Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго дня!допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Удосконалення системи управління персоналу на підприємстві".
1.


Томаля, Т.С. Чинники зростання ринкової цінності підприємства [Текст] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 83-87. – [Проаналізовано сукупність чинників зростання ринкової цінності підприємства з виділенням тих, на які безпосередньо може впливати менеджмент. Констатовано, що управлінські зусилля слід концентрувати у двох основних напрямах: інвестування в реальні та портфельні активи або в удосконалення функціональних підсистем менеджменту. Акцентовано на особливій ролі інноваційних чинників у капіталізації підприємства, що потребує продуманої системи мотивації персоналу.].

2.


Харун, О.А. Ефективність використання персоналу в системі управління підприємством [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 78-80. – [Визначено передумови підвищення ефективності використання персоналу промислового підприємства. Уточнено
критерії, показники, моделі та форми ефективного використання персоналу підприємств.


3.


Шульга, В.Г. О системном подходе к управлению персоналом в холдинговых компаниях и корпорациях [Текст] / В. Г. Шульга // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 31-35. – [Стаття присвячена проблемі формування нового підходу до визначення поняття управління персоналом на підприємствах холдінгових компаній. Надані пропозиції автора по удосконаленню системи управління персоналом в перехідній економіці України.].

4.


Ягунова, Н. Оценка деятельности персонала как основа построения системы управления [Текст] / Н. Ягунова, М. Смагина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 86-95.

5.


Хромов, М. Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу [Текст] / М. Хромов // Україна: аспекти праці. – 2010. – №8. – С. 44-49.

6.


Ущаповський, К.В. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління персоналом на електроенергетичних підприємствах [Текст] / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2011. – №2. – С. 51-56.

7.


Власова, Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики [Текст] / Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 54-59.

8.


Осіпова, А.Ю. Аналіз теоретичних основ формування ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 45-52.

9.


Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

10.


Ігнатьєва, І.А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 294-298.

11.


Чемеков, В.П. Грейдинг: Технология построения системы управления персоналом [Електронний ресурс] / В. П. Чемеков. – М. : Вершина, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

12.


Дудукало, Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу [Текст] / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 55-59.

13.


Лутай, Л.А.Ш.В.О. (Лутай, Л. А. Шпандарук В. О.) Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. А. Лутай // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 82-86.

14.


Черепкова, Н.О. Управління персоналом як соціальна система [Текст] / Н. О. Черепкова // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності. – 2011. – С.151-161. – [Управління персоналом бібліотеки: сутність, структура. Функції управління персоналом. Розглядається структура і чисельність персоналу наукової бібліотеки ДонНует].

15.


Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78. – [В роботі дана оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах машинобудування Хмельницької області. Проаналізовано кількість найманих працівників за видами економічної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області, рівень заробітної плати на підприємствах
машинобудування Хмельницької області.


16.


Свєшнікова, О.С. Сучасний стан системи управління персоналом на металургійних підприємствах та оцінка результатів його навчання [Текст] / О. С. Свєшнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 120-123.

17.


Корсаков, Д.О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства [Текст] / Д. О. Корсаков // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 84-88.

18.


Максименко, М.О. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств [Текст] / М. О. Максименко, А. А. Гуріна, Н. М. Каус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 181-185. – [У статті розглянуто сучасний стан та проблеми системи мотивації персоналу на підприємствах промислової галузі. Основна мета статті полягає у розкритті значення мотивації персоналу та обґрунтуванні рекомендацій з удосконалення
системи мотивації персоналу на промислових підприємствах.


19.


Корнієнко, О.В. Удосконалення методів оцінки економічної ефективності використання управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. В. Корнієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 48-54.

20.


Сакун, Л.М. Дослідження системи управління персоналом на підприємствах машинобудівної галузі [Текст] / Л. М. Сакун, К. І. Скоробрух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 82-85. – [В статті висвітлюється питання управління персоналом на машинобудівних підприємствах; характеризується досліджуване підприємство, його основні проблеми управління персоналом та шляхи їх вирішення; розглядається сучасна
методологія IDEF для реінжиніринга системи менеджменту як можливий варіант розробки ефективної кадрової політики; аналізується її результативність.


21.


Бслік, В.Д. Удосконалення методів управління персоналом па підприємствах енергетичної сфери [Текст] / В. Д. Бслік // Економіка @ держава. – 2014. – №7. – С. 76-79.

22.


Маркова, С.В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту [Текст] / С. В. Маркова, А. С. Чкан, О. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 194-201.

23.


Шубін, О.О. Наукові проблеми визначення місця персоналу в системі управління підприємством [Текст] / О. О. Шубін, Н. В. Ващенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 237-245.

24.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

25.


Гарасим, Л.С. Науково-практичні засади удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг [Текст] / Л. С. Гарасим // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 359-363.

26.


Ніколіна, І.І. Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства [Текст] / І. І. Ніколіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 62-68. – [В статті обґрунтовано теоретичні і практичні засади формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства. Поглиблено сутність поняття «соціально-економічна мотивація», уточнено склад
зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації працівників, а також, суб’єктивних (соціальних) й об’єктивних (економічних) показників. Проведені дослідження дозволили автору удосконалити науковий підхід до економіко-математичного
моделювання механізму управління мотивацією персоналу та його впровадження в систему управління.


27.


Дмитренко, Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах [Текст] / Г. А. Дмитренко, С. В. Мудра // Економіка @ держава. – 2015. – №10. – С. 15-21.

28.


Копець, Г.Р. Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики [Текст] / Г. Р. Копець, Г. В. Рачинська, К. О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №23/811/. – С. 168-176.

29.
330.342.146
Ф79
Райковська, Г.О. Удосконалення методології підготовки фахівців з управління персоналом і економіки праці [Текст] / Г. О. Райковська // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 238-245.

30.
330.342.146
Ф79
Граждан, А.Б. Построение систем управления персоналом корпорации [Текст] / А. Б. Граждан // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 93-97.

31.
331.108
С79
Стеценко, Н.А. Формування системи управління персоналом підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. А. Стеценко. – Хмельницький, 2008. – 21 с.

32.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 232с. 

33.
331.108
Н19
Назарова, Г.В. Розвиток та використання управлінського персоналу - стратегічний підхід [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 216с. 

34.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. 
35.
331.108
Ш35
Швець, І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ ", 2013. – 159с. 

36.
331.108
З-38
Захарова, О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування [Текст] : монографія / О. В. Захарова. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378с. – [
37.
331.108
М85
Мотивування персоналу [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват, О. О. Чернушкіна [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2014. – 254 с. –

38.
331.108
Л67
Літинська, В.А. Управління кар`єрою персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Літинська. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 188 с. –

39.
338
А43
Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.10. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 214 с. – [

40.
338(477)
П78
Монастирська, М. Удосконалення оплати праці управлінського персоналу [Текст] / М. Монастирська, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 174-176.

41.
338(477)
П78
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (24-25 вересня 2010р.). Т.3. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 230с. 

42.
63
Н34
Третьяк, О.П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві [Текст] / О. П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – C. 389-397.

43.
658
Н19
Назарова, Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства [Текст] / Г. В. Назарова, В. І. Лаптев, Д. О. Корсаков. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 188 с. 

44.
658
Г90
Грузіна, І.А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством [Текст] : монографія / І. А. Грузіна, В. І. Дериховська. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. – 252 с.

45.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організації [Текст] : підручник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Ануфрієва [та ін.] за заг. ред. В.П.Пєткова. – Київ : КНТ, 2011. – 488с.


1.Кучеренко Д. Г. 
Вплив розвитку інноваційної системи на удосконалення процесу управління персоналом [Електронний ресурс] / Д. Г. Кучеренко, Н. П. Шморгун // Економіка і управління. - 2011. - № 3. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_3_10
2.Мороз М. М. 
Роль інформаційного забезпечення в системі управління персоналом [Електронний ресурс] / М. М. Мороз // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2012. - № 2. - С. 182-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2012_2_21
3.Ландсман В.А. 
Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства [Електронний ресурс] / В.А. Ландсман. // Державне будівництво. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_38
4.Стельмашенко О. В. 
Комплексна система стратегічного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Стельмашенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 3(3). - С. 96-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(3)__26
5.Головань Д. В. 
Застосування сучасних автоматизованих систем управління персоналом на підприємстві [Електронний ресурс] / Д. В. Головань // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 1. - С. 77–85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2013_1_9
6.Погорєлова Т. О. 
Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством [Електронний ресурс] / Т. О. Погорєлова, Ю. І. Ігнатьєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 21. - С. 127-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_21_21
7.Лозинський І. Є. 
Теоретичні основи системи управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / І. Є. Лозинський, Л. О. Єлісєєва // Економіка і регіон. - 2012. - № 3. - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_3_35
8.8.Крикуненко Д. О. 
Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві [Електронний ресурс] / Д. О. Крикуненко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 212-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_29
9.
Стрехова С. В. 
Взаємозв`язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом [Електронний ресурс] / С. В. Стрехова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 225-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_31
10.Донець Л. 
Формування кадрової стратегії в загальній системі управління персоналом підприємствa [Електронний ресурс] / Л. Донець, Т. Лиходєдова // Науковий вісник. - 2014. - № 1. - С. 45-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_1_7
11.Гурченков О. П. 
Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності [Електронний ресурс] / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 2. - С. 60-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_2_11
12.
Тимохіна О. О. 
Управління персоналом як ключовий елемент у системі менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Тимохіна // Економіка і регіон. - 2013. - № 4. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_4_19
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства” та “Менеджмент”