Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> 1.Теорії оподаткування потрібно 5 джерел
>>> 2.Теоретичні концепції виникнення та сутності грошей
>>> 3.Особливості та необхідність структурних зрушень в Україні
>>> (все має відноситись до економічної теорії)
>>> допоможіть будь ласка


Теорії оподаткування
1.
Бабич, М.С. Аналіз теорії податків в працях представників різних течій економічної теорії в умовах розвитку ринку [Текст] / М. С. Бабич, В. М. Шавкун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 35-37.

2. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

3. 330
Е45 Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2001. – 581с.
http://pidruchniki.com/1584072039904/politekonomiya/ekonomichna_teoriya_politekonomiya

4. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с.

5.
Мельник, В.М. Генеза теорій податків [Текст] / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2004. – №8. – С. 42-53.

6. 330
М86 Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Академія, 2008. – 640с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

7. 330
М86 Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер).

8. 336.2
П44 Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк [та ін.] за ред. І.О. Лютого. – К. : ЦУЛ, 2009. – 456с.
http://b-ko.com/book_291.html

9. Сідельникова, Л. П.
Податкова система: [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - Текст. і граф. дані. ( 5,00 Мб ). - К. : Ліра-К, 2013. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. - Назва з екрана.

10. 336.2
С59 Соколовська, А.М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326с.

11. 336.2
С59 Соколовська, А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення [Текст] : монографія / А. М. Соколовська. – К. : Знання, 2004. – 454с. – (Вища освіта XXI століття).

12. 336.2
Ц61 Цимбал, П.В. Податки, податкова система України, податкова злочинність : історія, теорія, практика [Текст] : монографія / П. В. Цимбал. – Ірпінь : НУ ДПС України, 2007. – 320с.


Теоретичні концепції виникнення та сутності грошей

1. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / С. Б. Ільіна, В. П. Шило, В. І. Кисла, Н. І. Шрамкова. – Київ : Професіонал, 2007. – 368 с.

2. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.

3. 330
Е45 Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – 631с.

4. 330
Е45 Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Пресс, 2008. – 179с. – [Затверджено МОН України].

5. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

6. 330
Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с.

7. 336.7
К60 Колесников, О.В. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2008. – 140с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 336
К89 Кузьмін, В.В. Історія грошей [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 176с. – [Рекомендовано МОН України].

9. 330
М48 Мельник, Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 330
О-75 Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст] : підручник / відп. ред. Г.Н. Климко. – К. : "Знання", 2004. – 615с. – (Вища освіта XXI століття).

11. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Беляєв [та ін.] за ред. К.Т. Кривенка. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “історія грошей”, «теорія грошей»Особливості та необхідність структурних зрушень в Україні
1. Башнянин Г. І.
Ефективність структурних зрушень в національній економіці України [Електронний ресурс] / Г. І. Башнянин, О. М. Свінцов, Н. Я. Скірка, П. П. Гаврилко, М. Л. Потинський // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.10. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22

2. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

3. 338(477)
Г14 Гайдуцький, П.І. Незалежна економіка України [Текст] / П. І. Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 528 с.

4. Грінченко Р. В.
Сучасні тенденції структурних зрушень в економіці України [Електронний ресурс] / Р. В. Грінченко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 217-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_35

5. 338(477)
Д50 Диха, М.В. Соціально-економічний розвиток України : напрями та засоби реалізації [Текст] : монографія / М. В. Диха. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384с.

6. 338(477)
Д50 Диха, М.В. Соціально-економічний розвиток України : стан, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / М. В. Диха. – К. : ЦУЛ, 2013. – 384с.

7. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.

8. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / А. М. Андрющенко, А. П. Бурляй, В. С. Костюк [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520с.

9. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

10. 330
Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с.

11. 330
К72 Костюк, В.С. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 282с. – [Рекомендовано МОН України].

12.
Кузубов, М.В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація [Текст] / М. В. Кузубов, Н. Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 66-75.

13. 330
М86 Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер).

Рекомендовано МОН України].

14. Орешняк В. Л.
Структурні зрушення в економіці України в контексті сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Л. Орешняк // Бізнес Інформ. - 2013. - № 8. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_8_5

15.
Смаглюк, А. Розвиток економіки України під впливом структурних зрушень [Текст] / А. Смаглюк // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 48-53.

16. 338.24.021.8
С87 Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848с.

17.
Хаустов, В.К. Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні [Текст] / В. К. Хаустов // Економіка і прогнозування. – 2014. – №2. – С. 85-94.

18. Черненко О. Л.
Оцінювання структурних змін та структурних зрушень в економіці України [Електронний ресурс] / О. Л. Черненко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(3). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(3)__12

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Структурна політика України ”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання