Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Класифікація витрат та завдання обліку процесу виробництва в сільському господарстві

1.


Александров, М. Формування нормативів витрат на ремонт і технічне обслуговування сільськогосподарської техніки [Текст] / М. Александров, М. Сіненко, В. Арестенко // Економіка АПК. – 2009. – №8. – С. 57-60.

2.


Арсенюк, Л. Злива, град та інше лихо для аграрія: оформляємо та опубліковуємо витрати посівів [Текст] / Л. Арсенюк // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №62. – С. 54-57.

3.


Бондур, Т. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Т. Бондур // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 106-109.

4.


Бурачек, І.В. Вплив витрат виробництва на результат діяльності виробничих кооперативів в сільському господарстві [Текст] / І. В. Бурачек // Агроінком. – 2004. – №7-8. – С.79-82.

5.


Власова, Н.О.К.О.А.Б.Л.І. (Власова, Н.О. Круглова О.А. Безгінова Л.І.) Фінанси підприємств: [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Власова. – К. : ЦУЛ, 2007. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

6.


Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

7.


Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с. – [Розкрито засади, принципи, функції, методи, об`єкти управлінського обліку, вміщено класифікацію та характеристику витрат і методів їх обліку, проаналізовано процеси прийняття управлінських рішень, бюджетування, контролю, визначення ефективності діяльності суб`єктів господарювання, особливості аналізу і прийняття інвестиційних рішень і стратегічного управлінського обліку.
Поглибленню теоретичних знань і виробленню практичних навичок сприятимуть практичні завдання та короткий термінологічний словник.
Для студентів ВНЗ, може бути у нагоді менеджерам у практичній діяльності.].

8.


Глущенко, А.В. Поточні витрати та шляхи їх зниження на сільськогосподарському підприємстві [Текст] / А. В. Глущенко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 35-37.

9.


Гнезділова, О. Класифікація витрат з обліку використання транспортних засобів аграрних підприємств [Текст] / О. Гнезділова // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 42-46.

10.


Григорук, А.А. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : Збруч, 2009. – 400 с. – [Висвітлено фундаментальні положення економічної теорії в органічному зв`язку з аналізом нових явищ у розвитку сучасної ринкової економіки. Зокрема, дана характеристика ринку, товарно-грошових відносин, власності, підприємництву, менеджменту, маркетингу, фінансів, кредиту, міжнародних економічних відносин та ін. Посібник підготовлений з врахуванням поглядів і концепцій відомих зарубіжних та вітчизняних економістів.
Навчальний посібник призначений для студентів неекономічних факультетів вищих навчальних закладів освіти, де курс економічної теорії є нормативним, але не базовим.
].

11.


Грицишина, В.В. Інформаційно-методичні основи нормативного моделювання вартості сільськогосподарської техніки і обладнання [Текст] / В. В. Грицишина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 52-58.

12.


Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

13.


Дацюк, А. Особливості класифікації витрат допоміжних виробництв у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / А. Дацюк // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С. 77-81.

14.


Дем`яненко, С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дем`яненко. – К. : КНЕУ, 1998. – 264с.

15.


Догадаєва, Т. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №8. – С. 22-24.

16.


Дубініна, М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки [Текст] / М. Дубініна // Економіст. – 2012. – №2. – С. 63-64. – [Обгрунтовується необхідність дослідження причин зростання трансакційних витрат в аграрному секторі. Розкрито проблеми обліку трансакційних витрат на сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи зниження трансакційних витрат учасниками аграрного ринку.].

17.


Дубініна, М.В. Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат [Текст] / М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, А. В. Скорозинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 29-32.

18.


Заруцький, І. Трансакційні витрати в механізмі господарювання сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. Заруцький // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С. 131-136.

19.


Камінська, Т.Г. Облік витрат і доходів за видами діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. – 2002. – №8. – С. 110-115.

20.


Качалай, В.В. Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах [Текст] / В. В. Качалай // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 451-456.

21.


Кононенко, М. Обгрунтування оптимізації нормативних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції [Текст] / М. Кононенко // Економіка АПК. – 2009. – №6. – С. 31-40.

22.


Костецький, Я.І. Менеджмент витрат у сільському господарстві [Текст] / Я. І. Костецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 119-121. – [В статті обґрунтовано особливості обліку виробничих витрат в контексті управління аграрними підприємствами, а також їх вплив на фінансові результати даних суб’єктів господарювання. Показано зв`язок і функціонування виробничих витрат з кінцевими результатами виробництва та процесом ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.
The features of production charges account in the context of agrarian enterprises management and also their influence on the financial results of these subjects of management are grounded in the article. Connection and functioning of production charges with the eventual results of production and process of pricing on agricultural products are shown in the article.].

23.


Крисанов, Д.Ф. Джерела доходів і витрати сільських домогосподарств України у посткризовий період [Текст] / Д. Ф. Крисанов, В. О. Никонов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 18-21. – [Проаналізовано зміни, що відбулися в джерелах доходів сільських домогосподарств на етапі виходу з економічної кризи, та їх вплив на рівень життя населення.].

24.


Кучер, А.В. Експертне оцінювання економічних збитків від деградації ґрунтів на аграрних підприємствах [Текст] / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 165-169.

25.


Лаврук, О. Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Лаврук // Економіка АПК. – 2011. – №2. – С. 81-86.

26.


Лісіца, Т. Як облікувати оплату відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва [Текст] / Т. Лісіца // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №118. – С. 40-41.

27.


Махсма, М. Доходи і витрати сільського населення [Текст] / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2012. – №7. – С.3- 12.

28.


Мервенецька, В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 35-40.

29.


Методичні підходи до розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції [Текст] / В. І. Лишиленко, П. П. Лайко, М. Б. Махсма, С. Д. Шульга // Статистика України. – 2003. – №2. – С.15-18. – [Теорія та методологія статистики.].

30.


Михайлов, О. Характеристика методичних підходів щодо формування витрат у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Михайлов // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 100-106.

31.


Михайловина, С.О. Бухгалтерський облік витрат на машино-тракторний парк сільгосппідприємств та удосконалення його документального забезпечення [Текст] / С. О. Михайловина, О. Г. Шайко, Н. В. Оляднічук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 372-357.

32.


Моссаковський, В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №6. – С. 32-42.

33.


Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер). – [Посібник охоплює широкий спектр теоретичних і практичних проблем, містить інформацію, що відображає найактуальніші процеси світового і вітчизняного економічного життя. Смисловим ядром його є розкриття суті й особливостей функціонування основних економічних законів, загальних засад, моделей і типів економічного розвитку, теоретичних проблем макро- і мікроекономіки, еволюції економічних систем, тенденцій розвитку перехідної економіки, становлення в Україні ринкового господарства та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано МОН України].

34.


Муляр, Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т. С. Муляр // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 68-74.

35.


Нацюк, І. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємств [Текст] / І. Нацюк // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 291-294.

36.


Облікова політика підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ночовна [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 312 с. – [У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства.

37.


Орел, В.М. Економічна система оцінки виробничих витрат на свинарських підприємствах [Текст] / В. М. Орел // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 89-92.

38.


Правдюк, Н.Д. Особливості обліку витрат на збут у сільському господарстві [Текст] / Н. Д. Правдюк // Економіка АПК. – 2001. – №7. – С.85-88.

39.


Прутська, Т.Ю. Трансакційні витрати суб`єктів господарювання в аграрному секторі: зміст та класифікація [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 103-107.

40.


Свиноус, І.В. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий // Економіка @ держава. – 2016. – №9. – С. 9-13.

41.


Скидан, О.В. Удосконалення бюджетної класифікації витрат на аграрний сектор [Текст] / О. В. Скидан // Фінанси України. – 2006. – №6. – С. 21-26.

42.


Слободян, В. Практика управління організацією виробництва біологічних активів галузі тваринництва [Текст] / В. Слободян // Економіка АПК. – 2010. – №12. – С. 91-93.

43.


Стендер, С.В. Класифікація витрат виробництва в галузі рослинництва [Текст] / С. В. Стендер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 194-196.

44.


Тлучкевич, Н.В. Особливості сільськогосподарського виробництва та їхній вплив на організацію управлінського обліку [Текст] / Н. В. Тлучкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 373-378.

45.
330
М86
Торопова, І. Рибгоспи: облік загальновиробничих витрат [Текст] / І. Торопова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №108. – С. 57-60.

46.
330
Г83
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. – [У віданні висвітлені методичні та теоретичні аспекти управлінського обліку на підприємствах України всіх форм власності. У цьому посібнику систематизовано викладено організація і методика управлінського обліку на підставі роботи промислових підприємств.
Знайшли відображення Податковий кодекс України, законодавчі та нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів - практиків, пов`язані з поглибленим дослідженням навчального матеріалу з управлінського обліку.
У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, проблемні питання для самоперевірки, тести для самоконтролю та практичні вправи для самостійного вивчення матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів економічних та фінансових спеціальностей, спеціалістів практиків, бухгалтерів.менеджерів та керівників підприємств, установ незалежно від форм власності.

Рекомендовано МОН України].

47.
338(477)
Т28
Цап, В. Орендна плата за земельні ділянки у формуванні витрат виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] / В. Цап // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 135139.

48.
338.43
Д32
Чиж, В.І. Методологія управлінського обліку витрат виробництва [Текст] / В. І. Чиж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 419-424.

49.
657
О-17
Шевчук, Л.П. Особливості контролю витрат сільськогосподарського підприємства [Текст] / Л. П. Шевчук, Н. А. Овчарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 115-118. – [Розглянуто особливості проведення контролю витрат сільськогосподарського підприємства. Внесено пропозиції щодо розрахунку двох видів собівартості та обґрунтовано недоцільність використання позамовного методу обліку витрат у
галузі рослинництва.
The features of leadthrough of control of charges of agricultural enterprise are considered. Suggestions are brought in in relation to the calculation of two types of prime price and grounded pointlessness of the use of pozamovnogo method of account of charges in industry of plant-grower.
Ключові слова: витрати, собівартість, контроль, сільське господарство].

50.
657
В65
Шумейко, О.Ю. Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг) [Текст] / О. Ю. Шумейко, Ю. В. Залізняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 100-103. – [У статті розглянуто проблеми ідентифікації непрямих витрат при їх формуванні, особливості класифікації та віднесення окремих видів витрат до складу непрямих з метою точного калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Правильне формування непрямих витрат сприятиме більш обґрунтованому прийняттю управлінських рішень щодо їх оптимізації з метою підвищення ефективності
діяльності підприємств.
Ключові слова: собівартість продукції, непрямі витрати, накладні витрати, комплексні витрати.
Abstract – The aim of the research is to study the classification criteria of costs and assigning them to specific types of indirect costs to the principle of costbenefit
ratio. This work considers the problem of identifying indirect costs in their formation, characteristics and classification of certain types of indirect costs to the exact calculation of the cost of goods (works, services).
Defining classifications and proper formation of indirect costs will more informed management decisions concerning their optimization in order to improve the efficiency of industrial and other enterprises.
Keywords: production costs, indirect costs, overhead costs complex.
].

51.
657
У67
Ярмоленко, В. Особливості методики обліку витрат виробництва і виходу продукції у тваринництві [Текст] / В. Ярмоленко, І. Герасимчук // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 77-81.