Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка літературу для теми курсової "інфляція як прояв макроекономічної нестабільності".Дякую

Радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “інфляція”, «інфляція в Україні», «макроекономіка».

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека» на сайті НБ ХНУ ( http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php ), БД «Наукова періодика України» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/)

Фонд НБ ХНУ
1. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

2.
Бутенко, О.І. Монетарні та немонетарні методи боротьби з інфляцією [Текст] / О. І. Бутенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 36-39.

3.
Возьний, К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв`язки та залежності [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – №11. – С. 35-46.

4.
Дзюблюк, О. Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2015. – №2. – С. 7-18.

5. 338(4/.9)
З-12 Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 428с. – (Вища освтіта в Україні).

6.
Іванов, В.В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України [Текст] / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, O. K. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 414-425.

7. 330.101.541
К49 Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с.

8. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

9.
Крамаренко, А. Структурна інфляція в трансформаційній економіці [Текст] / А. Крамаренко // Економіка @ держава. – 2012. – №11. – С. 87-89.

10. 336.7
К84 Круш, П.В. Інфляція: суть, форми та оцінка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Кл`именко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288с.

11. 336.7
К84 Круш, П.В. Інфляція: суть, форми та оцінка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288с.

12. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с.

13.
Любохинець, Л.С. Макроекономічні основи таргетування інфляції як метод регулювання фінансових ринків в розвинутих країнах та Україні [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 72-75.

14.
Макаренко, М.І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз [Текст] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 73-79.

15. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

16.
Марцин, B.C. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні [Текст] / B. C. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 21-30.

17.
Марцин, В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки [Текст] / В. С. Марцин // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 42-48.

18.
Марцин, В.С. Інфляція, її суть, причини виникнення та соціально-економічні наслідки [Текст] / В. С. Марцин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 27-31.

19. 330.101.541
С60 Солонінко, К.С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

20.
Футало, Т.В. Напрями вдосконалення державного регулювання інфляції в умовах фінансової кризи [Текст] / Т. В. Футало // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 137-144.

21. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.

22.
Швець, С.М. Моделювання інфляційних процесів в Україні [Текст] / С. М. Швець // Математичне моделювання в економіці. – 2015. – №1. – С. 32-40.

Електронні рессурси

23. Каленська В. В. Інфляція як чинник макроекономічної стабільності [Електронний ресурс] / В. В. Каленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2009. - Вип. 111. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2009_111_16

24. Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз [Електронний ресурс] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_11_11

25. Пітюлич М. І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації [Електронний ресурс] / М. І. Пітюлич, В. А. Шинкар // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_2_7

26. Шелудько Н. Макроекономіка: Підручник. Тема 25. Інфляція та антиінфляційне регулювання [Електронний ресурс] / Н. Шелудько // Економічна теорія. - 2014. - № 2. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2014_2_10

27. Шинкар В. А. Макроекономічні проблеми інфляції в сучасній економіці [Електронний ресурс] / В. А. Шинкар, С. В. Сідак, Г. В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 268-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(1)