Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підберіть мені, будь ласка, список літератури до курсової роботи з макроекономіки на тему "Роль інвестицій в структурній перебудові економіки України". Приблизно 25 шт. Бажано з монографіями і т.д і т.п
>>> Дякую завчасно)

1.


Антонов, В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні [Текст] / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 85-94.

2.


Архангельський, Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України [Текст] / Ю. Архангельський // Економіка України. – 2010. – №9. – С. 26-33.

3.


Васильєв, В.О. Статистичний аналіз структури та динаміки інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / В. О. Васильєв // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 136-145.

4.


Васіна, О.О. Макроекономічні чинники формування інвестиційної структури українського імпорту [Текст] / О. О. Васіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 233-236. – [Аналізується структура імпорту в Україну з точки зору її відповідності завданням переходу від екстенсивного економічного розвитку до запровадження інвестиційно-інноваційної моделі, без якої не можливе забезпечення сталого економічного зростання. Особливу увагу приділено виявленню конкретних фінансово-економічних механізмів збільшення інвестиційної складової українського імпорту і розробці рекомендацій щодо проведення адекватної макроекономічної політики.].

5.


Гайдуцький, І.П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні [Текст] / І. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 47-62.

6.


Геєць, В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 4-17.

7.


Гриневич, Л.В. Теоретичні аспекти формування структурної политики держави [Текст] / Л. В. Гриневич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 146-148.

8.


Данілов, О.Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні [Текст] / О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – №5. – С. 115-123.

9.


Дідич, О. (Дідич, Олена-Галина) Німецькі інвестиційні проекти та їх вплив на структурні зміни в економіці України [Текст] / О. Дідич // Регіональна економіка. – 2004. – №1. – С. 224-229.

10.


Домашиц, М. Структурні деформації залучення іноземних інвестицій в АПК України [Текст] / М. Домашиц // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 198-202.

11.


Жадько, К.С. Структурна перебудова економіки України як стратегія інноваційного розвитку [Текст] / К. С. Жадько, Ю. Г. Горященко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №7. – С. 8-11.

12.


Іщук, С.О. Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій [Текст] / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 57-66.

13.


Касич, А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України [Текст] / А. Касич // Економіст. – 2007. – №10. – С. 52-55.

14.


Кахович, О. Особливості формування структурно-інвестиційної політики України [Текст] / О. Кахович // Економіка @ держава. – 2009. – №11. – С. 178-180.

15.


Коротаєва, Ю. Вплив динаміки прямих іноземних інвестицій України на структуру експортно-імпортних операцій [Текст] / Ю. Коротаєва // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 68-72.

16.


Крючкова, І.В. Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2016. – №3. – С. 7-28.

17.


Малютін, О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України [Текст] / О. К. Малютін // Фінанси України. – 2012. – №7. – С. 37-46.

18.


Онишко, С. Структура інвестиційного ресурсу України та перспективи економічного зростання [Текст] / С. Онишко // Економіст. – 2001. – №11. – С. 58-61.

19.


Онишко, С.В. Структура інвестиційного ресурсу України та перспективи економічного росту [Текст] / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №2. – С. 18-23.

20.


Підгородецька, С. Проблеми інвестування структурної перебудови економіки України [Текст] / С. Підгородецька, Г. Зелик // Університетські наукові записки. – 2008. – №2. – С. 339-343.

21.


Приходько, T.I. Структурні зміни в економіці України [Текст] / T. I. Приходько // Економіка і прогнозування. – 2013. – №3. – С. 59-77.

22.


Радзієвська, С.О. Формування зони вільної торгівлі як фактор підвищення конкурентоспроможності України в умовах необхідності зменшення зовнішнього боргу, структурної перебудови економіки і збільшення державного бюджету [Текст] / С. О. Радзієвська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.104. – С. 142-151.

23.


Чернецька, Л. Структура і динаміка державних інвестицій в транзитивній економіці України: інституціональний аспект [Текст] / Л. Чернецька // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 168-170.

24.


Шкарлет, С.М. Формування стратегій розбудови економіки інформаційного типу з метою забезпечення  економічної безпеки держави [Текст] / С. М. Шкарлет // Економіка України. – 2016. – №3. – С. 17-28.

25.
63
Н34
Якубовський, М.М. Структурний вектор активізації промислового розвитку [Текст] / М. М. Якубовський // Економіка України. – 2013. – №12. – С. 22-39.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Інвестиції в Україні”, "Інвестиційна політика України", "Іноземні інвестиції в Україну", "Державне регулювання інвестиційної діяльності", "Структурна політика України" та ін.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Мікро- макроекономіка"

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Ромусiк Я. В.
Прямі іноземні інвестиції: світові тенденції та структурний розподіл в економіці України [Електронний ресурс] / Я. В. Ромусiк // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_5
2.
Ромусік Я. В.
Інвестиційне забезпечення збалансованості структурних пропорцій економіки України [Електронний ресурс] / Я. В. Ромусік // Економіка промисловості. - 2012. - № 1-2. - С. 59-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_1-2_9
3. Васильєв В. О.
Статистичний аналіз структури та динаміки інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Васильєв // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.14. - С. 136-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
4. Черненко О. Л.
Взаємозв’язок між інвестиціями та економічним зростанням в Україні: структурно-галузевий аспект [Електронний ресурс] / О. Л. Черненко // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4. - С. 569-576. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_4_72
5. Малютін О. К.
Структурний розподіл інвестицій у національну економіку в контексті прогнозного макро-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / О. К. Малютін // Економіка і регіон. - 2012. - № 4. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_15
5. Юревич Л. М.
Структурні особливості інвестиційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Юревич // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2009. - Вип. 12. - С. 343-351. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_12_43
6.
Баліцька В. В.
Інвестиції суб`єктів господарювання України: необхідність структурних змін [Електронний ресурс] / В. В. Баліцька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_11_22
7. Іщук С. О.
Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій [Електронний ресурс] / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 57-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_3_9
Попередній перегляд: Завантажити - 1.253 Mb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
8.
Кравчун О. С.
Формувння інвестиційних механізмів для проведення структурної перебудови в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Кравчун // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 214-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_3_30
9. Шульц С. Л.
Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії [Електронний ресурс] / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(1). - С. 313-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(1)__42
10. Вакулич М. М.
Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки [Електронний ресурс] / М. М. Вакулич // Бізнес Інформ. - 2013. - № 1. - С. 85-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_17
11. Малютін О. К.
Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України [Електронний ресурс] / О. К. Малютін // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 37-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_7_5
12. Токар В. В.
Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / В. В. Токар // Наукові праці НДФІ. - 2012. - Вип. 3. - С. 225-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2012_3_36
Попередній перегляд: Завантажити - 193.299 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
13. Антонов В. Б.
Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 85-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_3_12
14. Котляров В. О.
Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / В. О. Котляров // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 18. - С. 92-95.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 01.10.2018 р., через 595 днів
15. Косова Т. Д.
Структурний розвиток інноваційно-інвестиційного процесу в Україні [Електронний ресурс] / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2015. - № 4. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_4_23
16. Комарницький І. Ф.
Структурно-інноваційні та інвестиційні пріоритети зміцнення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / І. Ф. Комарницький, О. С. Саєнко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2011. - Вип. 2(1). - С. 180-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__33
17.
Келару І. О.
Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України [Електронний ресурс] / І. О. Келару // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_1_13
18.
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій [Електронний ресурс]. - К. : Інститут економіки та прогнозування, 2007. - 408 с.

Рубрики:
Матеріально-технічна база. Науково-технічний прогрес. Інновації <економіка промисловості>

Географічні рубрики:
Україна

Текст у форматі PDF 8.11 Мб
19.
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів [Текст] : нац. доп. / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика ; НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 775 с.. - 300 экз.

Рубрики:
Територіальний поділ праці. Розміщення продуктивних сил в цілому <економічна географія України>

Відтворення. Економічний розвиток. Економічне зростання <Економіка України в цілому>

Географічні рубрики:
Україна

Текст у форматі PDF 1.58 Мб

Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспективам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем.

Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення системи управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України.