Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть підібрати літературу на реферат з дисципліни Основи наукових досліджень: проблеми обліку та аудиту на тему: "Облік і аудит доходів організації у відповідності з національними та міжнародними стандартами обліку та звітності".
>>> Дуже вдячна!
1.


Сухорукова, Т. Облік доходів та витрат на підприємствах відповідно до національних стандартів [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – С. 19-25.

2.


Костюченко, В. Оцінка доходу за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [Текст] / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 16-21.

3.


Садовников, О.А. Шляхи вдосконалення організації і методики аудиту обліку доходів за видами діяльності в умовах національних та міжнародних стандартів [Текст] / О. А. Садовников // Аудитор України. – 2008. – №21. – С. 29-32.

4.


Цвєтнова, О. Актуальність розробки положення (стандарту) бухгалтерського обліку ``прибуток (збиток) за звітній період`` на основі аналізу міжнародного досвіду [Текст] / О. Цвєтнова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 239-242.

5.


Чалий, І. Новий бухгалтерський дохід - інший та сукупний [Текст] / І. Чалий // Бухгалтерія. – 2014. – №30. – С. 72-75.

6.


Пархоменко, В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №8. – С. 3-4.

7.


Чалий, І. Визнання доходу: новий МСФЗ 15 [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №101. – С. 20-22.

8.


Мурашко, Т. Доходи: відображення у бухгалтерському обліку згідно з правилами міжнародних стандартів [Текст] / Т. Мурашко // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №41. – С. 11-19.

9.


Єсієва, Н.К. Внутрішній аудит доходів підприємств-перевізників, як елемент стандартизації внутрішнього аудиту діяльності підприємств-перевізників [Текст] / Н. К. Єсієва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 223-228.

10.


Белова, І.М. Теоретичні основи облікової політики [Текст] / І. М. Белова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 84-90. – [Основне призначення і головне завдання прийнятої облікової політики – максимально адекватно відобразити діяльність підприємства та сформувати повну, об’єктивну і достовірну інформацію про неї, корисну для прийняття ефективних економічних рішень. Стаття присвячена дослідженню та истематизації інформації щодо теоретичних основ облікової політики. Узагальнено теоретичні розробки вітчизняних науковців щодо сутності облікової політики та її значення, проведено порівняльний аналіз МСФЗ і П(С)БО щодо формування облікової політики.

11.


Обліковуємо активи, зобов`язання, доходи та витрати за національними стандартами: наскрізний приклад [Текст] / Т. Піднебесна, Л. Кравченко, І. Левадський, Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2015. – №26. – С. 6-14.

12.


Іскрижицька, Ф. Застосування національних стандартів бухобліку: роз`яснюємо нюанси [Текст] / Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2016. – №9. – С. 6-9.

13.


Кладницька, Т.А. Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 62-67. – [У статті запропоновано удосконалені теоретико-організаційні положення щодо формування облікової інформації для складання фінансової звітності суб’єктів державно сектору в умовах трансформації до міжнародних стандартів в
сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: фінансова звітність, національні стандарти обліку в державному секторі, міжнародні стандарти обліку в державному секторі, суб’єкт державного сектору, рахунки бухгалтерського обліку.

14.


Голов, С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №6. – С. 2-15.

15.


Малишкін, О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату [Текст] / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №7-8. – С. 27-35.

16.
001
С58
Теловата, М.Т. Професійна компетентність майбутніх фіхівців з обліку та аудиту в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст] / М. Т. Теловата // Современные достижения в науке и образовании. – 2014. – С. 136-139.

17.
334
С42
Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с

18.
338(477)
Т28
Слободянюк, Т.В. Трансформація фінансової звітності до вимог МСФЗ [Текст] / Т. В. Слободянюк // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 170-173.

19.
338(477)
Т28
Цехан, Н.О. Напрямки удосконалення корпоративної звітності в умовах глобалізації [Текст] / Н. О. Цехан // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 176-180.

20.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572 с.

21.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. –

22.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 535с. 

23.
657
О-17
Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. – [ Існує електронна копія ].

24.
657
Л46
Лень, В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : навч. матеріали / В. С. Лень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440с. –

25.
657
П12
Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – 308с. 
].
26.
657
Н35
Нацстандарти бухобліку в державному секторі. Лютий 2014. [Звукозапис] : спевипуск. – К.

27.
657.6
У74
Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263с. – [Затверджено МОН України].

28.
657.63
Ш50
Шерстюк, О.Л. Аудит державних фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шерстюк. – К. : Нац. торг.-екон. університет, 2010. – 340с. 

29.
657.63
В65
Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 488с. – автограф [Існує електронна копія]. 

30.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

31.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

32.
657.63
А93
Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев`янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”