Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня.Я пишу курсову роботу з макроекономіки за темою:"Міграційні трудові потоки: масштаби та шляхи регулювання". І прошу вас що ви мені допомогли з літературою для її написання.

1.


Бльок, Н.В. Про деякі питання трудової міграції в Україні [Текст] / Н. В. Бльок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №7(837). – C. 175-180.

2.


Відякіна, М.М. Трудова міграція з України до ЄС : макроекономічний вимір [Текст] : монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 198с. – [У книзі досліджуються теоретичні та практичні аспекти взаємозв`язку трудової міграції українських громадян до ЄС та макроекономічногп розвитку України. Розкрито економічну природу міжнародних переміщень робочої сили та їх регулювання. Розглядаються основні причини та форми прояву трансформації міграційної політики країн ЄС, аналізується характер інститущйних перетворень, специфіка формування спільної міграційної політики Союзу. Визначається вплив української трудової еміграції на динаміку показників макроекономічного розвитку країни. Запропоновано шляхи оптимізації державного регулювання міграційних процесів та співробітництва України з ЄС у міграційній сфері в контексті стратегії вітчизняної макроекономічноі політики.
Монографія може бути корисною для наукових працівників, аспірантів, студентів економічних спеціальностей та фахівців, зайнятих у сфері міжнародних економічних відносин, соціології, демографії і міграційної політики.].

3.


Войтович, С. Підрахунок економічних втрат та вигод від еміграції трудової сили [Текст] / С. Войтович, Е. Крайнякова, М. Тупа // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 276-283.

4.


Волоско, Я.О. Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки [Текст] / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №7(824). – С. 21-26.

5.


Гончарова, С.Ю. Вимушена трудова міграція: сучасні виклики для держави та шляхи їх подолання [Текст] / С. Ю. Гончарова, Ю. В. Сотнікова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 351-355.

6.


Горбаль, Н.І. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу [Текст] / Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 391-399.

7.


Горбачова, І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації [Текст] / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2013. – №5. – С. 39-44.

8.


Гуменюк, Ю.П. Маргіналізм в аспекті міжкультурного виміру міжнародної трудової міграції [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 260-267.

9.


ДанилюкВ, В. Дауншифтинг як міграційне явище: український контексі [Текст] / ДанилюкВ, В. Абрамов // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 102-107.

10.


Журавська, H. Глобальний характер міжнародної трудової міграції: виклики та завдання вищої освіти [Текст] / H. Журавська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №3,Т.6. – С. 91-95.

11.


Зленко, А. Особливості української трудової міграції [Текст] / А. Зленко // Зовнішні справи. – 2015. – №2. – С. 56-57.

12.


Курій, Л.О. Регулювання міграційного перерозподілу людського потенціалу на міжнародному та національному рівнях [Текст] / Л. О. Курій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 70-74. – [У статті розглянуті можливості інституційного забезпечення регулювання міграційного перерозподілу людського потенціалу на міжнародному рівні. Визначені основні напрями інституційного забезпечення національної міграційної політики. Запропоноване вдосконалення структури міграційної служби з метою
стимулювання ефективного перерозподілу людського потенціалу міграційним шляхом.
Ключові слова: міграційна політика, міграційне регулювання, людський потенціал, міграційний перерозподіл людського потенціалу Abstract. The aim of the paper is the definition of institutional support for the regulation of migration redistribution of human capacity at the international and national levels. Supranational immigration policy should prioritize immigration rules and redistribution of mutual interest with regard to the countries of origin and destination, to bridge the asymmetry in the socioeconomic development that underlies global processes. At the international level the main actors of the regulatory process are countries, international organizations, integration of countries and regional integration groups. National migration policy should be integrated into the system of international agreements and supranational priorities, values and rules of mutually accessible and equitable redistribution of human potential. The main areas of institutional support for national migration policy are defined. The improvement of the structure of the migration service in order to encourage the efficient reallocation of human potential by migration is proposed. The functions of migration service individual departments and their interaction with other government agencies to manage migration for the accumulation and development of human potential are suggested.
Keywords: migration policy, migration regulation, human capacity, human capacity migration redistribution].

13.


Мойсей, В.І. Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні [Текст] / В. І. Мойсей // Економіка @ держава. – 2013. – №8. – С. 88-90.

14.


Нагорняк, І. Дезінтеграційні та міграційні виклики для Європейської солідарності [Текст] / І. Нагорняк // Зовнішні справи. – 2015. – №7. – С. 24-25.

15.


Найдюк, А.С. Економіко-нормативне формування трудової міграції: міждержавні та регіональні особливості [Текст] / А. С. Найдюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 61-64.

16.


Ольшевська, І. Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі [Текст] / І. Ольшевська // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №9-10. – С. 69-73.

17.


Позняк, О.В. Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в Україні [Текст] / О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – №2. – C. 169-182.

18.


Рудзінська, Р.О. Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві: передумови, чинники та наслідки [Текст] / Р. О. Рудзінська, С. І. Кудин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 390-398.

19.


Савіцька, О.П. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізаці [Текст] / О. П. Савіцька, В. В. Цоньо // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 295-303.

20.


Соколова, Л. Не всі вдома [Текст] : [про проблеми трудової міграції] / Л. Соколова // Дзеркало тижня. – 2015. – 10-16 жовт. (№38). – С. 13.

21.


Стаканов, Р.Д. Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції [Текст] / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №1,Вип115. – С. 94-99.

22.


Ушаков, Д. Міжнародна міграція та національна міграційна політика: якісна кореляція та сценарії взаємодії (на прикладі Європейського Союзу) [Текст] / Д. Ушаков, Н. Жмихова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 308-317.

23.


Ушаков, Д.C. Оцінювання адекватності міграційних режимів в процесі модернізації регулювання міжнародного поділу праці [Текст] / Д. C. Ушаков // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 315-324.

24.


Ушаков, Д.С. Державне регулювання трудової міграції: чинник національної ефективності та регіональної конкурентоспроможності (на прикладі м. Паттайя, Таїланд) [Текст] / Д. С. Ушаков // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6. – С. 305-313.

25.
331.5
В42
Ушаков, Д.С. Міжнародна міграція як чинник економічного росту в умовах глобалізації [Текст] / Д. С. Ушаков, О. В. Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 391-397.

26.
63
Н34
Хлівна, І. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції [Текст] / І. Хлівна // Економіка @ держава. – 2013. – №3. – С. 21-23.

27.
63
Н34
Чулаєвська, М. Проблеми державного управління віртуальною трудовою міграцією [Текст] / М. Чулаєвська // Казна України. – 2012. – №2. – С. 8-9.
За необхідності див. рубрики БД "Електронний каталог" НБ ХНУ - "міграція робочої сили= трудова міграція", "міжнародна міграція робочої сили".
Використовуйте повнотестові ресурси Національної бібліотеки України ім. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Звертайтесь також до повнотестових ресурсів НБ ХНУ: (див. "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету", розділ "Мікро-, макроекономіка" та ін.), електронної бібліотеки НБ ХНУ.