Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Яку літературу краще використати в курсовій роботі на тему "Модель грошового ринку та його рівновага"?1.


Юсеф, Н. Forex: валютний ринок, де вільно продають і купують гроші [Текст] / Н. Юсеф // Персонал. – 2006. – №9. – С. 52-58. – [Forex-міжнародний валютний ринок].

2.


Анісімова, О.Ю. Використання грошово-кредитної політики для досягнення зовнішньоекономічної рівноваги [Текст] / О. Ю. Анісімова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 82-88.

3.


Даниленко, А.І. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи [Текст] / А. І. Даниленко, Н. Шелудько // Економіка і прогнозування. – 2010. – №1. – С. 9-19.

4.


Гриценко, А. Моделі грошового ринку [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – №1. – С. 91-113.

5.


Мілінчук, О.В. Практика застосування модифікованої моделі доданої грошової вартості як критерію визначення вартості підприємства [Текст] / О. В. Мілінчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 142-151.

6.


Попов, А. Оптимізаційна модель залучення ресурсів на грошовому ринку [Текст] / А. Попов // Вісник Національного банку України. – 2002. – №8. – С.15.

7.


Розвиток фінансового ринку [Текст] // Бюлетень Національного банку України. – 2004. – №6. – С. 15-37.

8.


Горлов, С. Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу [Текст] / С. Горлов // Економічна теорія. – 2015. – №2. – С. 52-62.

9.
330.101.541
К49
Клименко, Е.Н. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие для самостоятельного изучения дисциплины для иностранных студентов всех направлений подготовки / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова, М. С. Бриль. – Харків : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 220 с. 

10.
330.101.541
С60
Солонінко, К.С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с. 

11.
336
К49
Клименко, В.В. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 358 с. 

12.
336
К60
Колісник, М.К. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 192с.

13.
336.7
К56
Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Каравела, 2012. – 360с.

14.
63
Н34
Гомонай, І.В. Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції [Текст] / І. В. Гомонай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 196-204.

15.
63
Н34
Вишивана, Б.М. Обов`язкові резервні вимоги - монетарний механізм регулювання грошового ринку [Текст] / Б. М. Вишивана, О. І. Щуревич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 164-174.

16.
63
Н34
Заблоцький, М.Б. Модель національного ринку і засади регулювання грошової пропозиції [Текст] / М. Б. Заблоцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 222-228.

17.

Кравчонок С. В. 
Дослідження теоретичних основ функціонування грошово-кредитного ринку України / С. В. Кравчонок // Бізнес Інформ. - 2015. - № 5. - С. 239-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_39
18.


Пшик Б. І. 
Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади дослідження / Б. І. Пшик, Т. М. Неклюдова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 9–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_4
19.

Модель грошового ринку та його рівновага [Електрон. Ресурс].– Режим доступу :http://readbookz.com/book/42/1869.html/-Загол. з екрану
20.

Рівновага на грошовому ринку[Електрон. Ресурс].– Режим доступу http://buklib.net/books/25602/ – Загол. з екрану

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ринок грошей=грошовий ринок.....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Макроекономіка”