Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть,будь ласка, з літературою для курсової роботи на тему "Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів та напрями їх впливу на виробничий потенціал підприємства"

1.


Войтків, Л. Методичні підходи до розробки сценаріїв управління ефективністю використання матеріальних ресурсів [Текст] / Л. Войтків // Вісник ТАНГ. – 2002. – №1. – С.33-37.

2.


Олійник, Г.С. Опорядження текстильних матеріалів на ділянці друкування з допомогою повторного використання водних ресурсів [Текст] / Г. С. Олійник // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2004. – №1,Ч.1. – С. 123-125. – [Викладені дослідження, проведені на Тернопільському ВАТ “Текстерно”, спрямовані на підвищення якості друкування тканин кубовими барвниками по двохфазному способу друкування з приготуванням проявочного розчину за допомогою повторного використання водних ресурсів. Отримані результати досліджень свідчать про доцільність застосування в опоряджувальному виробництві очищеної води, використовуючи рекомендовані технічні [1] та технологічні [2] рішення.].

3.


Семенов, Г.А. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства [Текст] / Г. А. Семенов, М. Г. Гиря // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 237-245.

4.


Пивоваров, М.Г. Ефективність управління матеріальними ресурсами підприємства [Текст] / М. Г. Пивоваров, Л. В. Яковенко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 237-239.

5.


Тітов, М.В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на основі методології розв`язання зворотних задач [Текст] / М. В. Тітов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 211-217.

6.


Козак, В.Є. Облікові аспекти оцінки корисності активів [Текст] / В. Є. Козак, Л. В. Скоробогата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 82-86. – [Досліджено теоретичні та практичні засади оцінки корисності активів згідно принципу обережності
з метою об’єктивного визначення потенціалу діяльності за параметрами майнового "радикального" балансу -
чистої вартості реалізації активу.].

7.


Шнаревич, О.І. Статистична оцінка стану формування та ефективності використання матеріально-енергетичних ресурсів [Текст] / О. І. Шнаревич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 189-192.

8.


Доберчак, Н.І. Шляхи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 86-90.

9.


Шарко, В.В. Фактори інтенсифікації використання матеріальних ресурсів промислових підприємств [Текст] / В. В. Шарко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 64-68. – [Розкрито сутність інтенсифікації використання матеріальних ресурсів промислових підприємств та запропоновано класифікацію джерел і факторів економії матеріалів як основи підвищення прибутковості промислових підприємств. Рекомендується застосовувати науковообґрунтовану систему факторів, яка у подальшому використовується при формуванні
показників та нормативів, матеріальних витрат і покладена в основу планування та стимулювання ефективного використання матеріальних ресурсів промислових підприємств.

10.


Кондрашевська, О.Г. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування [Текст] / О. Г. Кондрашевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 68-72.

11.


Рєпіна, І.М. Діалектичні протиріччя трансформації ресурсів в активи підприємства [Текст] / І. М. Рєпіна // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 34-36.

12.


Журавльова, І.В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств [Текст] / І. В. Журавльова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 119-127.

13.


Городянська, Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів [Текст] / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 8-15.

14.


Зборовська, О.М. Особливості формування та використання капіталу промислового підприємства [Текст] / О. М. Зборовська, О. С. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 45-47.

15.


Вахович, І.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / І. М. Вахович, І. В. Олександренко, М. С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 154-160.

16.


Огданський, К.М. Оцінка рівня використання матеріальних ресурсів в контексті забезпечення економічної динаміки [Текст] / К. М. Огданський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 197-205. – [Стаття ставить проблему визначення й розкриває теоретикометодологічну
сутність економічної динаміки. Обґрунтовано концепцію економічної динаміки і конструкт її складових. Констатуючи обмеженість парадигми забезпечення економічної, а водночас і суспільної динаміки виключно на підвалинах економічного зростання, дослідження пов’язує перспективи суспільного поступу з такою формою динаміки економічних процесів, як «розвиток». Визначено тлумаченнями, адекватними часу, такі форми економічної динаміки, як
«економічне зростання» й «економічний розвиток», з наданням характеристик їх опису. Виходячи з перспектив домінування у перспективі політики забезпечення економічного розвитку, який визначається параметрами ресурсовикористання, визначено деструкції регулювання процесів використання за матеріальними ресурсами. Розроблено метрологічні основи оцінки та експлікації змін в використанні матеріальних ресурсів з виділенням чинників та секторів впливу на їх формування. Надано оцінку реальному стану з використанням матеріальних
ресурсів в національній економіці та її секторах і промисловим комплексам за матеріалами офіційної статистичної звітності за 2001–2012 рр. з визначенням ніш гальмування та формування деструкцій у економічній політиці.

17.


Микитюк, П.П. Аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій [Текст] / П. П. Микитюк, Т. М. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 23-26.

18.


Крохмаль, С.С. Оцінка показників ефективності управління матеріальними ресурсами на багатономенклатурному машинобудівному підприємстві [Текст] / С. С. Крохмаль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 47-53. – [Метою статті є вивчення різних теоретичних підходів до кількісної та якісної оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами та розробки критерію ефективності управління матеріальними ресурсами, який би спрощував
процес управління та задовольняв потреби машинобудівного підприємства, які виникають у його практичній діяльності. У роботі виявлені переваги та недоліки основних підходів до оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами,
запропоновано власний критерій та розглянуто його застосування на прикладі одного з найбільших машинобудівних підприємств України.
Ключові слова: матеріальні ресурси, оборотність запасів, управління матеріальними ресурсами, критерій ефективності, машинобудівне підприємство.

19.


Коцеруба, Н.В. Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] / Н. В. Коцеруба // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 351-359.

20.


Мельникова, К.В. Шляхи зниження собівартості продукції за умов впровадження техніко-економічних новацій [Текст] / К. В. Мельникова, Ю. К. Василькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 214-219.

21.


Худолій, Л. Управління матеріальними ресурсами в забезпеченні ефективного функціонування комбікормових підприємств [Текст] / Л. Худолій, О. Козаченко // Економіка АПК. – 2007. – №9. – С. 37-43.

22.


Нижник, В.М. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення [Текст] / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 113-116.

23.
336
П34
Писаренко, Т.М. Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров`я Волинської області) [Текст] : автореф дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Т. М. Писаренко. – 2001. – 19с.

24.
65.012
Г13
Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с. – [У посібнику розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

25.
65.012
Ч-46
Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2005. – 160с. – [ Навчальний посібник охоплює всі теми курсу «Економічний аналіз».
Основне спрямування навчального посібника — здобуття теоретичних знань і набуття практичних навичок. Особливістю навчального посібника є взаємозв`язок теоретичного і практичного матеріалів, що дозволить студенту краще засвоїти вивчений матеріал. У навчальному посібнику розглянуто аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

26.
65.012
Ц58
Цигилик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. (Теорія і практика використання економічного аналізу у системі підприємницької діяльності) [Текст] : опорний конспект лекцій / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль. – К. : ЦНЛ, 2004. – 99с. – [ Економічний аналіз господарської діяльності - це система знань про методи дослідження підприємницької діяльності за даними обліку, звітності та іншої економічної інформації. Завдання економічного аналізу - вивчення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва і шляхів їх використання з метою досягнення мети виробництва.
У посібнику розкрито суть теорії і практики економічного аналізу підприємницької діяльності, методи і методику проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва. Крім того, при допомозі практичних ситуаційних завдань показано приклади проведення економічного аналізу використання основних виробничих фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

27.
657
П30
Петряєва, З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства [Текст] : навч. посіб. / З. Ф. Петряєва, О. О. Петряєв. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248с. – [Розкрито найважливіші проблеми організації сучасного економічного аналізу, ґрунтовно висвітлено методику визначення господарських резервів.
Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань бухгалтерського обліку й аналітичної роботи.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
].

28.
658
С20
Сарай, Н.І. Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Н. І. Сарай. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 1996. – 24с.


1.
65
Ш58
Берліне, Р.З. Еколого-економічний потенціал підприємства, його суть та значення у виробничо-господарській діяльності підприємства [Текст] / Р. З. Берліне // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 33-37.

2.


Бугас, Н.В. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу промислового підприємства [Текст] / Н. В. Бугас // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 58-62.

3.


Войцеховська, Ю.В. Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств [Текст] / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська, А. Л. Висоцький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 42-49.

4.


Григор`єва, О.В. Чинники ефективного використання виробничого потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Григор`єва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 171-174. – [Розглянуто сутність та складові виробничого потенціалу підприємства. Визначено чинники ефективного використання виробничого потенціалу підприємства.
Essence and constituents of productive potential of enterprise are considered. The factors of the effective use of productive potential of enterprise are certain.
Ключові слова: виробничий потенціал підприємства, ефективне використання виробничого потенціалу підприємства.].

5.


Долготенко, Ю. Виробничий потенціал підприємства як об`єкт оцінки та аналізу [Текст] / Ю. Долготенко, А. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 105-107.

6.


Дуда, С.Т. Методичні основи оцінювання виробничого потенціалу підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, А. О. Танцюра // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 206-210.

7.


Ємельянов, О.Ю. Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств [Текст] / О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, А. Л. Висоцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 128-135.

8.


Єрмаков, О. Виробничй потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку [Текст] / О. Єрмаков, В. Нагорний // Економіст. – 2013. – №8. – С. 27-30.

9.


Жук, Є.О. Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності [Текст] / Є. О. Жук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 207-211.

10.


Жук, Є.О. Основні засоби - важливий елемент виробничого потенціалу підприємства [Текст] / Є. О. Жук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 152-157.

11.
658
І-98
Жук, Є.О. Формування механізму управління виробничим потенціалом підприємства [Текст] / Є. О. Жук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №23/811/. – С. 133-137.

12.


Жук, Є.О. Шляхи усунення ризику та невизначеності як ключові аспекти розвитку виробничого потенціалу підприємства [Текст] / Є. О. Жук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 313-316.

13.


Іщук, С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств [Текст] / С. Іщук // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С. 48-56.

14.


Іщук, С.О. Формування та розвиток виробничого потенціалу промислових підприємств (теорія і методи) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон.наук; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. О. Іщук. – Львів : НАН України, 2006. – 40с.

15.


Калінеску, Т.В. Критерії та показники оцінювання оновлення виробничого потенціалу підприємств АПК [Текст] / Т. В. Калінеску, Н. А. Карамушко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 29-34. – [Розглянуто критерії та показники оцінювання оновлення виробничого потенціалу підприємств, принципи та
фактори, що впливають на механізм їх вибору та застосування в умовах АПК.
Criteria and indexes of evaluation of updating of production potential of enterprises, principles and factors which influence
on the mechanism of their choice and application in the conditions of AIC were considered in the article.].

16.


Кленін, О. Концептуальні основи управління виробничо-господарським потенціалом промислового підприємства [Текст] / О. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2010. – №2. – С. 50-53.

17.


Коваленко, О. Економіко-енергетична оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємств [Текст] / О. Коваленко // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 20-25.

18.


Коновал, В.В. Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Коновал. – Хмельницький, 2015. – 21 с.

19.


Коновал, В.В. Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Коновал. – Хмельницький, 2015. – 259 с.

20.


Коновал, В.В. Формування і використання виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості [Текст] / В. В. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 246-249.

21.


Кузьменко, Л.В. Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства [Текст] / Л. В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 205-211.

22.


Кульчицький, І.І. Економічні механізми оптимізації виробничого потенціалу нафтогазовидобувних підприємств [Текст] / І. І. Кульчицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 42-48.

23.


Мастепан, С.М. Оцінка ефективності пріоритетних напрямів розвитку виробничого потенціалу підприємств автосервісу [Текст] / С. М. Мастепан, В. С. Кузьмин, М. А. Крутенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 102-107.

24.


Михайлов, А. Інвестиційна політика країни як передумова відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств [Текст] / А. Михайлов // Економіка АПК. – 2006. – №2. – С. 85-89.

25.


Михайловський, В.І. Функціонування виробничого потенціалу та оцінювання економічного розвитку підприємства [Текст] / В. І. Михайловський, І. В. Михайловська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 255-258.

26.


Мігай, Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 121-128.

27.


Нижник, І.В. Структура виробничого потенціалу у формуванні маркетингових стратегій підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 162-165. – [У статті розглянуто поняття «виробничий потенціал» та його структуру у формуванні маркетингових стратегій підприємства.
Ключові слова: виробничий потенціал, маркетингова стратегія, підприємство, оцінка, підхід, ресурси.
The article deals with the concept of "production potential" and its structure in the forming of marketing strategies of the enterprise.
The targeted evaluation of production potential of the enterprise is an important step in development of marketing strategies. Three main approaches to the definition of productive potential have been formed: resource (or accounting and reporting), structural (functional) and target (problemoriented).
Keywords: production potential, marketing strategy, enterprise, evaluation, approach, resources.
].

28.


Павловська, Л. Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. Павловська, Н. Мрачковська // Економіка АПК. – 2012. – №6. – С. 74-80.

29.
338(477)
П78
Панін, С. Вплив трансформації економіки на розвиток виробничого і підприємницького потенціалу Криму [Текст] / С. Панін, М. Сірош // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. – №11. – С. 33-36.

30.


Пасічний, В. Оцінка виробничого потенціалу трудових колективів на підприємствах будівельної галузі [Текст] / В. Пасічний, Т. Одаренко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 45-50.

31.


Петрович, Й.М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективності його використання в умовах ринкових трансформацій [Текст] / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 3-8.

32.


Піддубна, О.О. Математичне забезпечення інформаційної системи управління виробничим потенціалом підприємства [Текст] / О. О. Піддубна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №15. – С. 33-36.

33.


Россоха, В. Організаційно-економічні передумови підвищення ефективності виробничого потенціалу підприємств АПК [Текст] / В. Россоха // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 43-48.

34.


Россоха, В.В. Методика оцінки трудового потенціалу виробничо-технологічного персоналу підприємства [Текст] / В. В. Россоха // Агроінком. – 2004. – №9-10. – С.28-34.

35.
63
Н34
Россоха, В.В. Принципи побудови економічної моделі виробничого потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Россоха // Агроінком. – 2004. – №7-8. – С.45-49.

36.


Рудьковський, О.В. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу автосервісного підприємства [Текст] / О. В. Рудьковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 124-126. – [Розглянуто питання оцінки ефективності використання виробничого потенціалу автосервісного
підприємства, запропонована власна методика оцінки виробничого потенціалу, яка враховує можливість
порівняння виробничих потенціалів різних підприємств.].

37.


Русак, О. Формування виробничого потенціалу підприємств з виробництва м`яса птиці [Текст] / О. Русак // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 136-139.

38.
658
К64
Сабадирьова, А.Л. Теоретичні основи організації виробничого потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 134-138.

39.
658
К64
Сабецька, Т.І. Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Текст] / Т. І. Сабецька // Економіка @ держава. – 2015. – №3. – С. 31-37.

40.
63
Н34
Семенів, О.М. (Семенів, І.І.. Буняк С.О.) Інтеграційні аспекти адаптації виробничого потенціалу підприємств України до глобалізованого ринкового середовища [Текст] / О. М. Семенів, І. І. Грибик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 189-192. – [В даній публікації розглядаються проблеми і наслідки адаптації виробничого потенціалу України до зміни вимог ринкового середовища України, розкрито тенденції впливу інтеграційних процесів на створення нових конкурентних можливостей в умовах вступу до СОТ.].

41.


Стадник, В.В. Науковий потенціал вищої школи як чинник збільшення інноваційних можливостей малих виробничих підприємств [Текст] / В. В. Стадник, Г. В. Скиба // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №6,Ч.2. – С. 138-142. – [Проаналізовано динаміку малого підприємництва у Хмельницькій області. Відзначено необхідність змін у його галузевій структурі.Для підвищення інноваційних можливостей малих виробничих підприємств рекомендовано використання наукового потенціалу вузів.].

42.


Хорішко, К.С. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства через формування його потенціалу у виробничо-господарській, збутовій і маркетинговій діяльності [Текст] / К. С. Хорішко // Економіка @ держава. – 2016. – №2. – С. 54-57.

43.


Циглик, І. Виробничий потенціал в системі підприємництва [Текст] / І. Циглик, Р. Бибик // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №1. – С. 5-13.

44.
63
Н34
Шапуров, О.О. Потенціал виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. О. Шапуров // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №18. – С. 44-50.

45.


Шилепницький, П.І. Вдосконалення управління виробничим потенціалом (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / П. І. Шилепницький. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 16с.

За необхідністю радимо переглянути рубрики електронного каталогу НБ ХНУ: аналіз використання матеріальних ресурсів; аналіз використання ресурсів; матеріальні ресурси.
Використовуйте також повнотекстові ресурси Національної бібліотеки України ім. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe