
57
Р15
Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС [Текст] // Вісник НАН України. – 2008. – №4. – С. 44-56.

25.
57
Р15
Радіоекологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров [та ін.]. – 2-ге вид. доп. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 468 с. – [ Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об`єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радїоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях
Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.
Рекомендовано МОН України].

26.
57
Е45
Скрипник, І. Аналіз еколого-біологічних наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] / І. Скрипник, Б. Артамонов // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 46-48.

27.
57
К46
Стан і перспективи системи радіаційного моніторингу внутрішнього опромінення на радіоактивно забруднених територіях внаслідок Чорнобильської аварії [Текст] / О. М. Перевозников, Г. М. Яковлєва, В. В. Василенко [та ін.] // Довкілля та здоров`я. – 2006. – №1. – С. 18-23.

28.
63
Н34
Чорнобиль. Зона відчуження [Текст] : зб. наук. праць /  голов. ред. В.Г. Бар`яхтар. – К. : Наукова думка, 2001. – 546с. – [Подано результати оригінальних досліджень з ключових питань радіоекології, радіобіології та радіаційної медицини, виконаних фахівцями різних установ та відомств України, які впродовж 15 років вивчали вплив радіаційного фактора на біоту Чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано й узагальнено авторські дані з найактуальніших проблем з, позиції сьогоденних фундаментальних і прикладних наукових надбань. На особливу увагу заслуговує розділ, присвячений оцінці стану та характеру забруднення ґрунтів, води і рослинності, міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах, формуванню доз опромінення. Вагомий внесок результатів радіобіологічних досліджень. Встановлено радіогенні ушкодження та зміни структур, метаболізму, функцій важливих систем та організму загалом, на основі чого пояснено негативний вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на людину. Вперше наведено широкопланові дані клінічних, епідеміологічних і гігієнічних спостережень. ].

29.
63
Н34
Шестопалов, В.М. Найбільша техногенна катастрофа XX століття (3 нагоди 20-річчя аварії на ЧАЕС). Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє [Текст] / В. М. Шестопалов // Вісник НАН України. – 2006. – №6. – С.3-15.

З фонду Національної бібліотеки України ім.Вернадського:
1.
Якимчук Р. А.
Цитогенетичні наслідки радіонуклідного забруднення 30-кілометрової зони через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС [Електронний ресурс] / Р. А. Якимчук // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 3. - С. 260-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_3_11
Проведено цитогенетичний аналіз клітин меристеми первинних коренів озимої пшениці, насіння якої зазнало впливу радіонуклідів грунту та стоків талих вод зони відчуження й зони безумовного (обов`язкового) відселення. Виявлено, що навіть через 25 років після аварії на ЧАЕС частота хромосомних аберацій у 2,0 - 7,6 разу перевищує контрольний рівень. Радіонукліди рідких стоків талих вод спричиняють зростання рівня аберантних клітин в 1,8 - 2,7 разу і в результаті міграції можуть призводити до утворення нових плям з підвищеним радіаційним фоном. Спектр хромосомних аберацій переважно містить парні фрагменти та дицентричні мости. Вищі фонові значення радіаційного забруднення грунту зумовлюють появу клітин з відстаючими хромосомами, що свідчить про анеугенну дію іонізувального випромінювання.
2. РА381657
Затильнікова, Ольга Олександрівна.
Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L. [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / Затильнікова Ольга Олександрівна ; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2011. - 20 с. : рис., табл.
3.
РА288899
Широка, Зінаїда Олегівна.
Накопичення радіонуклідів вищими водяними рослинами дніпровських водоймищ [Текст] : автореф. дис...канд. біол. наук: 03.00.18 / Широка Зінаїда Олегівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. - К., 1995. - 25 с.
4. ВА624598
Чорна, Галина Анатоліївна.
Рослини наших водойм [Текст] : атлас-довідник / Г. А. Чорна. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 134 с.: рис. - Бібліогр.: с. 128.
5.
СО32009
Чорна, Галина Анатоліївна.
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України [Текст] : монографія / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2013. - 304 с. : табл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 186-195. - 300 экз.
6.
ВА770244

Фіторізноманіття Поліського природного заповідника: водорості, мохоподібні, судинні рослини [Текст] / за заг. ред. канд. біол. наук О. О. Орлова. - К. : Інтерсервіс, 2013. - 255, [2] с. : рис. - Бібліогр.: с. 207-215. - 400 экз.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом не знайдено. Звертайтесь до ресурсів НБУ ім.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/node/554 (є можливість отримати л-ру по МБА),а також до Навігатора інтернет-ресурсів за профілем університету: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php#3