Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Антиінфляційна політика як інструмент подолання
>>> макроекономічної нестабільності.

1.


Алейнікова, О.В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки [Текст] / О. В. Алейнікова // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 13-18.

2.


Барановський, О.І. Таргетування інфляції в забезпеченні інфляційної безпеки [Текст] / О. І. Барановський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 18-24.

3.


Бовш, Л.А. Макроекономічна нестабільність та її вплив на діяльність підприємств готельного господарства України [Текст] / Л. А. Бовш // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 172-180.

4.


Бондаренко, В. Забезпечення міжнародної економічної діяльності регіону в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / В. Бондаренко // Економіст. – 2015. – №10. – С. 12-15.

5.


Бутенко, О.І. Монетарні та немонетарні методи боротьби з інфляцією [Текст] / О. І. Бутенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 36-39. – [У статті розглядається суть інфляції, концепції щодо її визначення; характеризуються різні фактори, що спричиняють інфляцію, а також методи антиінфляційної політики (монетарні та немонетарні).

6.


Варченко, О. Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / О. Варченко, І. Свиноус, К. Ткаченко // Економіст. – 2016. – №10. – С. 4-9.

7.


Віблий, П.І. Перехід до інфляційного таргетування в Україні [Текст] / П. І. Віблий, Х. В. Горбова, Б. А. Федак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 193-197.

8.


Ганусик, Ю. Особливості застосування інструментарію антиінфляційного регулювання за умов нестабільності фінансових ринків [Текст] / Ю. Ганусик // Світ фінансів. – 2015. – №2. – С. 32-45.

9.


Коломієць, В. Синдром інфляції: діагностика і лікування (світовий та вітчизняний досвід) [Текст] / В. Коломієць // Персонал. – 2012. – №3. – С. 5-20.

10.


Кравченко, С. Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфляційна політика держави [Текст] / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №8. – С. 8-11.

11.


Крилова, В. Таргетування в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / В. Крилова, О. Малютін // Вісник Національного банку України. – 2015. – №3. – С. 16-20.

12.


Кричевська, Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 4. Від становлення системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977-2007) [Текст] / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2016. – №2. – С. 46-62.

13.


Кричевська, Т. Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи [Текст] / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2013. – №3. – С. 63-88.

14.


Міщенко, В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності [Текст] / В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 29-46. – [Досвід центральних банків Англії, США, Японії, ЄЦБ та особливості монетарного трансмісійного механізму в Україні ].

15.


Радіонова, І. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності [Текст] / І. Радіонова, Є. Алімпієв // Економічна теорія. – 2011. – №4. – С. 32-44.

16.


Селіверстов, В.В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні [Текст] / В. В. Селіверстов // Фінанси України. – 2012. – №4. – С. 41-49.

17.


Умар, М. Асиметричний причинно-наслідковий зв’язок між реальним валютним курсом та інфляцією: за даними тесту Тода-Ямамото на динамічну причинність за Гренджером [Текст] / М. Умар, Д. Дахалан // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 430-440.

18.
63
Н34
Футало, Т.В. Напрями вдосконалення державного регулювання інфляції в умовах фінансової кризи [Текст] / Т. В. Футало // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 137-144.


1. Макаренко М.І., Д`яконова І.І., Журавка Ф.О.
Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави : Монографія (повний текст цієї книги Ви можете переглянути в електронній б-ці НБ ХНУ -http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php)

Звертайтесь також до повнотекстових БД:

- НБ ХНУ, наприклад, Навігатора інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ Макро-мікроекономіка - http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator3.htm#mak).

а також НБУВ:
1. Папаiка О. О.
Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України [Електронний ресурс] / О. О. Папаiка, А. Б. Горбанський // Економіка промисловості. - 2010. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_2_3
2. Сущенко О.
Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Сущенко, Ю. Стахів // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - 2011. - № 1-2. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_1-2_4
3.
Кляшов І. С.
Аспекти антиінфляційної політики України [Електронний ресурс] / І. С. Кляшов // Управління розвитком. - 2013. - № 19. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_19_30
4. Гачек А. П.
Синтезація антиінфляційної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Гачек // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 141-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_4_60
5.
Папаіка О. О.
Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України [Електронний ресурс] / О. О. Папаіка, А. Б. Горбанський // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2010. - № 1. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_1_9
6.
Бойко В. С.
Економічна свобода та антиінфляційна політика [Електронний ресурс] / В. С. Бойко // Економічний часопис-ХХІ. - 2014. - № 9-10(2). - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_9-10(2)__4
7.
Кричевська Т. О.
Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 4. Від становлення системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007 рр.) [Електронний ресурс] / Т. О. Кричевська // Економічна теорія. - 2016. - № 2. - С. 46-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2016_2_5
8.
Білик В. М.
Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії [Електронний ресурс] / В. М. Білик, Н. Б. Думич // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Вип. 12. - С. 111-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2011_12_28
9. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe