Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Удосконалення обліку витрат в управлінському обліку сільськогосподарських підприємств"

1. 657
А92 Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392с.

2. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Калацька, О. О. Баранік за ред. М.Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. –

3. Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

4. Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

5. Костецький, Я.І. Менеджмент витрат у сільському господарстві [Текст] / Я. І. Костецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 119-121.

6. 657
М21 Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400с.

7. Моссаковський, В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №6. – С. 32-42.

8. 657
О-17 Облік у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко, А. О. Касич. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 616с.

9. 657
О-17 Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. – [ Існує електронна копія ].

10.
Сільське господарство [Текст] : [спецвипуск] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №80. – С. 3-63.

11. 657
С89 Сук, Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2008. – 208с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

12. Лаврук, О. Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Лаврук // Економіка АПК. – 2011. – №2. – С. 81-86.

13. Муляр, Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т. С. Муляр // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 68-74.

14. Мервенецька, В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 35-40.

15. Свиноус, І.В. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий // Економіка @ держава. – 2016. – №9. – С. 9-13.

16. 657
П32 Пилипенко, А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об`єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 344с.

17. Білик Ю. І.
Проблемні аспекти обліку доходів і витрат сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Ю. І. Білик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2011. - Вип. 19. - С. 364-368. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2011_19_87

18. Богайчук І. В.
Витрати сільськогосподарських підприємств: організація обліку і аудиту [Електронний ресурс] / І. В. Богайчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 11. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_24

19. Боярова О. А.
Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Боярова, Ю. В. Стріюк // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__14

20. Домбровська Н. Р.
Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. - 2013. - № 3. - С. 303-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_70

21. Майдуда Г. С.
Управлінський облік витрат на відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. С. Майдуда // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2015. - Вип. 1. - С. 246-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_19

22. Погосова А. В.
Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Погосова // Агросвіт. - 2014. - № 9. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_9_9

23. Чернецька О. В.
Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Чернецька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(1). - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(1)__35

24. Чернявська Т. В.
Проблеми обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / Т. В. Чернявська, С. О. Кучеркова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 382-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__61


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ бухгалтерський облік у сільському господарстві”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)

Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/