Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи з управлінського обліку на тему: "Облік нормативних витрат і аналіз відхилень".
>>>
>>> Перелік орієнтовних питань, які мені потрібно розгорнути:
>>>
>>> Розділ 1. Теоретичні основи нормативного обліку витрат
>>> 1.1 Поняття нормативних витрат і калькуляції нормативної собівартості
>>> 1.2 Аналіз відхилень як засіб контролю витрат.
>>>
>>> Розділ 2. Особливості організації обліку витрат з нормативним методом
>>> 2.1 Облік норм та відхилень від норм за нормативним методом
>>> 2.2 Відображення нормативних витрат і відхилень в облікових регістрах
>>> 2.3 Використання нормативних витрат в калькуляції собівартості продукції
>>>
>>> Розділ 3. Удосконалення управлінського обліку витрат на прикладі вітчизняного досвіду
>>> 3.1 Сутність системи калькулювання «стандарт-кост»
>>> 3.2 Переваги та недоліки системи калькулювання «стандарт-кост»
>>> 3.3 Виявлення впливу методів обліку змінних і повних витрат на формування фінансового результату
>>>
>>>
1.


Петренко, С. Методика розрахунку суттєвості відхилень у процесі аудиту фінансової звітності [Текст] / С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №5. – С. 51-55.

2.


Більовський, К.Е. Аналіз відхилень при спрощенні структур рухів в автоматизованій системі нормування та оплати праці [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №2,Ч.3. – С.128-131. – [Визначена основна мета регулювання регіонального ринку праці. Розглянуто зміст поняття "трудовий потенціал". Особлива увага сконцентрована на розробці системи кількісних і якісних показників трудового потенціалу. Проаналізовано стан ринку праці Хмельницької області на сучасному етапі трансформації економічної системи.


3.


Риндя, А. Відхилення в будівництві [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – №71. – С. 36-39. – [облік у будівництві].

4.


Чалий, І. Непрямі витрати в будівництві: як бухгалтер став заручником нормативних непорозумінь [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №83. – С.7-8.

5.


Моссаковський, В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №9. – С. 29-34.

6.


Терехова, В.А. Методологические принципы применения нормативного метода учета затрат в международной практике [Текст] / В. А. Терехова // Международный бухгалтерский учет. – 2002. – №10. – С.2-4.

7.


Воронова, Е.Ю. Особенности и перспективы применения системы "стандарт-кост" [Текст] / Е. Ю. Воронова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2004. – №5. – С.39-60. – [Система "стандарт-кост" представляет собой одну из важнейших концепций управленческого учета.].

8.


Лукава, І.М. Нормативний метод обліку як засіб оперативного управління виробництвом [Текст] / І. М. Лукава // Агроінком. – 2004. – №11-12. – С.19-25.

9.


Сікора, І. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів [Текст] / І. Сікора // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №2. – С. 30-35.

10.


Пігош, В.А. Проблеми нормативно-правового забезпечення обліково-аналітичного середовища бюджетних установ [Текст] / В. А. Пігош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 47-53. – [В статті дана характеристика бюджетної системи, значна увага приділяється питанням державного фінансового контролю, а також аналізу проблем, пов’язаних з недостатньою дієвістю і відповідністю сучасної системи нормативно-правового забезпечення обліково-аналітичного середовища бюджетних установ поставленим завданням. Пропонуються шляхи їх розв’язання з урахуванням міжнародного досвіду.].

11.


Стасенко, А.О. Особливості методики оцінювання оборотних активів і нормативне регулювання обліку [Текст] / А. О. Стасенко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 413-415.

12.


Кладницька, Т.А. Розвиток концепції нормування затрат і результатів праці за відхиленнями [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 116-119. – [Обґрунтовуються особливості переходу від детерміністських підходів у теорії нормування затрат і результатів до стохастичних. Досліджуються методи і моделі оцінки виробничої діяльності за відхиленнями.].

13.


Садовська, І.Б. Нормативний облік витрат: інструмент і методологія управлінського обліку і контролю [Текст] / І. Б. Садовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 355-361.

14.


Каменська, Т. Калькуляція собівартості за нормативними витратами [Текст] / Т. Каменська // Баланс. – 2007. – №43. – С. 22-26. – [Управлінський облік].

15.


Мошковська, О.А. Порівняльна характеристика нормативного методу обліку затрат та калькулювання собівартості та методу стандарт-кост і перспективи їх застосування в молочній промисловості [Текст] / О. А. Мошковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 183-189.

16.


Пігош, В.А. Особливості обліку витрат на освітні послуги в системі управління вищими навчальними закладами [Текст] / В. А. Пігош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 195-201. – [В статті обґрунтовано особливості обліку освітніх витрат в контексті управління вищими навчальними закладами, а також їх вплив на діяльність даних установ. Автором розроблено класифікаційні угруповання витрат бюджетних установ щодо галузевого застосування позамовного, попроцесного та нормативного методів калькулювання.].

17.


Алексеева, Е.В. Система нормативного учета на предприятии [Текст] / Е. В. Алексеева, Н. Ю. Иванова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №5. – С. 92-98.

18.


Замазій, О.В. Можливості відображення витрат суб`єктів господарювання в управлінському обліку [Текст] / О. В. Замазій, О. В. Кищук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 175-178. – [Проаналізовано можливості управлінського обліку у відображенні витрат суб’єктів господарювання. Диференційовано види витрат і охарактеризовано їх особливості. Вказано на необхідність виокремлення управлінського обліку із системи обліку на підприємстві з метою складання обґрунтованих нормативних калькуляцій на державних підприємствах].

19.


Алексеева, Е.В. Нормативный учет и управление по отклонениям [Текст] / Е. В. Алексеева, Н. Ю. Иванова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №6. – С. 36-43.

20.


Войнаренко, М. Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників [Текст] / М. Войнаренко, О. Яременко // Економіст. – 2008. – №12. – С. 60-63.

21.


Клименко, О. Застосування методу обліку нормативних витрат на підприємствах житлово-комунального господарства [Текст] / О. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 76-81.

22.


Ягнюк, В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку [Текст] / В. Ягнюк // Економіка України. – 2010. – №1. – С. 49-54.

23.


Дяків, В.В. Оцінка відхилень витрат виробництва на основі їх оперативного аналізу в управлінському обліку [Текст] / В. В. Дяків // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 229-23.

24.


Драгун, Л.М. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Л. М. Драгун, Є. І. Заяць, П. А. Фісуненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 80-83. – [Досліджено сучасне інформаційне та організаційне забезпечення аналітичного процесу в системі управління економікою підприємства. Виявлені суттєві недоліки, які не дозволяють оперативно і точно реагувати на негативні відхилення. Сформульовані вимоги до проектування систем обліку та організаційної підтримки. Згідно вимог, запропоновані напрямки розвитку систем інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.].

25.


Гавриленко, І.О. Доцільність впровадження на підприємствах легкої промисловості комбінації методів "директ-костинг - нормативний метод" [Текст] / І. О. Гавриленко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 149-151. – [Запропоновано і обґрунтовано застосування на підприємствах легкої промисловості для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комбінації методів "директ-костинг - нормативний метод", яка дозволяє значно підвищити рівень управління витратами підприємства в системі управління фінансово-господарчою діяльністю в цілому.].

26.


Чернікова, І.Б. Про бюджетне планування в інформаційній системі підприємств харчування [Текст] / І. Б. Чернікова, І. О. Хрипун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 158-161. – [У статті представлено методику планування і прийняття управлінських рішень – комплексний нормативний метод обліку, заснований на складанні системи бюджетів в підприємствах харчування. Запропоновано функціональний ланцюжок класифікації відхилень бюджетних показників по стадіях фінансового циклу.].

27.


Тринька, Л.Я. Дефініції витрати і затрати в системі бухгалтерського обліку [Текст] / Л. Я. Тринька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 162-165. – [Автор висвітлює проблему використання термінів “витрати” та “затрати” в системі вітчизняного бухгалтерського обліку. Ним проведено глибоке дослідження економічної літератури по даному питанні. Проаналізовано думки вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, законодавчу та нормативну базу з питань регулювання бухгалтерського обліку. Зроблено обгрунтовані висновки.].

28.


Догадаєва, Т. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №8. – С. 22-24.

29.


Привалова, Л.В. Необхідність формування системи нормативного регулювання виробничих витрат на підприємствах машинобудування [Текст] / Л. В. Привалова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 249252.

30.


Лиско, О. Нормативний облік і контроль використання матеріалів у будівництві [Текст] / О. Лиско // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №9. – С. 24-27. – [Облік у будівництві].

31.


Варавка, В. Нормативно-правове забезпечення обліку грошових потоків підприємств [Текст] / В. Варавка // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №5. – С. 47-55.

32.


Котляров, Є. Факт проти норми: нормативний метод обліку собівартості [Текст] / Є. Котляров, В. Корніловва // Бухгалтерія. – 2013. – №39. – С.65-69.

33.


Олійник, Я.В. Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств [Текст] / Я. В. Олійник // Фінанси України. – 2014. – №5. – С. 116-126.

34.


Нагорний, Л. Відхилення витрат промислового виробництва: проблеми виявлення [Текст] / Л. Нагорний // Бухгалтерія. – 2014. – №44. – С. 73-75.

35.


Гриценко, О.І. Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект [Текст] / О. І. Гриценко, О. А. Скорба // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 365-372.

36.


Орлов, О.А. Система "стандарт-кост" и метод ABC. Решают ли они проблемы ценообразования? [Текст] / О. А. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 7-13. – [На основе проведенного анализа доказывается, что использование этих методов имеет ограниченный характер применения, а с позиций ценообразования они ориентированы на “затратный” подход.
Ключевые слова: система “стандарт-кост”, метод АВС, цены на новую продукцию, гибкое управление затратами и прибылью.

На основі проведеного аналізу доводиться, що використання цих методів має обмежений характер використання, а з по- зицій ціноутворення вони орієнтовані на “витратний” підхід. Акцентується увага на тому, що використання саме маржинального прибутку при розподілі постійних витрат, формування прибутку, цін і крім того при вирішенні питань оцінки інноваційних проектів забезпечується реальна можливість впровадження гнучкого планування в умовах мінливої ринкової кон`юнктури.
Ключові слова: система “стандарт-кост”, метод АВС, ціни на нову продукцію, гнучке управління витратами і прибутком.
].

37.


Задорожний, З. Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку [Текст] / З. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №3. – С. 43-52.

38.
63
Н34
Сажинець, С.Й. Облік відхилень фактичної собівартості сировинно-матеріальних ресурсів від нормативно-планової на лікеро-горілчаних підприємствах [Текст] / С. Й. Сажинець, Т. Р. Хом`як // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 204-210.

39.
63
Н34
Должанський, А.М. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах [Текст] / А. М. Должанський, І. М. Саракун // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 239-247.

40.
657
С22
Саченко, С.І. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08-06-04 - бух. облік, аналіз та аудит / С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20с.

41.
657
Л36
Левин, В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета [Текст] / В. С. Левин. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 159с.

42.
657
О-74
Осмятченко, В.О. Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 / В. О. Осмятченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 20с.

43.
657
Д76
Друри, К. Учет затрат методом СТАНДАРТ-КОСТС [Текст] / К. Друри пер. с англ. Н.Д. Эриашвили. – М. : Аудит,ЮНИТИ, 1998. – 224с.

44.
657
А41
Аксененко, А.Ф. Нормативный метод учета в промышленности. Теория, практика и перспективы развития [Текст] / А. Ф. Аксененко. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 224с.

45.
657
Б83
Бородкин, А.С. Нормативный учет и себестоимость промышленной продукции [Текст] / А. С. Бородкин, В. А. Торопов. – К. : Техніка, 1990. – 152c.

46.
657
К95
Куцик, П.О. Облік і контроль виробничих витрат в об`єднаннях кооперативної промисловості (на матеріалах споживчої кооперації України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.-бухгалтерський облік, аналіз і аудит / П. О. Куцик. – Львів : Львівська комерційна академія, 2000. – 17с.

47.
657
С56
Совершенствование нормативного метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в условиях самофинансирования на Хмельницкой обувной фабрике : отчет по НИР. /  рук. темы Л.Я. Рябусова. – Хмельницкий : ХТИБО, 1989. – 84с.

48.
657
Н59
Нечай, Н.М. Облік та контроль невиробничих витрат (на прикладі машинобудівних підприємств) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. М. Нечай. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2003. – 18с.

49.
657
К20
Каплун, О.А. Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. А. Каплун. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2003. – 20с.

50.
657
Г61
Головченко, О.О. Олік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. О. Головченко. – Львів : Львівська комерційна академія, 2004. – 20с.

51.
657
Т67
Тринька, Л.Я. Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м`ясоконсервної промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Л. Я. Тринька. – Х. : Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі, 2004. – 20с.

52.
657
К43
Кириченко, В.В. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / В. В. Кириченко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 21с.

53.
657
П12
Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – 308с. 

1.
Мужевич Н. В. 
Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. - 2013. - № 9. - С. 196-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 134.839 Kb    Зміст випуска     Цитування
2.
Романова О. В. 
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат на навчання [Електронний ресурс] / О. В. Романова // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(1). - С. 214-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(1)__30
Попередній перегляд:   Завантажити - 373.877 Kb    Зміст випуска     Цитування
3.
Міщенко Т. М. 
Особливості застосування нормативного методу обліку витрат виробництва м’ясопродукції [Електронний ресурс] / Т. М. Міщенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - С. 125-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 231.476 Kb    Зміст випуска     Цитування
4.Лукан О. М. 
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення обліку витрат маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Лукан // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 36. - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2014_36_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 382.329 Kb    Зміст випуска     Цитування
5.
Лисенко А. М. 
Система нормативно-правового регулювання обліку та аудиту загальновиробничих витрат підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Лисенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2015. - Вип. 27. - С. 234-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2015_27_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 194.545 Kb    Зміст випуска     Цитування
6.
Потриваєва Н. В. 
Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Потриваєва, Т. О. Кореновська // Вісник аграрної науки Причорномор`я. - 2016. - Вип. 1. - С. 9-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2016_1_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 460.524 Kb    Зміст випуска     Цитування
7.Лободзинська Т. П. 
Нормативно-правове забезпечення щодо обліку витрат на поліпшення основних засобів [Електронний ресурс] / Т. П. Лободзинська // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_32
8.
Ужва А. М. 
Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання обліку витрат підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Ужва, О. Р. Кайряк // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 42-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__12
Попередній перегляд:   Завантажити - 143.621 Kb    Зміст випуска     Цитування

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ”