Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібен список літератури по темі "Макроекономічна рівновага : суть та шляхи досягнення".
>>> Дякую.

1.


Баженова, Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики [Текст] / Ю. В. Баженова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 261-266.

2.


Бандура, О. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків [Текст] / О. Бандура // Економічна теорія. – 2016. – №1. – С. 86-99.

3.


Ввчак, О. Кредит у системі макроекономічної рівноваги [Текст] / О. Ввчак, М. Могильницька, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – №2. – С. 28-33.

4.


Вдовічен, А.А. Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні [Текст] / А. А. Вдовічен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 208-215.

5.


Геселева, Н.В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Текст] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 32-37.

6.


Диха, М.В. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 72-77.

7.


Дорошенко, І. Саморегуляція глобальних фінансових ринків - механізм встановлення ринкової рівноваги чи джерело нестабільності та макроекономічних ризиків [Текст] / І. Дорошенко // Банківська справа. – 2009. – №1. – С. 14-26.

8.


Козюк, В. Проблеми макроекономічної політики у світлі формування глобальної рівноваги [Текст] / В. Козюк // Економіка України. – 2004. – №9. – С. 53-60.

9.


Кравчук, Н. Глобальні фіскальні розриви і дисбаланси: інституційні та дистрибутивні ефекти [Текст] / Н. Кравчук // Світ фінансів. – 2012. – №4. – С. 73-92.

10.


Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

11.


Крючкова, І.В. Недосконала матриця економіки України [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 53-60.

12.


Кулішов, В.В. Макроекономіка: Основи теорії і практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – Львів : "Магнолія плюс", 2004.

13.


Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, випр. – Львів : Магнолія, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). 

14.


Луняков, О.В. Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность [Текст] / О. В. Луняков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 65-73.

15.


Макаренко, М.І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз [Текст] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 73-79.

16.


Панкратова, Н.Д. К построению модели равновесия экономической макросистемы [Текст] / Н. Д. Панкратова, А. В. Шелест // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – №3. – С. 77-88.

17.


Скрипниченко, М. Макроекономіка. Тема 23. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків [Текст] / М. Скрипниченко // Економічна теорія. – 2013. – №4. – С. 78-106.

18.


Скрипниченко, М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України [Текст] / М. І. Скрипниченко // Економіка України. – 2015. – №2. – С. 4-23.

19.
330.101.541
К90
Сунцова, О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 44-57.

20.
330.101.541
К84
Сунцова, О.О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 45-52.

21.
339.7
Ш37
Шевчук, В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. [Текст] : монографія / В. Шевчук. – Львів : Каменяр, 2001. – 495с.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Макро-мікроекономіка" - http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator3.htm#mak).

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)

1. Казарінов Д. В.
Роль валютного регулювання в забезпеченні макроекономічної рівноваги реального сектора економіки України [Електронний ресурс] / Д. В. Казарінов // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2012. - № 1. - С. 29-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2012_1_6
2. Геселева Н. В.
Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Електронний ресурс] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_5_4
2. Примостка Л. О.
Макроекономічна рівновага та фінансова стійкість банків: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит. - 2012. - Вип. 20. - С. 148-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2012_20_20
3. Горлов С. М.
Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці [Електронний ресурс] / С. М. Горлов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_26_34
4. Чугунов І. Я.
Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу [Електронний ресурс] / І. Я. Чугунов, Н. М. Крючкова // Наукові праці НДФІ. - 2009. - Вип. 2. - С. 18-33 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2009_2_3
5. Скрипниченко М. І.
Тема 23. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків [Електронний ресурс] / М. І. Скрипниченко // Економічна теорія. - 2013. - № 4. - С. 78-106 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_4_7
6. Голинська О. В.
Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги [Електронний ресурс] / О. В. Голинська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2014_4_5
7. Заблоцький М. Б.
Макроекономічна оцінка стану національної економіки і заходи регулювання її рівноваги [Електронний ресурс] / М. Б. Заблоцький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - Т. 17, № 1(4). - С. 221-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__43