Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки та тему "Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності" Дякую!

1.


Бак, Н.А. Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов`язки та відповідальність [Текст] / Н. А. Бак // Фінанси України. – 2016. – №7. – С. 64-81.

2.


Бояр, А. Міждержавна бюджетна дифузія в інтеграційному угрупованні [Текст] / А. Бояр // Журнал Європейської економіки. – 2016. – №4,Т.15. – С. 445-454.

3.


Боярко, І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків [Текст] / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. – 2013. – №9. – С. 17-21.

4.


Власюк, О.С. актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О. С. Власюк. – Київ : НІСД, 2014. – 432 с. – [Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної безпеки держави. Проаналізовано теоретичне підґрунтя змісту фінансової безпеки та ідентифіковані зовнішні і внутрішні загрози національній безпеці України у фінансовій сфері. Запропонована авторська методологія оцінки стану фінансової безпеки держави та сектору державних фінансів України. Визначена система показників фінансової безпеки і сектору державних фінансів України, формалізовані розрахунки, розроблена інформаційна база та обґрунтовані їхні порогові значення. Досліджені питання фінансової безпеки трансформаційних процесів у національній економіці, виклики й загрози стабільності фінансової системи, а також безпекові аспекти бюджетної політики, зокрема її особливості в умовах існуючих зовнішніх і внутрішніх ризиків. Висвітлено фінансові механізми захисту внутрішнього ринку та фінансові аспекти детінізації економіки. Надані рекомендації щодо підвищення загального рівня фінансової безпеки держави. Запропоновані заходи щодо заохочення діяльності міжнародних фінансових організацій на кредитному ринку України, залучення міжнародної технічної допомоги та підвищення кредитних рейтингів країни.
Для працівників державних структур, фахівців і науковців у фінансовій сфері національної економіки, викладачів фінансових дисциплін у вищих навчальних закладах, аспірантів і студентів, які поглиблено вивчають проблеми фінансової безпеки.
].

5.


Жаліло, Я. Економічний прагматизм як ліки від бюджетного фетишизму [Текст] / Я. Жаліло, А. Максюта // Дзеркало тижня. – 2016. – 28 трав.-3 черв. (№19). – С. 6.

6.


Желюк, Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики. [Текст] / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – №2. – С. 70-80.

7.


Затнацька, Т. Пріоритети бюджетної політики України порівняно з загальноєвропейськими тенденціями [Текст] / Т. Затнацька, М. Лаврентьєв // Світ фінансів. – 2016. – №1. – С. 140-148.

8.


Корнієнко, Н. Гендерна складова бюджетної політики держави [Текст] / Н. Корнієнко, Ю. Остріщенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 97-108.

9.


Кудряшов, В.П. Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження [Текст] / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2016. – №12. – С. 59-76.

10.


Кузькін, Є.Ю. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання [Текст] / Є. Ю. Кузькін, Я. В. Котляревський, О. В. Шишко // Фінанси України. – 2015. – №12. – С. 63-72.

11.


Кулінська, А.В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів [Текст] / А. В. Кулінська // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 29-34.

12.


Наконечна, Ю.А. Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями ії вдосконалення [Текст] / Ю. А. Наконечна, О. Т. Аьодіна // Економіка @ держава. – 2016. – №7. – С. 84-88.

13.


Радіонов, Ю.Д. Використання бюджетних коштів в Україні: тенденції, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. – 2016. – №2. – С. 16-27.

14.


Рибак, С.О. Соціальна та інвeстиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії [Текст] / С. О. Рибак // Фінанси України. – 2015. – №12. – С. 73-80.

15.


Ролінська, А.О. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України [Текст] / А. О. Ролінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 220-222.

16.


Сидор, І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності [Текст] / І. Сидор // Світ фінансів. – 2016. – №3. – С. 31-41.

17.


Сокровольська, Н.Я. Бюджетна політика як інструмент інноваційно- інвестиційного розвитку економіки України [Текст] / Н. Я. Сокровольська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 318-324.

18.
336
В58
Форкун, І.В. Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні [Текст] / І. В. Форкун, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 251-255.

19.
63
Н34
Ярема, Б.П. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації [Текст] / Б. П. Ярема, Н. С. Ситник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 78-80. – [У статті проаналізовано основні напрями реалізації бюджетно-податкової політики в Україні та її вплив на економічний розвиток держави. За результатами дослідження визначені основні тенденції у формуванні доходів Зведеного
бюджету України та здійсненні державних видатків, обґрунтовано необхідність удосконалення бюджетно-податкової політики.

20. Диха, М.В. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 72-77.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики "бюджетна політика", "бюджетний устрій України".

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1. Лебеда Т. Б.
Моделювання впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку в Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Лебеда // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. - 2015. - Вип. 20. - С. 253-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2015_20_15

2. Сокровольська Н. Я.
Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Н. Я. Сокровольська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.12. - С. 318-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23

3. Соловйова Ю. М.
Пропозиції щодо підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах системної трансформації суспільства [Електронний ресурс] / Ю. М. Соловйова // Економіка і регіон. - 2012. - № 6. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_6_31
The article suggestions for improvement the effectiveness of budget policy are outlined, measures of quality implementation of Ukrainian society are analyzed.

4.
Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 3. - С. 166-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_3_25

5. Бабич Л. М.
Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 133-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_17

6.
Майорова Т. В.
Інструменти бюджетної політики в активізації інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Майорова // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - Вип. 1. - С. 102-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_1_15

7. Дехтяр Н. А.
Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків [Електронний ресурс] / Н. А. Дехтяр // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 38. - С. 124-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_38_15

8. Височина А. В.
Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / А. В. Височина // Вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2013_2_6

9.
Сергієнко Л. К.
Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Л. К. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 68-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_11_17

10. Рибак С. О.
Суперечності бюджетної політики України як соціальної держави [Електронний ресурс] / С. О. Рибак // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 259-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_34

11.
Боярко І.
Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків [Електронний ресурс] / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_9_4

12.
Прядко В. В.
Сценарний розвиток бюджетної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Прядко, Н. Я. Сокровольська // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_3

13. Скрипниченко М. І.
Оцінка впливу бюджетно-податкової політики на динаміку макроіндикаторів економіки України [Електронний ресурс] / М. І. Скрипниченко, Т. Б. Лебеда, М. Ю. Авксєнтьєв, С. В. Сембер // Математичне моделювання в економіці. - 2013. - Вип. 2. - С. 129-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2013_2_14

14. Бутурлакіна Т.
Аналіз сучасного стану бюджетної політики України [Електронний ресурс] / Т. Бутурлакіна, М. Сидоран // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - Вип. 35(1). - С. 40-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_35(1)__8

15. Шпирко В. В.
Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період [Електронний ресурс] / В. В. Шпирко, П. А. Мороз // Бізнес Інформ. - 2013. - № 3. - С. 97-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_3_17

16. Сергієнко Л. К.
Вплив бюджетної політики України на економічну безпеку держави [Електронний ресурс] / Л. К. Сергієнко, Д. А. Козак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 4. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_4_14

17. Пасічний М. Д.
Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України [Електронний ресурс] / М. Д. Пасічний // Вісник ДДФА. Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddfae_2014_1_20

18. Мещеряков А. А.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України [Електронний ресурс] / А. А. Мещеряков, А. О. Синюк // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. - 2015. - № 1. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_10
19. Тірбах Л. В.
Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Тірбах // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 197-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_27

20. Татарин Н. Б.
Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні [Електронний ресурс] / Н. Б. Татарин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 174-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_39

21.
Перчук О. В.
Передумови та напрямки модернізації бюджетної політики України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. В. Перчук // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 25(1). - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_25(1)__34
Розглянуто теоретичні основи бюджетної політики як ефективного інструменту впливу на соціально-економічний розвиток країни. Мета роботи - аналіз проблем бюджетної політики на сучасному етапі та визначення основних напрямів її модернізації в середньостроковій перспективі для забезпечення соціальної та фінансової стабільності в державі. Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, таких як системний аналіз, синтез, економіко-статистичні методи. На основі системно-аналітичного методу зроблено теоретичне узагальнення розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем визначення основних напрямів модернізації бюджетної політики. Обгрунтовано роль та завдання бюджетної політики в умовах макроекономічної нестабільності. Проаналізовано тенденції розвитку бюджетної політики в останні роки та визначені основні недоліки в процесі формування дохідної та видаткової частин бюджету. Обгрунтовано основні напрями модернізації бюджетної політики України на сучасному етапі. Організація та проведення наукових досліджень у сфері державних фінансів при формуванні основних напрямків реалізації бюджетної політики. Висновки: cтратегічною метою модернізації бюджетної політики є забезпечення фінансової та соціальної стабільності в країні, яка б відповідала національним інтересам держави. Основними заходами мають стати: підвищення ефективності державних видатків; підвищення ефективності та продуктивності державних інвестицій; розширення фінансової бази місцевих органів влади; підвищення ефективності боргової політики; оптимізації державних цільових та бюджетних програм; впровадження середньострокового стратегічного планування і прогнозування.

22. Наконечна Ю. Л.
Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. Л. Наконечна, О. Т. Льодіна // Економіка та держава. - 2016. - № 7. - С. 84-87.

23.
Ярема Б. П.
Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації [Електронний ресурс] / Б. П. Ярема, Н. С. Ситник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 2(1). - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2(1)__16

24.
Похмурко О. О.
Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. О. Похмурко, Н. В. Архірейська // Молодий вчений. - 2016. - № 2. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_21

25.
Онуфрійчук О. П.
Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Онуфрійчук // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2016. - Вип. 1. - С. 75-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_1_16

26.
Корчева В. І.
Бюджетно-податкова політика України у кризовий та посткризовий періоди [Електронний ресурс] / В. І. Корчева // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(2). - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(2)__28

27. Штулер І. Ю.
Бюджетна та боргова політика України: взаємозв’язок в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / І. Ю. Штулер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(3). - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(3)__10