Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою для курсової "Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та оцінка трудового потенціалу підприємства". Дякую.
1.


Головань, В. Соціально-економічні фактори формування та ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах сільського господарства [Текст] / В. Головань // Україна: аспекти праці. – 2006. – №8. – С. 9-14.

2.


Жуковський, М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства [Текст] / М. О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 54-59.

3.


Стецюк, Н. Сучасні тенденції в управлінні трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Н. Стецюк // Журнал Європейської економіки. – 2011. –  : Т.10№2. – С. 188-196.

4.


Шитікова, Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 250-254.

5.


Галаз, Л.В. Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 128-134.

6.


Любченко, Н.Л. Управління трудовим потенціалом як запорука кадрової безпеки підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 142-145.

7.


Харун, О.А. Сутнісні характеристики трудового потенціалу підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 53-57. 

8.


П`ятницька, Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики [Текст] / Г. Т. П`ятницька, В. О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 73-79. 

9.


Серікова, О. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід [Текст] / О. Серікова // Україна: аспекти праці. – 2015. – №7. – С. 36-42.

10.


Харун, О.А. Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 15-20.

11.


Давидова, І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 55-58.

12.
330.342.146
Ф79
Єлісєєва, О.К. Якість трудових ресурсів - запорука успішної роботи підприємства [Текст] / О. К. Єлісєєва // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 72-77.

13.
331.107
С46
Скурська, В.А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. А. Скурська. – Хмельницький, 2015. – 21 c.

14.
331.107
С46
Скурська, В.А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. А. Скурська. – Хмельницький, 2015. – 243 c.

15.
331.5
Г85
Гриньова, В.М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, О. М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 192с. – [Існує електронна копія].

16.
331.5
Я92
Яценко, В.М. Організаційно-економічне забезпечення запобігання витрат трудових ресурсів на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. М. Яценко. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

17.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2003. – 258с. 

18.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с.

19.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Впровадження кадрового планування як методу формування оптимальної структури трудових ресурсів підприємства [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 172-174.

20.
63
Н34
Дуда, С.Т. Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання [Текст] / С. Т. Дуда, С. В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 370-375.

21.

Дуда С. Т. 
Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання / С. Т. Дуда, С. В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 370-375. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
22.

Тітікова А. О. 
Трудовий потенціал підприємства / А. О. Тітікова, В. І. Дибленко, О. О. Шевченко // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 518-523. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(2)__72
23.

Круш П. В. 
Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура / П. В. Круш, О. І. Сімчера // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_39
24.


Череп О. Г. 
Трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання / О. Г. Череп, А. Жиганова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 2. - С. 172-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2013_2_23
25.

Шахно А. Ю. 
Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства / А. Ю. Шахно, Г. А. Лашкун, Б. Ю. Голобородько // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 15(3). - С. 237-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(3)__35
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “трудовий потенціал., трудові ресурси=людський капітал=робоча сила....”
27.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”