Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему:
>>> "Облік лізингових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності" (бажано брати до уваги 2014-2015 рр.)

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено:

1.


Облік зовнішньо-економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, В. Г. Шандурська, М. І. Беленкова [та ін.]. – К. : Алерта, 2009. – 332с. – [Систематизуються види, форми та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються питання договірних відносин, міжнародних розрахунків, обліку валютно-фінансових операцій, імпорту, експорту, операцій з давальницькою сировиною й інших операцій, які здійснюються підприємствами в зовнішньоекономічній діяльності.

2.


Берегова, Г.М.Е.В.Р. (Берегова, Г.М.. Елохин В.Р.) Формирование лизинговой системы финансирования производственных процессов хозяйствующих субъектов [Текст] : [на примере Иркутской обл.] / Г. М. Берегова, Ю. Ю. Милова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 310-317.

3.


Бідій, Б. Єдиний податок "у лещатах" лізингових операцій [Текст] / Б. Бідій // Бухгалтерія. – 2014. – №51. – С. 58-59.

4.


Василенко, А. Бухгалтерський облік фінансового лізингу в орендодавця [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №64. – С. 59-61.

5.


Василенко, А. Податковий облік фінлізингу автомобіля [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №89. – С. 20-24.

6.


Василенко, А. Фінансовий лізинг: податковий облік в орендодавця [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №75. – С. 10-15.

7.


Гринчук, Ю.С. Облік і оподаткування фінансового лізингу [Текст] / Ю. С. Гринчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 208-212.

8.


Деркач, Т. Звичайна ціна в операціях фінансового лізингу [Текст] / Т. Деркач // Збірник систематизованого законодавства. – 2014. – №4. – С. 31-33.

9.


Деркач, Т. Повернення об`єкта фінлізингу: облікові проблеми лізингодержувача [Текст] / Т. Деркач // Бухгалтерія. – 2012. – №23. – С. 53-57.

10.


Зейналов, З.Г. Лизинг в Азербайджане: теоретические предпосылки и реальная практика [Текст] / З. Г. Зейналов // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №9-10. – С. 101-110.

11.


Ільницький, Ю. Лізинг - оренда зі смаком права власності [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №109. – С. 34-41.

12.


Коваленко, О. Перевізник ввозить об`єкт лізингу: як заявити до відшкодування ПДВ [Текст] / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №96. – С. 28-29.

13.


Коваленко, О. Фінансовий лізинг: визначаємо поточні та довгострокові зобов`язання і розраховуємо фінансові витрати [Текст] / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №110. – С. 18-20.

14.


Крамаренко, О.М. Використання українськими банками позичкових та лізингових операцій у стратегічних галузях економіки [Текст] / О. М. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 298-31.

15.
331
А43
Маслак, О.О. Облік, аналіз та аудит зовшіньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400с. – [У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено історичні етапи становлення системи обліку IAS/IFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників. Окрім того, розглянуто основні положення з аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Велика увага приділяється послідовності аналізу та оцінки фінансового стану суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.

Рекомендовано МОН України].

16.
657
О-17
Прадун, О.В. Особливості характеристики фінансового лізингу в Україні в якості об`єкта фінансового обліку [Текст] / О. В. Прадун, А. В. Хмелевська // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 76-78.

17.
657
М31
Скрипник, М.І. Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов`язань підприємства [Текст] / М. І. Скрипник, О. О. Зеленіна // Економічні наукиВісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(83). – С. 135-143.
18.339.9
Д83
Дунська, А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. Р. Дунська. – К. : Кондор, 2013. – 688с. – [В навчальному посібнику ґрунтовно розглянуті теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а саме категоріальний апарат та теоретико-методологічне підґрунтя здійснення зовнішньоекономічних операцій, питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначені типологія та особливості зовнішньоекономічних операцій та угод, систематизовані питання в сфері торгового посередництва на зовнішньому ринку, міжнародної оренди, докладно вивчені теоретико-прикладні аспекти організації виходу на зовнішній ринок, ціноутворення у зовнішній торгівлі, укладання зовнішньоторгового контракту, оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій, окремо досліджені основні засади спільного підприємництва.
Головною відмінністю даного навчального посібника є окремий розділ, що присвячений суто практичним аспектам зовнішньоекономічної діяльності. Він насичений тестовими питаннями, задачами з прикладами розв`язку, задачами для самостійного вирішення, цікавими ситуаціями і творчими завданнями.
Книга містить наочний ілюстративний матеріал, схеми, таблиці, рисунки, контрольні питання. Наприкінці підручника міститься словник основних термінів, що використовуються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, на трьох мовах та перелік корисних інтернет-джерел в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Рекомендовано МОН України].

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://nbuv.gov.ua/node/1539( БД «Наукова періодика України»):

1.Рудакова К. В.
Проблеми нормативно-правового регулювання лізингових операцій в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / К. В. Рудакова // Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_6_21
2.
Крамаренко О. М.
Використання українськими банками позичкових та лізингових операцій у стратегічних галузях економіки [Електронний ресурс] / О. М. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 298-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_38
Досліджено застосування українськими банками кредитних операцій для забезпечення грошовими ресурсами підприємств стратегічних галузей економіки (на прикладі суднобудування), у т.ч. практику впровадження лізингових операцій. Запропоновано модернізацію банками системи лізингових та позичкових операцій при формуванні ними кредитних взаємовідносин з ресурсомісткими галузями економіки.
3.
Мартиненко О.
Сутність правових основ лізингових операцій в Україні [Електронний ресурс] / О. Мартиненко, А. Малахова, А. Шнурко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2014. - Вип. 19(2). - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Un_msm_2014_19(2)__17
4.Перетятько Ю. М.
Економічний аналіз операцій фінансового лізингу в умовах прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Ю. М. Перетятько // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 3. - С. 193-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_29
5.Микитюк О. Л.
Роль менеджменту економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій [Електронний ресурс] / О. Л. Микитюк // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 35. - С. 167-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2014_35_25
6.
Клименко І. В.
Удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій оперативного лізингу [Електронний ресурс] / І. В. Клименко, С. П. Ніколаєва // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 258-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_2_41
7.Гаврилюк В. М.
Особливості механізму лізингових операцій [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк // ScienceRise. - 2015. - № 6(3). - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_6(3)__3
8.
Перетятько Ю. М.
Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця [Електронний ресурс] / Ю. М. Перетятько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 2. - С. 176-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_2_19
9.
Крутова А. С.
Особливості бухгалтерського обліку операцій лізингу у лізингоодержувача [Електронний ресурс] / А. С. Крутова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 294-298 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_43
10.
Іртищева І. О.
Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, К. А. Наголюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 9. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_9_12
11.
Калабухова С. В.
Аналіз ефективності лізингових операцій [Електронний ресурс] / С. В. Калабухова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2014. - Вип. 3. - С. 159-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_3_14
12.
Матковський П. Є.
Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій [Електронний ресурс] / П. Є. Матковський // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 279-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_47
13.
Батажок С. Г.
Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно–фінансових інститутів [Електронний ресурс] / С. Г. Батажок, О. О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 10. - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_10_16
14.
Микитюк О.
Основні аспекти системи ризик менеджменту суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 2. - С. 167-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ed_2016_2_20

Додатково радимо самостійно переглянути більший список повнотекстових док-тів з фондів НБУВ за адресою http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe