Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора.
>>> Допоможіть будь ласка з літературою щодо питання "Теоретичні основи та особливості здійснення конверсійних операцій у банках". Література 2012-2016 років.

На жаль, за Вашим запитом більш конкретної інформації в фонді НБ ХНУ не знайдено:
1.
336.7
Х73
Ковальчук, К.Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст] / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – К. : ЦУЛ, 2013. – 150с. – [Розглянута еволюція світової валютної системи та становлення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних відносин. Описуються особливості національного регулювання валютно-фінансовими потоками, основи теорії обмінних курсів, основні інститути, що функціонують в міжнародних кредитно-розрахункових відносинах, особливості здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій, форми міжнародного клірингу та кредиту. Також розглянуті питання міжнародних відносин країн, формування платіжного балансу країн та основні методи його регулювання.
Навчальний посібник відповідає вимогам навчального процесу студентів економічних спеціальностей та буде корисними при підготовці менеджерів та економістів для підприємств усіх галузей народного господарства, комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ.

Рекомендовано МОН України].

2.
336
Ч-74
Михайловська, О.В. Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб`єктів господарювання в Україні [Текст] : монографія / О. В. Михайловська, С. В. Безвух. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 174с. – [Подані теоретичні та практичні засади формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб і суб`єктів господарювання в Україні. Оцінено механізм забезпечення захисту банківських вкладів суб`єктів господарювання, на основі дискримінант-ного аналізу розроблено підходи до визначення розміру грошового фонду для захисту вкладів у банківських установах.
Розраховано на широке коло працівників банківської сфери, буде корисним студентам, аспірантам, науковцям.].

3.
657
С50
Пістунов, І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234с. – [У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування.
Після кожного розділу подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп`ютерної техніки.
Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів.
Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисциплін «Інформаційні системи у фінансах» та „Проектування інформаційних систем" в Державному ВНЗ «НГУ».

Рекомендовано МОН України].

4.
339.7
К56
Прямухіна, Н.В. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна. – К. : Кондор, 2013. – 304с. – [ У навчальному посібнику з урахуванням вимог до нормативної програми дисципліни "Ринок фінансових послуг" розкривається економічна сутність, специфіка діяльності суб`єктів, механізми, інструменти та закономірності функціонування ринку фінансових послуг. Враховано специфіку української економіки та динамічність ринкових процесів, які стимулюють виникнення нових видів фінансових послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг, визначено роль у економіці послуг нових фінансових ринків.
Посібник складається з 16 тем, містить теоретичну інформацію щодо функціонування ринку фінансових послуг, питання до самостійного опрацювання тем, тести, практичні завдання та приклади розв`язування задач, термінологічний словник, предметний покажчик. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Фінанси і кредит", "Менеджмент", "Маркетинг", "Банківська справа", а також для аспірантів, викладачів вищої школи та менеджерів у сфері фінансової діяльності для інформаційних і навчальних цілей.

Рекомендовано МОН України].

5.
336.7
М69
Смерічевський, С.Ф. Фінансовий облік у банках [Текст] : підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва. – Київ : Кондор, 2015. – 408 с. – [Підручник містить програмну анотацію і теоретичний зміст питань за темами, список рекомендованої літератури, питання й тести для самоконтролю і перевірки знань, основні поняття і категорії з курсу дисципліни, практичні завдання.
Призначений студентам вищих закладів освіти для самостійного вивчення дисципліни за всіма формами навчання. Буде корисний при підготовці до семінарських занять, виконанні контрольних робіт, написанні рефератів та індивідуальних робіт.


Затверджено МОН України].

6.
336.7
П34
Фінанси (державні , корпоративні , міжнародні) [Текст] : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька за ред. В.О. Онищенка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 600 с. – [У підручнику розглянуто основи функціонування державних, корпоративних та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також бюджетні систему й процес, проблеми державного кредиту й державного боргу. Визначено напрями управління й контролю у сфері державних фінансів.
Висвітлюються питання управління діяльністю корпорацій за допомогою фінансових інструментів, основи управління резервами корпорацій і капіталом. Розглядаються світовий фінансовий ринок, напрями міжнародних фінансових відносин, організація міжнародних розрахунків і валютних операцій та місце України у світовому фінансовому просторі.
Дня студентів і викладачів економічних спеціальностей. Буде корисним для спеціалістів фінансово-економічних служб і фахівців у сфері фінансів.
].

7.
336.7
Х73
Холодна, Ю.Є. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 316 с. 
8.
336
Ф59
Холодна, Ю.Є. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 316 с. – [Розглянуто сутність, завдання та особливості функціонування банківської системи, діючу практику виконання активних І пасивних операцій банків Досліджено роботу центрального банку та інструментарій грошово-кредитної політики в сучасних умовах економіки. Особливу увагу приділено питанням стабільності банківської системи та механізму регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ. Запропоновано практичні завдання з прикладами розв`язання та тренувальні тести, які дозволяють перевірити засвоєння матеріалу.
Рекомендовано для студентів, викладачів та фахівців, які займаються банківською справою.
].

9.
336
Ш44
Чмутова, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 308с. 
10.
336
П85
Чмутова, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 308с. – [Викладено сутність і напрями аналізу банківської діяльності. Узагальнено сучасні підходи до аналізу основних банківських операцій та фінансового стану. Розглянуто аналітичні показники та їх вплив на структурну побудову аналізу та його відповідність вимогам менеджменту і маркетингу банку. Наведено методику аналізу капіталу та зобов`язань банку, кредитних, розрахунково-касових операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, доходів і витрат, фінансового стану банку.
Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Банківська справа".].

11.
336
Ч-74
Шелудько, Б.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шелудько. – 3-тє вид, стереотип. – Київ : Знання, 2015. – 535 с. – [ Спираючись на десятки вітчизняних та зарубіжних досліджень фінансового ринку, досвід викладання економічних дисциплін у провідних університетах США, Німеччини, Великої Британії, автору вдалося створити сучасний підручник для студентів, які вивчають нормативний курс "Фінансовий ринок". Теоретичний матеріал ілюструється необхідними статистичними даними, таблицями, схемами, діаграмами. До кожного розділу додаються список рекомендованої літератури і запитання для контролю засвоєних знань. До розділів практичного спрямування додаються задачі для самостійної роботи. В цілому матеріали підручника дають студентам необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.
Розраховано на студентів економічних факультетів, які вивчають навчальні дисципліни "Фінансовий ринок", "Ринок цінних паперів", "Міжнародні фінансові ринки", "Біржова діяльність", "Фінансовий менеджмент у банках", "Фінансові ризики", "Банківські ризики". Підручник буде корисним також спеціалістам-практикам фондового, кредитного та валютного ринків, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.


Затверджено МОН України].

З фонду Національної бібліотеки України ім. Вернадського:
1.ВА751206 Левандівський О. Т. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття)
2.ВА755488 Банківські операції [Текст] : [навч. посіб.] / Кіровогр. нац. техн. ун-т ; [уклад.]: В. П. Кравченко, Л. М. Фільштейн. - Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2012. - 334 с. : рис., табл.
3.ВА757345 Петрашко Л. П. Валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. - К. : Знання, 2012. - 271 с. : рис., табл.
4.ВС54179 Скоморович І. Г. Банківські операції [Текст] : підручник / І. Г. Скоморович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 531 с. : рис., табл.
5.ВС55356 Банківські операції [Текст] : підручник / [Дзюблюк О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : Терно-граф, 2013. - 687 с.
6.ВА796379 Банківська система. Банківські операції [Текст] : тест. завдання / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. Р. Швець, І. Я. Ткачук, О. М. Крупей. - Чернівці : Рута, 2015. - 91 с.

Інші:
1.Любов Країнська
Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією конверсійних валютних операцій
http://kmfin.at.ua/zbirnik_2014.pdf#page=88
2.http://pidruchniki.com/10560412/bankivska_sprava/konversiyni_operatsiyi_bankiv
3.http://library.if.ua/book/131/8683.html
Радимо також звернутися до Навігатора інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Фінанси та банківська справа" на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator6.htm#fin_ban).