Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Удосконалення мотивації праці персоналу під1.


Безтелесна, Л. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників [Текст] / Л. Безтелесна, Г. Міщук, С. Мартинюк // Україна: аспекти праці. – 2006. – №1. – С. 42-48.

2.


Грабовська, І.В. Напрямки удосконалення системи мотивації праці у сфері науково-технічної діяльності [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 75-79.

3.


Шлійко, А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки [Текст] / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 124-130.

4.


Подольчак, Н.Ю. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 139-149.

5.


Махнюк, А. Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі [Текст] / А. Махнюк, А. Віхтюк, І. Кукін // Економіка @ держава. – 2012. – №5. – С. 138-140.

6.


Петрович, Й.М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу підприємства [Текст] / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 339-346.

7.


Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

8.


Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

9.


Рябцева, О.Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства [Текст] / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 204-212.

10.


Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.

11.


Максименко, М.О. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств [Текст] / М. О. Максименко, А. А. Гуріна, Н. М. Каус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2.

12.


Подольчак, Н.Ю. Удосконалення систем менеджменту підприємств шляхом використання R-теорії мотивації [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 262-271.

13.


Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.

14.


Бабчинська, О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства [Текст] / О. І. Бабчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 133-136.

15.


Осіпова, А.Ю. Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 54-59. 

16.


Дума, О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ “Сферос-електрон” [Текст] / О. І. Дума, І. І. Палчинська, І. А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 29-38.

17.


Бардакова, С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі [Текст] / С. М. Бардакова, Л. М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 47-50.

18.


Климчук, А.О. Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 57-60.

19.
330.342.146
Ф79
Сухомлин, Л.Є. Удосконалення механізму мотивації праці на корпоративних підприємствах [Текст] / Л. Є. Сухомлин, М. А. Коваленко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 336-341.

20.
331
Г79
Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Гребінська. – Хмельницький, 2013. – 20 с.

21.
331
Г79
Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Гребінська. – Хмельницький, 2013. – 248 с.

22.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 

23.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія].
24.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с.

25.
338(477)
Т28
Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.

26.

Сергієнко Г. С. 
Мотивація персоналу підприємства / Г. С. Сергієнко // Управління розвитком. - 2014. - № 13. - С. 58-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_13_26
27.

Грищенко В. Ф. 
Інноваційні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу малих підприємств України у сучасних умовах господарювання / В. Ф. Грищенко, М. С. Чернова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 103-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_1_14
28.

Шаповал О. А. 
Теоретичні аспекти системи мотивації праці персоналу підприємства / О. А. Шаповал // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 220-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_55
29.

Нікітін Ю. О. 
Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 238-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_4_31
30.


Зеленько Г. І. 
Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Г. І. Зеленько, Л. Ю. Ганжурова // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2012. - Т. 133. - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2012_133_15


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мотивація праці.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці ”
приємства"