Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література на курсову роботу: "Аналіз динаміки показників доходів і витрат та оцінка їх впливу на фінансовий потенціал підприємства".

1.


Андрощук, Д.В. Визначення структури потенціалу підприємства: фінансовий аспект [Текст] / Д. В. Андрощук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 54-57. – [Найбільш важливою проблемою при будь-якій формі господарювання є визначення реальних можливостей господарюючого суб’єкта, які багато в чому залежать від структури його потенціалу. При оцінці потенціалу підприємства, перш за все, потрібно мати чітке уявлення про його структуру і співвідношення його складових. В статті розглядаються різні підходи до визначення структури потенціалу підприємства та необхідність її представлення в рамках здійснення фінансового аналізу.
].

2.


Ареф`єва, О.В. Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] / О. В. Ареф`єва, П. В. Комарецька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №9. – С. 80-85.

3.


Безус, Р.М. Податок з доходу підприємства як системоутворюючий елемент бездифіцитної бюджетної політики [Текст] / Р. М. Безус // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 44-46.

4.


Белінська, О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Белінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 267-271.

5.


Берлінг, Р.З. Методичні аспекти аудиту доходів та витрат транспортного підприємства [Текст] / Р. З. Берлінг, В. М. Крочук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 11-15.

6.


Биба, В.В. Оптимаіьний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві [Текст] / В. В. Биба, О. В. Коба, Ю. Ю. Миронова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 332-340.

7.


Бикова, В. Фінансове планування як складова управління фінансово-економічним потенціалом на підприємствах загальнодержавного значення [Текст] / В. Бикова, В. Буряковський, Ю. Ряснянський // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 26-35.

8.


Бикова, В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління [Текст] / В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 56-61.

9.


Бірюченко, С.Ю. Методологічні основи формування доходу персоналу підприємства [Текст] / С. Ю. Бірюченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 182-188.

10.


Блакита, Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств [Текст] / Г. В. Блакита // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 120-130.

11.


Богдан, Ю. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Богдан // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 17-23.

12.


Боліла, Р. Реорганізація та ліквідація підприємства: податковий облік доходів і витрат [Текст] / Р. Боліла, Л. Хропун // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №48. – С. 18-23.

13.


Братковська, К.О. Мінімізація витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та водовідведення на мікроекономічному рівні [Текст] / К. О. Братковська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 133-143.

14.


Ваврик, В.Б. Збільшення доходів домогосподарств як основа формування сприятливого цінового середовища розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. Б. Ваврик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 207-214.

15.


Величко, Л.А. Обгрунтування рішень щодо формування витрат підприємства [Текст] / Л. А. Величко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 13-17.

16.


Вишневський, В.П. Вплив міжнародного оподаткування доходів підприємств на прямі іноземні інвестиції [Текст] / В. П. Вишневський, О. В. Гречишкін // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 3-13.

17.


Віпічєпко, І.І. Економічний зміст та формування витрат підприємства [Текст] / І. І. Віпічєпко, О. О. Кравченко // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 14-18.

18.


Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

19.


Ворсовський, О. Методичні підходи оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / О. Ворсовський // Економіка @ держава. – 2008. – №12. – С. 25-27.

20.


Ворсовський, О. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] / О. Ворсовський // Економіка @ держава. – 2009. – №6. – С. 59-62.

21.


Ворсовський, О. Фінансовий потенціал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров`я та надання соціальної допомоги [Текст] / О. Ворсовський // Економіка @ держава. – 2016. – №7. – С. 44-47.

22.


Ворсовський, О.А. Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні [Текст] / О. А. Ворсовський // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 54-59.

23.


Ворсовський, О.А. Прибуток як джерело формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / О. А. Ворсовський // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 8-12.

24.


Ворсовський, О.Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / О. Л. Ворсовський // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17.

25.


Ворсовський, О.Л. Інвестиційні ресурси як основний елемент фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / О. Л. Ворсовський // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №16. – С. 8-10.

26.


Ворсовський, О.Л. Позичкові джерела формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / О. Л. Ворсовський // Економіка @ держава. – 2016. – №5. – С. 62-65.

27.


Гевал, Т.М. Ocoбливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної промисловості [Текст] / Т. М. Гевал, В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 128-131.

28.


Гоголь, Т.А. Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 / Т. А. Гоголь. – К. : КНЕУ, 2006. – 19с.

29.


Гонтаровський, С. Як порозумнішати за рахунок підприємства, або як утримують податок з доходів при навчанні працівника [Текст] / С. Гонтаровський, Н. Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №34. – С. 4-7.

30.


Горшинський, В.М. Класифікація і оцінка доходів підприємств швейної промисловості [Текст] / В. М. Горшинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 109-114.

31.


Гринів, Л.В. Аналіз фінансового потенціалу в структурі конкурентоспроможності підприємств [Текст] / Л. В. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 232-237. – [У статті досліджуються проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств. Розглянуто сукупність фінансових показників конкурентоспроможності підприємств, які об’єднані в наступні групи: рентабельність підприємств, ефективність управління, ділова активність, фінансова стійкість та платоспроможність. Автором проаналізовано показники фінансового розвитку групи підприємств харчової промисловості Івано-Франківської області та на основі даного аналізу запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності даних підприємств.].

32.


Гула, І.В. Дивна арифметика, або чому керівник збиткового підприємства не хоче більших доходів [Текст] / І. В. Гула // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. – №9. – С. 22-23.

33.


Данілов, О.М. Управління витратами при розробці відкритої інформаційної системи промислового підприємства [Текст] / О. М. Данілов, В. Ю. Столбов, С. А. Федосєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 372-382.

34.


Дерій, В. Контроль за доходами щодо видів діяльності підприємств: завдання, послідовність, результати [Текст] / В. Дерій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 151-160.

35.


Дерій, В. Поняття і значення економічного контролю для мінізації витрат та максимізації доходів підприємств [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №2. – С. 48-56.

36.


Дерій, В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 7-11.

37.


Драган, І.О. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / І. О. Драган // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №17. – С. 24-28.

38.


Дуляба, Н.І. Соціально-економічна суть та місце поточних витрат у діяльності підприємства [Текст] / Н. І. Дуляба, М. Г. Шкіря // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 290-294.

39.


Дуляба, Н.І. Удосконалення цінової політики підприємства - стратегічна альтернатива збільшення його доходів [Текст] / Н. І. Дуляба, І. Б. Зілінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 269-274.

40.


Загорна, Т.О. Інтегровані технології прогнозування тарифних доходів підприємства сфери зв`язку [Текст] / Т. О. Загорна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 28-32. – [У рамках даної статті розглянуті принципові можливості використання методів прогнозування часових рядів підприємства сфери зв`язку. Результатом роботи є побудова ARIMA-моделі тарифних доходів, що адекватно описує часовий ряд, і одержання на її основі короткострокового прогнозу.].

41.


Задорожний, З. Управлінський облік доходів від операційної діяльності будівельних підприємств [Текст] / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №2. – С. 202-212.

42.


Іващук, Н.Л. Хеджування майбутніх доходів підприємств-експортерів за допомогою зворотних опціонів продажу [Текст] / Н. Л. Іващук, О. В. Лопушанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 81-87.

43.


Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Особливості обліку витрат туристичних підприємств [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук, С. М. Пилипенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 117-120.

44.


Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Удосконалення управління витратами туристичних підприємств [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 93-96. – [В статті розкрито суть, специфіку та склад витрат туристичних підприємств. Виділено фактори формування витрат, такі як вид підприємства, договірні умови надання туристичних послуг, законодавчі вимоги до діяльності. Розкрито напрями
зниження витрат туристичних підприємств, а також методи управління ними. Запропоновано використовувати метод бюджетування та наведено склад бюджетів туристичного підприємства.
Ключові слова: витрати, туристичне підприємство, класифікація, управління, бюджет, планування.

The purpose of the article is to study the costs of tourism enterprises and identifying directions of improvement their management. In the article the essence, specific and structure of costs of tourism companies are disclosed. The factors of formation
expenses such as type of company, contractual provision of tourism services, legal requirements to activity are selected. The areas of reducing of costs of tourism enterprises and management methods (direct-cost, standard-cost, budgeting) are considered. The
method of budgeting is proposed to using and the composition of budgets of tourism company is directed. Development of budgets will help to plan costs, revenues and profits, as well as evaluate the business, eliminate the identified deficiencies.
Keywords: costs, tourism company, classification, management, budget, planning.
].

45.


Кабієва, А.Т. Калькуляція виробничих витрат на зерноперероблювальних підприємствах Республіки Казахстан [Текст] / А. Т. Кабієва, А. С. Дайрабаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 176-184.

46.


Камінська, Т.Г. Облік витрат і доходів за видами діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. – 2002. – №8. – С. 110-115.

47.


Канак, Й.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Й. В. Канак. – Львів : Львівська комерційна академія, 2003. – 20с.

48.


Князєва, О. Класифікація доходів підприємств у системі бухгалтерського обліку [Текст] / О. Князєва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №5. – С. 56-62.

49.


Ковалевська, А.В. Фінансовий потенціал підприємства [Текст] / А. В. Ковалевська, Р. В. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 7-11. – [В статті порушуються питання визначення напрямів змін, розвитку та удосконалення фінансової діяльності підприємства на основі оцінки його фінансового потенціалу – максимальних можливостей щодо здійстнення даного виду діяльності; особливий акцент зроблено на тому, що оцінка цих внутрішніх можливостей обумовлює формулювання фінансової та загальнокорпоративної стратегії підприємства.].

50.


Коваленко, О.В. Удосконалення системи управління витратами промислового підприємства [Текст] / О. В. Коваленко, Ю. В. Андрєєва, А. М. Колосов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 24-27. – [Розглянуто основні напрями удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Вони розглянуті з урахуванням існуючих проблем формування витрат, їх оперативного обліку та план – фактичного контролю. Запропоновано механізм підтримки нормативів виробничих витрат у актуальному стані шляхом їх поточного коректування з урахуванням змін цінової кон’юнктури, що відбуваються в зовнішньому середовищі й усередині підприємства.
Ключові слова: управління, система, управління витратами, витрати, механізм поточного коректування виробничих витрат.

Abstract – In the article are considered the main direction the improvement of the system of the operation of the expenses of enterprises. They are considered with taking in to account of existing problems forming of expenses, there operative consideration and the plan of the actual control. The mechanism of support of norms of productive charges isoffered in the actual state by a way them current adjustmenttaking into account
the changes of the price state of affairs,that take place in an environment and into an enterprise.
Key words: management, system, management, charges,mechanism of current adjustment of productive charges,charges.
].

51.


Ковова, І.С. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] / І. С. Ковова, С. М. Семенова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 353-358.

52.


Ковшик, В.І. Інформаційні технології в контексті управління логістичними витратами промислових підприємств [Текст] / В. І. Ковшик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 208-212. – [В статті розглядаються можливості та шляхи застосування інформаційних технологій в процесі управління витратами логістики на промислових підприємствах. Спираючись на аналіз теоретичних та практичних підходів до
організації інформаційної інфраструктури в сфері логістики та управління витратами, в роботі пропонується методичний підхід до створення комп’ютеризованої системи управління витратами, окреслюються особливості та принципи її функціонування. Цей підхід покликаний забезпечити вдосконалення обміну інформацією між підрозділами підприємства незалежно від організаційної структури, збереження та аналіз даних з метою контролю та оптимізації логістичних витрат. Передбачається використання обліку витрат за видами діяльності (activity-based costing) як основного методу калькуляції та
аналізу витрат. Запропонований підхід може бути використано на підприємствах різних галузей промисловості України.
Ключові слова: інформаційні технології, логістика, управління ланцюгами постачання, витрати, управління витратами, автоматизація, логістична інфраструктура.

The article deals with the possibilities and ways to use information technologies in the management of logistics costs at industrial enterprises. Based on the analysis of theoretical and practical approaches to information infrastructure development in the
field of logistics and cost management, a methodical approach to the creation of a computerized system of cost management is proposed. The study also outlines the features and principles of such system’s operation. The approach aims to ensure an
improvement of information exchange between enterprise departments and subdivisions, regardless of its organizational structure, as well as storage and analysis of data to monitor and optimize logistics costs. It is supposed to use the activity-based costing as
the main technique of costs calculation and analysis for the decision-making in supply chain management. The proposed approach can be applied to a wide range of different businesses in Ukraine.
Keywords: information technologies, logistics, supply chain management, costs, cost management, automation, logistics infrastructure.
].

53.


Кодацький, В.П. Окремі питання зростання доходів держави і підприємств [Текст] / В. П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №11. – С. 50-55.

54.


Колєнчук, Г. Маркетингові витрати туристичних підприємств: обліковий аспект [Текст] / Г. Колєнчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №5. – С. 95-107.

55.


Колумбет, О. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства [Текст] / О. Колумбет // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 3-7.

56.


Костевич, О.Д. Оцінка фінансового потенціалу підприємств: механізми та процедури [Текст] / О. Д. Костевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 160-163.

57.


Костевич, О.Д. Фінансовий потенціал підприємств легкої промисловості в Україні [Текст] / О. Д. Костевич // Легка промисловість. – 2010. – №3. – С. 27-30.

58.


Костирко, Л.А. Методичні основи оцінки потенціалу фінансової діяльності підприємства [Текст] / Л. А. Костирко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 22-26. – [Визначено пріоритетні завдання оцінки потенціалу фінансової діяльності підприємства. На основі дослідження
взаємозв’язку фінансових індикаторів запропоновано модифіковані моделі оцінки складових потенціалу фінансової
діяльності: структури капіталу, ресурсовіддачі, економічної рентабельності, оптимізації ефекту фінансового важеля. Особливу увагу приділено дослідженню змінних чинників, що впливають на ресурсовіддачу, яка характеризує залежність чистого доходу від величини фінансових і не фінансових зобов’язань підприємства.
The primary assignments of estimation of financial activity potential of enterprises are determined. The modified models of estimation of constituents of financial activity potential are offered on the basis of research of intercommunication of financial indicators: capital structure, resource return, economic profitability, optimization of effect of financial leverage. The special attention is spared to the research of variable factors which influence on resource return, which characterizes dependence of net profit on the size of financial and not financial obligations of enterprise.].

59.


Косцик, Р.С. Витрати підприємств на комерціалізацію інноваційної продукції [Текст] / Р. С. Косцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 233-238.

60.


Кузенко, Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства [Текст] / Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 123-130.

61.


Кузнецова, С.А. Інформатизація системи управління щодо доходів та витрат як складова розвитку підприємства в умовах глобалізації економіки [Текст] / С. А. Кузнецова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 82-85. – [В статті розглянуто напрямки формування концептуальної основи інформатизації системи
управління щодо доходів та витрат як провідної складової розвитку підприємства в умовах глобалізації
економіки. Визначено особливості формування парадигми обліку доходів та витрат, якісні характеристики
бухгалтерських звітів, окреслено підходи до організації руху інформаційних потоків щодо доходів та витрат в
умовах глобалізаційного розвитку вітчизняної та світової економіки].

62.


Кузькін, Є.Ю. Фінансовий потенціал підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 89-93.

63.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 89-98.

64.


Кунцевич, В.О. Підходи діагностики фінансового потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1. – С. 68-75.

65.


Кунцевич, В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки [Текст] / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7. – С. 123-130.

66.


Куцик, П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Текст] / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №1. – С. 26-32.

67.


Лаврук, В.В. Формування доходної частини бюджету сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. В. Лаврук // Економіка АПК. – 2001. – №5. – С.69-73.

68.


Лахтіонова, Л.А. Аналіз доходів підприємства у зовнішньому фінансовому аналізі [Текст] / Л. А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 186-189. – [Розгдядаються питання визнання доходів підприємства, їх класифікація у відповідності до видів діяльності, аналіз за даними першого розділу форми №2 «Звіт про фінансові результати».].

69.


Левченко, Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики [Текст] / Н. М. Левченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 114-117.

70.


Лепьохіна, О.А. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу підприємства [Текст] / О. А. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 127-136.

71.


Литвиненко, Т.С. Економічна сутність контролінгу та можливості його застосування у процесі управління витратами на вітчизняних підприємствах [Текст] / Т. С. Литвиненко, В. В. Лукьянова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 149-153.

72.


Лишиленко, О.В. До питання обліку витрат і доходів підприємств [Текст] / О. В. Лишиленко // Статистика України. – 2004. – №3. – С. 108-112.

73.


Лігоненко, Л. Концепція управління орендними доходами торговельних підприємств [Текст] / Л. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №4. – С. 12-22.

74.


Лісовський, І.В. Деталізація процесів інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислових підприємств [Текст] / І. В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 58-62.

75.


Лісовський, І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Лісовський. – Херсон : ХНУ, 2016. – 21с.

76.


Лондар, С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств [Текст] / С. Л. Лондар, Л. О. Мельникова // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 28-40.

77.


Матейко, С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / С. В. Матейко // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 156-162.

78.


Мацедонська, Н.В. Проблема обліку витрат і доходів переробки давальницької сировини на підприємствах олійно-жирової галузі [Текст] / Н. В. Мацедонська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 230-234.

79.


Мельник, О. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання [Текст] / О. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 46-51.

80.


Мервенецька, В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 35-40.

81.


Миколайчук, М.М. Фінансово-економічні аспекти регіонального управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств [Текст] / М. М. Миколайчук, Н. С. Миколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 142-147. – [Проведено аналіз чинників формування конкурентного потенціалу підприємств регіону. Обґрунтовано можливість використання на регіональному рівні певних фінансовоекономічних важелів державного впливу на ці чинники.
Ключові слова: регіональне управління, підприємство, конкурентний потенціал, чинники впливу.
Abstract – The aim of the article is to identify the factors shaping the competitive capacity of enterprises and leverage on them at the regional level of government.
It is proved that affect the competitive potential of innovative activity of enterprises, human capital and its professional staff, information management software, a positive image of the company and the region. The possibility to use regional specific financial and economic instruments of state influence on these factors is substantiated.
Keywords: regional management, enterprise, competitive potential, factors of influence.
].

82.


Миргородська, А.П. Оцінка фінансової підсистеми підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств [Текст] / А. П. Миргородська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 56-59.

83.


Михальчик, С.О. Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи [Текст] / С. О. Михальчик, Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 117-120.

84.


Морозова, Г. Зайнятість та доходи сільського населення як чинники сталого розвитку сільських підприємств [Текст] / Г. Морозова // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 83-88.

85.


Назаренко, А. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" [Текст] / А. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 22-29.

86.


Неживая, О. Визначення доходу при різних системах обліку на підприємствах оптової торгівлі [Текст] / О. Неживая // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 390-392.

87.


Нескородєва, І.І. Сутність фінансового потенціалу підприємства в контексті запобігання його неплатоспроможності [Текст] / І. І. Нескородєва, С. А. Пустовгар // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 161-168.

88.


Ніколаєва, В.П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства [Текст] / В. П. Ніколаєва // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 91-95.

89.


Ніколаєнко, О. Удосконалення обліку доходів на автотранспортних підприємствах [Текст] / О. Ніколаєнко // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 392-395.

90.


Нікулін, В.В. Використання звітності у єдиній системі аналізу майнового та фінансового потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 228-232. – [Розглянуто необхідність використання звітності у єдиній моделі для аналізу майнового та фінансового потенціалу підприємства, яка дає можливість успішному управлінню діяльністю підприємства.].

91.


Олійничук, О.І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.

92.


Омельченко, Л. Оформлення представницьких витрат підприємства [Текст] / Л. Омельченко // Фінансовий контроль. – 2016. – №5. – С. 24-25.

93.


Орел, В.М. Економічна система оцінки виробничих витрат на свинарських підприємствах [Текст] / В. М. Орел // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 89-92.

94.


Остапенко, Ю. Метод обліку змінних витрат на підприємствах водного транспорту та його вплив на собівартість вантажних перевезень [Текст] / Ю. Остапенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №6. – С. 39-44.

95.


Павлов, В.В. Процесний підхід як інструмент вирішення проблем ефективності управління витратами підприємств [Текст] / В. В. Павлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 7-11. – [В статті здійснено теоретичне обґрунтування значення та порядку застосування процесного підходу в удосконаленні управління витратами сучасних підприємств. Окреслено передумови розвитку системи управління витратами
сучасного підприємства на основі застосування процесного підходу. Відзначено, що поширення використання процесного підходу в практиці вітчизняних підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) дозволяє розглядати управління витратами цих підприємств як цілісний комплекс взаємозв`язаних дій. Представлено систему орієнтирів удосконалення управління витратами підприємства легкої промисловості України на основі застосування процесного підходу, що дозволяє, через певні дії на операційному та стратегічному рівнях управління, забезпечити досягнення конкретних орієнтирів, які відображатимуть процеси удосконалення системи управління витратами. Так, досягнення цільового рівня витрат та організаційно-управлінські перетворення в межах впровадження процесного підходу як основи управління витратами, ведуть до підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності та розвитку підприємства легкої промисловості.
Ключові слова: процесний підхід, витрати, управління, система, управління витратами, орієнтири,
конкурентоспроможність, ефективність.

The article presents theoretical substantiation of the value and application of the process approach in improving the cost management of modern enterprises. Preconditions were defined for the development of the cost management system of modern
enterprises on the basis of application of the process approach. It is noted that the widespread use of the process approach in the practice of domestic enterprises (on the example of enterprises of light industry) allows us to consider the management costs of
these companies as an integral complex of interrelated actions. The system targets improvement of cost management of enterprises of light industry of Ukraine on the basis of application of the process approach, which allows for certain actions to operational and strategic management levels, to ensure the achievement of specific benchmarks that will reflect the processes of improving the system of cost management. So, achieving the target level of costs and organizational and managerial transformation in the framework of the implementation of the process approach as the basis for the management cost elevates efficiency, competitiveness and development of enterprises of light industry.
Key words: process approach, costs, management, system cost control, benchmarks, competitiveness, efficiency.
].

96.


Панчук, І.П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Текст] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 373-378.

97.


Петрович, Й. Інструментарій фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств [Текст] / Й. Петрович, Л. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4(554). – С. 163-169.

98.


Погорелов, Ю.С. Цілепокладання як системотворний чинник у системі управління витратами підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 15-18.

99.


Подолянчук, О. Вплив бухгалтерських нововведень на доходи сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Подолянчук // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С. 106-110.

100.


Подолянчук, О. Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Подолянчук // Економіка АПК. – 2008. – №4. – С. 103-108.

101.


Подолянчук, О. Оцінка обліку доходів від позареалізаційних операцій в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Подолянчук // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 92-95.

102.


Приступа, Л.А. Оцінювання ефективності використання фінансового потенціалу підприємства [Текст] / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 133-135.

103.


Прокопишак, В.Б. Деякі аспекти формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств як засобу зміцнення їх фінансової безпеки [Текст] / В. Б. Прокопишак, С. І. Ярмольський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 249-253.

104.


Пузирьова, П.В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств [Текст] / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 151-156.

105.


Реслер, М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності меблевих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / М. В. Реслер. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20с.

106.


Рибак, О.М. Оцінка фінансового потенціалу підприємств поліграфії на фоні розвитку інформаційної економіки [Текст] / О. М. Рибак, В. О. Аврамчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 22-27. – [Авторами досліджено сучасний стан українських підприємств поліграфії в умовах посткризового зовнішнього середовища та активної експансії інтернет-видань. Визначено основні напрямки розвитку фінансового потенціалу
організацій в економіці мереж.
The authors investigated the current state of Ukrainian enterprises printing in post-crisis environment and the active expansion of the Internet - editions. The main directions of development of the financial capacity of organizations in the economy networks
Ключові слова: інформаційна економіка, видавничо-поліграфічна галузь, економіка мереж, інтернет-ресурс.].

107.


Рибалко, О. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством [Текст] / О. Рибалко, С. Бехтер // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 163-166.

108.


Руда, Т.П. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів [Текст] / Т. П. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 195-197. – [Досліджено об’єктивність та результативність формування доходів, як складової моделі управління. Проаналізовано та систематизовано структурні моделі формування доходів суб’єкта господарювання].

109.


Савелко, С.О. Формування конкурентоспроможного фінансового потенціалу підприємства [Текст] / С. О. Савелко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 58-61.

110.


Саранюк, А.Ю. Економічна сутність управління витратами підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / А. Ю. Саранюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 78-81.

111.


Сахно, А.А. Регулювання доходу підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / А. А. Сахно // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 89-94.

112.


Синчак, В.П. Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні доходів працівників сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. П. Синчак // Економіка АПК. – 2002. – №11. – С. 53-59.

113.


Слабко, Я.Я. Аутсорсинг як засіб підвищення доходности комунальних підприємств [Текст] / Я. Я. Слабко, Ю. В. Лисенко // Економіка @ держава. – 2014. – №2. – С. 73-78.

114.


Сокиринська, І.Г. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту як основа для оцінки фінансового потенціалу підприємства [Текст] / І. Г. Сокиринська, І. Г. Аберніхіна, О. С. Наумов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 80-83. – [Розглянуті і узагальнені підходи до формування та налагодження системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту з метою створення інформаційної бази для оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Approaches to the formation and establishment of an information guaranteeing system of financial management are reviewed and summarized to create an information base for estimation the enterprise financial capacity.
Ключові слова: фінанси, система показників, фінансовий менеджмент, критерії оцінки фінансового потенціалу].

115.


Стасюк, Л.С. Узагальнення концептуальних підходів до сутності фінансового потенціалу підприємства [Текст] / Л. С. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 215-219.

116.


Стецько, М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал [Текст] / М. В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – №8. – С. 88-100.

117.


Строїч, С. Плата за використання працівником власного авто для потреб підприємства: податок з доходів та облік [Текст] / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №14. – С. 40-41.

118.


Сухорукова, Т. Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат підприємств, предметом діяльності яких є виконання функцій замовника будівництва [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №2. – С. 34-39.

119.


Сухорукова, Т. Облік доходів та витрат на підприємствах відповідно до національних стандартів [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – С. 19-25.

120.


Тарасенко, І.О. Методичний підхід щодо прогнозування фінансового потенціалу підприємства [Текст] / І. О. Тарасенко, О. В. Батрак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 123-127.

121.


Телішевська, О.Б. Фактори, які визначають витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємства [Текст] / О. Б. Телішевська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 390-397.

122.


Томчук, О.Ю. Сутність та принципи визнання доходів підприємств готельної індустрії [Текст] / О. Ю. Томчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 69-70. – [У статті досліджуються питання обліку доходів підприємств готельної індустрії. Зроблено акцент на визначення сутності доходів підприємств готельної індустрії та характеристики принципів визнання доходів. Визначення сутності доходів готелів та систематизація існуючих класифікаційних ознак доходів дозволить побудувати ефективну модель управління доходними статтями суб’єктів готельної індустрії.].

123.


Трусова, Н.В. Аналіз ймовірності реалізації функцій управлінського циклу в прогнозуванні фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. В. Трусова // Економіка @ держава. – 2015. – №8. – С. 21-25.

124.


Уварова, О. У кого можуть виникнути підозри щодо відмивання доходів підприємством? [Текст] / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №73. – С. 34-38.

125.


Уманський, І.І. Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / І. І. Уманський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 132-136. – [В статті наведено авторський підхід до комплексної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу підприємства, який передбачає аналіз фінансових ресурсів за напрямками: наявність, здатність, достатність.
In this article presented the author`s approach to complex assessment of the financial component of the innovation potential enterprise`s, which provides analysis of financial resources in directions: availability, capacity, sufficiency.
Ключові слова: фінансова складова, інноваційний потенціал підприємства, оцінка, підхід.].

126.


Фадеева, І.Г. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / І. Г. Фадеева, О. І. Гринюк // Економіка @ держава. – 2015. – №5. – С. 38-43.

127.


Федірко, М. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України [Текст] / М. Федірко, А. Чумак, І. Грицюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №1. – С. 33-43.

128.


Федорова, Ю.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства у складі промислово-фінансової групи [Текст] / Ю. В. Федорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 153-156.

129.


Хоцянівська, Н. Щодо питання нарахування і сплати частини прибутку (доходу) державними підприємствами [Текст] / Н. Хоцянівська // Вісник податкової служби України. – 2003. – №43. – С. 29-32.

130.


Хрущ, Н.А. Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій [Текст] / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 304-308. – [Розроблено методичний підхід щодо визначення рівня фінансового потенціалу підприємства, який дозволяє отримати об’єктивну інтегральну оцінку результатів діяльності підприємств і сприяє раціональному вибору стратегічних альтернатив їх розвитку.
A methodical approach to determining the level of financial capacity of enterprises, which allows to obtain an objective assessment of the cumulative performance of enterprises and promote the rational choice of strategic alternatives for their development.
Ключові слова: фінансовий потенціал, інтегральний показник, оцінка, методичний підхід, підприємство.].

131.


Цилюрик, Г. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект [Текст] / Г. Цилюрик // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 93-98.

132.
63
Н34
Чабанюк, О.М. Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств [Текст] / О. М. Чабанюк, О. А. Мелешко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 301-306.

133.
63
Н34
Чаленко, Н.В. Фінансові аспекти інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Н. В. Чаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 126-129.

134.
63
Н34
Чебан, Т.М. Доходи в системі управлінської звітності підприємств [Текст] / Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 105-111.

135.
63
Н34
Чебан, Т.М. Оцінка ефективності системи управління доходами підприємства як перспективний напрямок розвитку аудиту [Текст] / Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 145-148. – [В статті доведена необхідність діагностики системи управління доходами як напряму операційного аудиту; визначені мета, особливості та етапи його проведення; розроблена комплексна методика оцінки ефективності системи
управління доходами, заснована на експертно-аналітичних методах та бальній оцінці; наведені результати її практичної апробації та їх використання для прийняття управлінських рішень з метою реалізації стратегії управління доходами
підприємства.
Ключові слова: доходи, система управління, оцінка ефективності, операційний аудит, комплексна методика, експертні методи, бальна оцінка.
In article necessity of diagnostics of a control system by incomes as directions of operational audit is proved; a definite purpose, features and stages of its carrying out; the complex technique of an estimation of a system effectiveness of management
by the incomes, based on espartos-analytical methods and a ball estimation is developed; results of its practical introduction and their use for acceptance of administrative decisions for the purpose of realizations of strategy of management by enterprise incomes are presented.
Keywords: incomes, a control system, an efficiency estimation, operational audit, a complex technique, expert methods, a ball estimation.
].

136.
63
Н34
Шаповал, О. Макулатура на підприємстві: відходи чи доходи? [Текст] / О. Шаповал, І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – №22. – С. 79-80.

137.
63
Н34
Шваб, Л.І. Сучасні проблеми збереження трудового потенціалу підприємства на ринку праці в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / Л. І. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 91-94.

138.
63
Н34
Шмиголь, Н. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 233-236.

139.
657
Г58
Шмиголь, Н. Визначення величини непрямих доходів підприємств [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 144-147.

140.
657
К15
Шмиголь, Н. Методологія управління непрямими доходами підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 170-176.

141.
657
Р43
Шмиголь, Н. Методологія управління прямими доходами підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 243-247.

142.
658
Л67
Шмиголь, Н. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 175-179.

Для перегляду повного переліку джерел за Вашою темою див. БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики "витрати підприємства", "аналіз доходів і витрат", "аналіз доходів підприємства, "доходи підприємства", "Витрати підприємства".


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php#eko_pid, http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php).

Радимо додатково звернутись до повнотекстових електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : http://www.nbuv.gov.ua/node/2116,
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe