Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема ІДЗ "Шляхи та сценарії управління економічними процесами"

1.


Бабицький, А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління [Електронний ресурс] / А. Ф. Бабицький. – К. : МАУП, 2003. – іл.

2.


Григорська, Н.М. Процедура виявлення технологій системно-процесного управління, що забезпечують економічну стійкість підприємства [Текст] / Н. М. Григорська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 60-63.

3.


Григорська, Н.М. Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства [Текст] / Н. М. Григорська // Економіка @ держава. – 2013. – №8. – С.118-123.

4.


Диха, М.В. Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 25-28.

5.


Захаров, П.О. Оптимальне управління економічним процесом на підставі ідентифікації його перехідної динамічної характеристики [Текст] / П. О. Захаров, О. Г. Ханін // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 212-218.

6.


Зінченко, В.В. Деліберативні моделі процесів управління в умовах суспільних та економічних трансформацій [Текст] / В. В. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 4-11.

7.


Каховська, О.В. Концепт метрології соціальності в процесах управління соціально-економічною динамікою [Текст] / О. В. Каховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 223-226. – [Обґрунтована концепція соціальності і надана оцінка інструментальним засобам її виміру в перехідній економіці. Аргументовано доведено деструктивні моменти щодо адекватності управлінських рішень, які приймаються на основі діючих
науково-методичних положень щодо встановлення міри соціальності і розроблено пропозиції щодо її об’єктивного відтворення у вимірниках.


8.


Коніжай, М.В. Математична модель процесу управління забезпеченням економічної безпеки суб`єктів господарювання [Текст] / М. В. Коніжай // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №11. – С. 13-17.

9.


Конопльова, І.О. Електронне врядування як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами регіону [Текст] / І. О. Конопльова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №10. – С. 127-133.

10.


Королюк, Ю.Г. Оцінка потенціалу росту соціально-економічних показників регіону в аспекті аналізу та управління процесом його розвитку [Текст] / Ю. Г. Королюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 105-109.

11.


Крайник, О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні [Текст] / О. П. Крайник // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 16-22.

12.


Лещук, В.П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці [Текст] / В. П. Лещук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 34-38.

13.


Максімова, В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 190с. – [Рекомендовано МОН України].

14.


Матвійчук, І. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки [Текст] / І. Матвійчук // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 139-143.

15.


Могилова, А.Ю. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління процесом капіталізації підприємства [Текст] / А. Ю. Могилова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 221-228. – [В сучасних умовах зростання складності та невизначеності бізнессередовища,
зміни характеру конкуренції як наслідку посилення глобальних тенденцій розвитку бізнесу підсилюється важливість стратегічного підходу у вирішенні проблеми забезпечення капіталізації підприємства та створення умов для зростання її величини.
Відсутність єдиного підходу до управління процесом капіталізації підприємства ускладнює обґрунтування дієвих управлінських рішень щодо зростання вартості підприємства та підвищення рівня його капіталізації. Це обумовило напрям даного дослідження, за результатами якого розроблено організаційноекономічний
механізм стратегічного управління процесом капіталізації виробничого підприємства та надано рекомендації щодо його практичної реалізації для підприємств коньячної галузі України.
Ключові слова: стратегічне управління, механізм, капіталізація, підприємство, коньячна галузь, повний цикл виробництва, ключові фактори успіху, ресурси.

16.


Просович, О.П. Державне управління інвестиційними процесами у контексті економічної теорії [Текст] / О. П. Просович, Ю. Г. Бондаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 220-226.

17.


Резник, О. Орієнтації українців щодо участі держави в управлінні економікою: соціальні наслідки приватизаційних процесів [Текст] / О. Резник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №2. – С. 38-51.

18.


Рекова, Н. Вимоги до автоматизації процесів управління економічною поведінкою в інтегрованій структурі [Текст] / Н. Рекова // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 94-99.

19.


Ситнік, І.В. Інформаційне забезпечення механізму державного управління інтеграційними процесами національної економіки [Текст] / І. В. Ситнік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 56-60.

20.


Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. студентів та аспірантів, 15-17 квітня 2009 р. /  за заг. ред. проф. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2009. – 308с. – [У науковому збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, що відбулася 15 — 17 квітня 2009 на базі Закарпатського державного університету. Основну увагу приділено процесам глобалізації, соціології управління, політичній глобалізації та політичному упралінню. Розглянуто економічні та правові аспекти державного управління на сучасному етапі.
].

21.


Хвесик, М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів [Текст] / М. А. Хвесик, А. М. Сундук // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 4-16.

22.
35
С69
Ченаш, В.С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. С. Ченаш. – Хмельницький, 2015. – 258 с.

23.
65
Ч-43
Шевченко, Я. Концептуальні положення об`єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України [Текст] / Я. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 29-33.

24.
65
М17
Шкарлет, С.М. Технологія управління процесами формування та впровадження системно-універсальних детермінант розбудови економіки інформаційного типу  [Текст] / С. М. Шкарлет // Економіка України. – 2015. – №7. – С. 29-40.Використовуйте повнотекстові ресурси Національної бібліотеки України ім.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/2116):
1.


Коваленко О. С.
Щодо ролі методів і моделей прийняття управлінських рішень у процесі розробки стратегії економічного розвитку сучасних підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Коваленко // Наукові праці МАУП. Сер. : Економічні науки. Психологічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2013_2_19

3. Омаров А. Е.
Державне управління економічними процесами на регіональному рівні [Електронний ресурс] / А. Е. Омаров. // Державне будівництво. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_36

4. Просович О. П.
Державне управління інвестиційними процесами у контексті економічної теорії [Електронний ресурс] / О. П. Просович, Ю. Г. Бондаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_33

5. Бочуля Т. В.
Організація інформаційної складової процесу управління в економічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Бочуля // Європейський вектор економічного розвитку. - 2013. - № 2. - С. 32-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_5

6. Волоснікова Н. М.
Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності управління фінансовими потоками багатоцільової моделі інтегрованої логістизації процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Волоснікова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 66. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_66_24

7.
Стеченко Д. М.
Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами [Електронний ресурс] / Д. М. Стеченко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 2. - С. 240-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_2_33

8.
Зацерковний В. І.
Обґрунтування вибору математичної основи системи управління процесом соціально-економічного розвитку регіону зі зворотнім зв’язком і СППР із застосуванням геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. І. Зацерковний // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2012. - Вип. 2. - С. 16-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2012_2_4

9.
Матійко І. Ю.
Оптимізація процесу прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності і загострення економічної кризи [Електронний ресурс] / І. Ю. Матійко // Економіка і менеджмент культури . - 2013. - № 2. - С. 17-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2013_2_6

10. Довгань А.
Теоретико-методологічне значення категорії "економічна ментальність" для аналізу управлінських процесів господарської діяльності [Електронний ресурс] / А. Довгань // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 4. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_4_12


11. Васильєва Т. А.
Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. А. Васильєва, О. В. Рябенков // Вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 1. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2014_1_19

12. Акімов О. О.
Шляхи реалізації державного управління економічними процесами: регіональні аспекти [Електронний ресурс] / О. О. Акімов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2014_1_19

13. Крайник О. П.
Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні [Електронний ресурс] / О. П. Крайник // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 740

14.
Половцев О. В.
Державне управління макроекономічною динамікою: моделювання економічних і фінансових процесів [Електронний ресурс] / О. В. Половцев. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_15

15. Бурцева Т. І.
Управління економічними системами і процесами та прогнозування їх майбутнього стану економетричними методами [Електронний ресурс] / Т. І. Бурцева // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 3(4). - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_3(4)__29

16.
Горкавий В. К.
Використання методів математичної статистики в управлінні соціально-економічними процесами [Електронний ресурс] / В. К. Горкавий, О. С. Ментей // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 130-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_1_22

17. Пацай Б. Д.
Моніторинг соціально-економічних процесів для прийняття управлінських рішень із використанням великих даних [Електронний ресурс] / Б. Д. Пацай, Л. Л. Філіппова // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 26(1). - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_26(1)__16

18. Глуха Г. Я.
Концептуальні засади впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів на механізм управління економічним зростанням [Електронний ресурс] / Г. Я. Глуха // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. - 2015. - № 2. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_2_3

19. Вишневський О. С.
Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації [Електронний ресурс] / О. С. Вишневський // Вісник економічної науки України. - 2016. - № 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_5

20. Деркач Т. В.
Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Деркач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 8(1). - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8(1)__17