Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема курсової роботи: "Стратегія і тактика управління людськими ресурсами у кризових умовах"

1.


Петрова, І. Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами [Текст] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2008. – №8. – С. 23-28.

2.


Петришина, О.В. Особливості сучасного управління людськими ресурсами [Текст] / О. В. Петришина, Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 70-75. – [У статті висвітлені результати дослідження управління людськими ресурсами як одного з важливих чинників
управління організацією. Розглянуті причини відчуження від праці. Запропоновані мікро- і макроекономічні чинники
підвищення конкурентоспроможності персоналу.

3.


Лазоренко, Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами [Текст] / Л. Лазоренко // Персонал. – 2009. – №1. – С. 53-57.

4.


Радченко, Г. Система формування та управління людськими ресурсами [Текст] / Г. Радченко // Держава та регіони. – 2009. – №2. – С. 163-167.

5.


Федулова, С.О. Поняття "управління людськими ресурсами" у системі продуктивних сил суспільства [Текст] / С. О. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 26-30.

6.


Фоміних, Т.О. Сучасна парадигма менеджменту як основа для формування нової концепції управління людськими ресурсами [Текст] / Т. О. Фоміних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 134-138.

7.


Шилець, О.С. Підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів на основі використання міжнародної системи управління ефективністю [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 107-111.

8.


Данилюк-Черних, І.М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму [Текст] / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 148-155.

9.


Сардак, С.Е. Теоретичні основи формування суспільних проблем і господарський ме­ханізм їх вирішення шляхом управління розвитком людських ресурсів [Текст] / С. Е. Сардак // Проблеми науки. – 2011. – №4. – С. 20-28.

10.


Калініна, С.П. Зарубіжний досвід управління людськими ресурсами як складова стратегічного розвитку підприємства [Текст] / С. П. Калініна, О. Ю. Шатоха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 94-96.

11.


Шилець, О.С. Підвищення міжнародної конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 165-169. – [У статті розглядаються напрямки розробки та впровадження концепції підвищення конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами. Пропонуються результати дослідження й
етапи впровадження адаптованої системи інтегрованого управління стратегією.
12.


Столярська, К.М. Формування моделі компетенцій працівників як складової комплексу стратегій управління людськими ресурсами [Текст] / К. М. Столярська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 97-102. – [Розглянуто концепції та стратегії управління людськими ресурсами. Розкрито зміст поняття людський капітал та компетенції. Запропоновано методику формування та використання моделі компетенцій управлінського персоналу
підприємства поштового зв’язку.

13.


Никифоренко, В.Г. Розвиток людських ресурсів: методологічні підходи до системного управління [Текст] / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 139-143.

14.


Ревтюк, Є.А. Концепція планування людських ресурсів крізь призму теорії управління людським капіталом [Текст] / Є. А. Ревтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 280-284.

15.


Кухар, Р.Б. Вдосконалення системи управління людськими ресурсами в інформаційному суспільстві [Текст] / Р. Б. Кухар // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 319-323.

16.


Надрага, В.І. Оцінка професійних ризиків в контексті управління людськими ресурсами [Текст] / В. І. Надрага // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 327-330.

17.


Патласов, О.Ю. Трансформація теорій ринку праці як реакція на нові тренди в управлінні людськими ресурсами [Текст] / О. Ю. Патласов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 8-15.

18.
331.5
З-17
Зайченко, О.І. Управління людськими ресурсами [Текст] : навч. посіб. для учнів/студ. проф. навч. закладів зі спец. "Комерційна діяльність" / О. І. Зайченко, В. І. Кузнецова за наук. ред. О.І. Зайченко. – Івано-Франківськ : "Лілея-НВ", 2015. – 232 с. – [У навчальному посібнику розглянуто широке коло питань: система управління людськими ресурсами, проектування робочого процесу, планування та формування персоналу, підбір і відбір найздібніших і найпридатніших до роботи, формування ефективної системи навчання, підходи до оплати праці, пільги та послуги, роль і ефективність управління людськими ресурсами для високоефективної організації.

19.
Оніщук Ю. Ю.
Мотивація як одна зі складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Оніщук // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 137-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_62
20.
Фандєєва А. Є.
Теоретичні положення формування мотиваційного механізму управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / А. Є. Фандєєва // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 188-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_45
21.
Авєріна О. І.
Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад [Електронний ресурс] / О. І. Авєріна // Нова парадигма. - 2013. - Вип. 115. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2013_115_3
22. Богатирьов А. М.
Компетентнісний підхід щодо управління людськими ресурсами підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 2. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_2_6
23. Нижник Н. Р. Нижник Н. Р.
Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління [Електронний ресурс] / Нижник Н. Р. Нижник Н. Р., Пашко Л. А. Пашко Л. А. // Університетські наукові записки. - 2005. - № 1-2. - С. 244-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_1-2_40
24. Мінчак Н. Д.
Формування моделі управління розвитком і використанням людських ресурсів підприємств санаторно-курортної сфери [Електронний ресурс] / Н. Д. Мінчак // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.2. - С. 380-384. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
25. Гаращук О. В.
Організаційно-економічне управління людськими ресурсами як важливе забезпечення інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Гаращук // Економіка і регіон. - 2011. - № 2. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2011_2_5
26. Щербак В. Г.
Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях [Електронний ресурс] / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Ринок праці та зайнятість населення. - 2014. - № 1. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_1_5
27. Хрутьба В. О.
Моделі і методи управління людськими ресурсами в екологічних проектах [Електронний ресурс] / В. О. Хрутьба, О. Є. Михальова // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2013. - Вип. 12. - С. 334-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2013_12_40
28. Поддубняк В. В.
Трансформаційні процеси в управлінні людськими ресурсами: соціальні та культурні пріоритети [Електронний ресурс] / В. В. Поддубняк // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 2. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_2_34
29.
Никифоренко В. Г.
Типологія змістовної структури системи управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2(1)__24
30. Сергієнко Т. І.
Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - Вип. 51. - С. 101-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_51_11
31. Половінкін І. М.
Оцінювання якості моделей, що використовуються для моделювання процесів управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / І. М. Половінкін, О. А. Лаптєв, А. М. Турейчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - 2014. - № 2. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2014_2_9
32. Штирьов О. М.
Управління людськими ресурсами як стратегічна перспектива розвитку державного управління [Електронний ресурс] / О. М. Штирьов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2013. - Т. 226, Вип. 214. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_226_214_24
33. Цибульська Л. О.
Людські ресурси, як важлива складова управління інтелектуальним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Л. О. Цибульська // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 22. - С. 9-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2011_22_4
34. Грищенко Д. Г.
Формування системи маркетингу людських ресурсів за допомогою використання інноваційних методів управління персоналом підприємств [Електронний ресурс] / Д. Г. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 5. - С. 115-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_15
35.
Петрова І.
Стратегічне управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 4. - С. 51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_4_11
36. Астапова Н. Л.
Оптимізація управління людськими ресурсами на сучасному етапі суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Н. Л. Астапова // Державне управління: теорія та практика. - 2014. - № 1. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_6
37.
Фандєєва А. Є.
Теоретичні положення стратегічного управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / А. Є. Фандєєва // Бізнес Інформ. - 2012. - № 11. - С. 230-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_11_59
38.
Никифоренко В. Г.
Оновлення підходів до системного управління розвитком людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 2. - С. 150-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_21
39.
Книш П.
Сучасні концептуальні підходи до управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / П. Книш // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 3. - С. 234-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_3_26
40.
Зарiцький О. В.
Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 1. - С. 98-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtn_2015_1_18
41.
Варцаба В. І.
Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / В. І. Варцаба // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 247-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_36
Мета роботи - дослідження теоретично-методологічних аспектів гармонізації системи соціально-економічних інтересів суб`єктів ринку в суспільних системах на основі використання інтелектуального капіталу. В результаті дослідження продемонстровано, що в основі безпрограшної конкуренції за умови парето-ефективних стосунків контрагентів в умовах ринку лежить явище синергізму, досягнення якого є можливим шляхом інтеграції та спільної інтелектуальної дії систем людських ресурсів у сінтелектуальному просторі. Розроблено модель досягнення соціально-економічною системою стану синергічності під впливом управління її підсистемами та концептуальну схему гармонізованого управління і менеджменту інтелектуально-трансформаційними процесами у цих підсистемах. Запропоновано комплексне використання феноменів синтелектики (спільного мислення) і синергії (спільної дії) для досягнення системою стану синархії (спільного управління) з одержанням відповідного ефекту у вигляді рівня економічного добробуту зі збереженням рівноваги ринку та гармонізованих стосунків між його учасниками. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є аналіз потенціалу відомих управлінських технологій та інструментів для можливого використання в процесах і процедурах гармонізованого управління і менеджменту вітчизняним управлінським корпусом.
42. Сардак С. Е.
Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах [Електронний ресурс] / С. Е. Сардак // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 418-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_57
Динамічні перетворення у суспільстві, спричинені глобалізацією, зумовлюють необхідність пошуку основоположних форм управління розвитком людських ресурсів. Метою дослідження є визначення домінуючих форм управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах і надання їх характеристик. Здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища системи людської життєдіяльності та п`яти управлінських рівнів, які й формують управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах, а також надано їх характеристики. Доведено, що домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах мають різний ступінь "управлінської жорсткості" - від "найжорсткішої" (самоуправління та управління) до "помірної" (регуляція) та "м`якої" (координування) на різних управлінських рівнях. Наукова новизна, практичне значення та оригінальність одержаних результатів полягають у формуванні методологічного підгрунтя для проектування механізмів управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у будь-яких соціально-економічних системах.
43. Івашина О. Ф.
Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. Ф. Івашина, С. Ю. Івашина, Н. С. Ковтун // Економічний простір. - 2015. - № 102. - С. 49-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_102_8
44.
Сардак С. Е.
Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації у світовій економіці [Електронний ресурс] / С. Е. Сардак. // Ефективна економіка. - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_7_13
45. Буяр К. В.
Інноваційні стилі та методи управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / К. В. Буяр // Фінансовий простір. - 2015. - № 3. - С. 235-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_3_28
46. Гриценко Н. В.
Діяльність менеджера в сфері управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / Н. В. Гриценко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2016. - Вип. 54. - С. 345-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2016_54_25
47. Кухар Р. Б.
Вдосконалення системи управління людськими ресурсами в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Б. Кухар // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 319-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_75
48. Надрага В. І.
Оцінка професійних ризиків в контексті управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / В. І. Надрага // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 327-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_77
49.
Безтелесна Л. І.
Академічна мобільність як інструмент реалізації стратегічного управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / Л. І. Безтелесна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 11-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2016_1_4

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету".

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічні науки//трудові ресурси=людський капітал=робоча сила”