Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!Допоможіть мені, будь ласка, підібрати літературу до такого питання:Визначення фінансової безпеки. Зарання дякую
1.


Александров, И.А. Оценка финансовой безопасности промышленного предприятия [Текст] / И. А. Александров // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №46. – С. 12-19.

2.


Ромашко, М.В. Проблема финансовой безопасности промышленных предприятий [Текст] / М. В. Ромашко // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №46. – С. 31-36.

3.


Іваницький, Д.О. Фінансова безпека і малий бізнес [Текст] / Д. О. Іваницький // Фінанси України. – 2003. – №8. – С. 41-44.

4.


Горячева, К. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки [Текст] / К. Горячева // Економіст. – 2003. – №8. – С. 65-67.

5.


Барановський, О. Проблеми фінансової безпеки в умовах інтеграції України у світовий фінансовий простір [Текст] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2003. – №10. – С. 18-19.

6.


Кравчук, Н.Я. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації: космополітизм і національні інтереси [Текст] / Н. Я. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.38-40.

7.


Шавкун, В.М. Фінансові ризики в умовах глобалізації та фінансової безпеки держави [Текст] / В. М. Шавкун, О. В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 33-37. – [Досліджено теоретичні положення фінансового ризику. Розкрито класифікацію та способи управління фінансовими ризиками в умовах глобалізації. Проаналізовано фінансові ризики і визначені їх інтереси у сфері забезпечення фінансової безпеки держави.].

8.


Погосова, М.Ю. Аналіз тенденцій рівня фінансової безпеки України [Текст] / М. Ю. Погосова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 164-169. – [У статті визначено основні тенденції динаміки рівня фінансової безпеки України та її бюджетної, грошово-кредитної, боргової, валютної, страхової, фондової та банківської складових та запропоновано напрями удосконалення моделі її оцінювання.].

9.


Черниш, О.В. Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища [Текст] / О. В. Черниш, І. О. Тарасенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.2. – С. 117-119. – [В статті розглянуто основні наукові підходи щодо визначення сутності поняття фінансової безпеки підприємства;
проаналізовано зв’язок фінансової безпеки з такими економічними категоріями як “фінанси підприємств” та “економічна
безпека підприємства”; встановлено значення фінансового планування та фінансової стратегії в забезпеченні фінансової
безпеки підприємства.

10.


Отенко, І.П. Аналітичний інструментарій управління економічною безпекою підприємства [Текст] / І. П. Отенко, О. Ф. Ярошенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 38-41. – [Для стратегічного управління розвитком підприємства необхідною умовою є визначення, моделювання, аналіз і
оцінка факторів економічної безпеки підприємства. В статті представлені концепція та технологія моделювання та оцінки
факторів економічної безпеки підприємства. Моделювання факторної системи економічної безпеки підприємства припускає
адекватність процесам зміни його фінансово-економічного стану, відбиття істотних властивостей і зв`язків у системі
підприємства.


11.


Мойсеєнко, І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб`єктів господарювання [Текст] / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 239-244.

12.


Гринюк, Н.А. Фінансова безпека України: макроекономічний аспект управління [Текст] / Н. А. Гринюк // Проблеми науки. – 2009. – №10. – С. 22-27.

13.


Матвійчук, Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств [Текст] / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 109-114.

14.


Радзівіл, К. Поняття та зміст фінансової безпеки держави [Текст] / К. Радзівіл // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 94-97.

15.


Підхомний, О.М. Роль центрального банку у забезпеченні фінансової стабільності [Текст] / О. М. Підхомний, В. А. Вишневський, В. С. Хар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 127-130.

16.


Луняков, О.В. Генезис понятий "финансовая нестабильность" и "финансовая хрупкость" в контексте мировых финансовых кризисов [Текст] / О. В. Луняков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 185-189. – [В статье проведен анализ и синтез экономических терминов «финансовая хрупкость» и «финансовая нестабильность» в контексте финансовых кризисов. Показан научный вклад Х. Мински в понимание причин циклического
развития современной капиталистической системы.

17.


Картузов, Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти [Текст] / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 172-181.

18.


Малик, О.В. Показники оцінки фінансової безпеки підприємств: критерії та детермінантні характеристики [Текст] / О. В. Малик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 263-268. – [У статті здійснений аналіз методів та моделей оцінки рівня фінансової безпеки підприємств. Визначено основні недоліки існуючих систем оцінки фінансової безпеки підприємств. Запропоновано власну методику оцінки стану фінансової безпеки підприємств із формуванням інтегрального показника з метою оптимізації прийняття на підприємствах адекватних управлінських рішень у сфері фінансової безпеки.

19.


Мочаліна, З.М. Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. М. Мочаліна, Н. І. Склярук, І. А. Федоренко. – Х. : ХНАМГ, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

20.


Рзаєва, Т.Г. Фінансова безпека підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів її оцінки [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Г. А. Бондар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 43-48. – [В статті досліджено існуючі теоретичні підходи до поняття «фінансова безпека підприємства», виокремлено існуючі напрями досліджень, що характерні сучасному етапу розвитку економіки. Відповідно до визначених трьох напрямів
досліджень, окреслено ознаки та певні характеристики фінансової безпеки підприємства, що характерні провідним спрямуванням за означеними напрямами досліджень. В статті визначено переваги та недоліки зазначених напрямів
досліджень та окреслено перспективи їх використання на рівні суб’єкта господарювання.

21.


Рзаєв, Г.І. Ключові аспекти сучасних досліджень фінансової безпеки суб`єктів господарювання [Текст] / Г. І. Рзаєв, І. В. Петрук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 49-54. – [В статті досліджено сутність економічної безпеки і розглянуто фінансову безпеку підприємства як найбільш вагому функціональну складову його економічної безпеки. Доведено необхідність її вивчення як передумови підвищення
результативності діяльності підприємства та його конкурентоспроможності. Визначено ключові напрями її дослідження, що характерні сучасній науковій думці щодо формування змісту поняття «фінансова безпека». Доведено необхідність її
дослідження та виділено орієнтири її оцінки на перспективу.

22.


Шушкова, Ю.В. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної безпеки суб`єктів підприємництва [Текст] / Ю. В. Шушкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 144-148. – [Обґрунтовано актуальність посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва в Україні. Визначені головні вимоги до розробки стратегії посилення фінансово-економічної безпеки підприємств. Встановлено послідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів суб’єктів підприємництва щодо посилення їх життєздатності в умовах
конкурентного середовища. Ідентифіковані елементи стратегії (а саме – мета, операційні цілі, заходи їх досягнення та суб’єкти реалізації) посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів комерційної господарської діяльності, їх
характеристика та послідовність виконання.

23.


Терехов, Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України [Текст] / Є. М. Терехов // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 32-37.

24.


Петришина, О.В. Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави [Текст] / О. В. Петришина, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 165-167. – [У статті розглянуто існуючі у фінансовій літературі теоретичні підходи до тлумачення поняття «фінансова стійкість». Виокремлено відмінності трактування зазначеного терміну на мікро- та макрорівнях. Проаналізовано окремі
характеристики поняття «стійкість фінансової системи держави» та класифіковано підходи до визначення сутності даного
поняття.

25.


Голуб, Р. Принципи формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарювання [Текст] / Р. Голуб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 322-326.

26.


Бовсуновська, Г.С. Удосконалення методичного забезпечення визначення рівня фінансової безпеки страхового ринку [Текст] / Г. С. Бовсуновська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 318-327.

27.


Тимошенко, О.В. Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави [Текст] / О. В. Тимошенко // Економіка @ держава. – 2015. – №4. – С. 52-58.

28.


Сусіденко, О.В. Концепція системи фінансової безпеки машинобудівного підприємства [Текст] / О. В. Сусіденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 36-39. – [У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» та запропоновано власне бачення змісту цієї категорії. Розкрито основні сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства як підсистеми економічної безпеки підприємства.

29.


Шемаєва, Л.Г. Критерії підвищення фінансової безпеки промислових підприємств [Текст] / Л. Г. Шемаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 200-203. – [У статті розглянуто сутність критеріїв підвищення фінансової безпеки підприємства. Визначено головні вимоги щодо критеріїв забезпечення фінансової безпеки підприємства. Доведено, що визначальним критерієм фінансової безпеки як елементу економічної безпеки є економічні інтереси.

30.


Глущенко, О.В. Фінансова система: у пошуках нової парадигми [Текст] / О. В. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 21-30.

31.


Голіков, С.С. Податкова безпека у системі фінансової безпеки [Текст] / С. С. Голіков // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 135-138.

32.


Дахнова, О.Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України [Текст] / О. Є. Дахнова, Т. Е. Городеиька, А. О. Сєменець // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 277-286.

33.


Барановський, О.І. Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2016. – №1. – С. 20-38.

34.
336
Ф59
Фінанси [Текст] : підручник /  за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с. 

35.
336
К23
Карлін, М.І. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Кондор, 2009. – 384с. 

36.
336
Ф59
Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : навч. посіб. /  за ред. В.І.Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567с. 

37.
336
Ф59
Фінанси [Текст] : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.

38.
336
С91
Сухоруков, А.І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. – К. : ЦНЛ, 2007. – 192с. – [Рекомендовано МОН України].

39.
336
Д36
Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] за ред. М.І. Карліна. – К. : Кондор, 2007. – 220с.

40.
336
Ф59
Фінанси регіону [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич, Г. М. Полевик, Н. В. Радванська за ред. Коваленка М.А. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 312с.

41.
336
Т33
Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник [та ін.] за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с. 

42.
336
В19
Василик, О.Д. Теорія фінансів [Текст] : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001. – 416с. – [Існує електронна копія].

43.
338.24
Е45
Економічна безпека [Текст] : навч. посіб. /  за ред. З.С.Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647с.

44.
63
Н34
Парфенюк, Є.І. Уточнення сутнісних характеристик категорії "фінансова безпека підприємництва" [Текст] / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 264-270.

45.
63
Н34
Карпінський, Б.А. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи [Текст] / Б. А. Карпінський, О. П. Буряк, В. Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-183.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства ” , “Макро-мікроекономіка ” та “Фінанси та банківська справа ”