Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Облік в галузях економіки "Загальна характеристика торгівельної діяльності"

Уточніть, будь ласка, питання щодо обліку.

1.


Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №79. – С. 3-7.

2.


Торговельна діяльність [Текст] : метод. посіб. / М. Позднякова, Т. Трухіна, В. Святодух [та ін.]. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2000. – 95с. – (Баланс. Бібліотека бухгалтера). – [До цього методичного посібника включені нормативні документи та консультаційні матеріали за такими темами:

3.


Торговельна діяльність [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №96. – С. 3-47.

4.


Артеменко, С. Оцінка маркетингової привабливості регіону для ведення торговельної діяльності [Текст] / С. Артеменко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №1. – С. 202-214.

5.


Височин, І. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / І. Височин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №3. – С. 11-23.

6.


Горбан, І.М. Оцінка ефективності управління торговельною діяльністю: методи і інструменти прийняття рішень [Текст] / І. М. Горбан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 325-331.

7.


Граковський, Ю. Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова і роздрібна торгівля [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби. – 2012. – №9-10. – С. 56-64. – [Вкладка].

8.


Гринів, Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Гринів. – К. : ЦУЛ, 2011. – 392с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

9.
63
Н34
Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : центр "Маркетинг", 2001. – 400с.

10.


Зозуля, П.В. Економічне управління кредитною діяльністю торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. / П. В. Зозуля. – Донецьк : ДДУЕТ, 2006. – 18с.

11.
339.3
Т60
Карпенко, В.Л. Маркетингові дослідження споживачів торговельного підприємства як фактор формування ефективних напрямків його діяльності [Текст] / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 7-13.

12.
339.1
Д21
Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Лебедева, Н. А. Казиначикова, А. В. Гавриков. – Минск : Новое знание, 2001. – 240с.

13.
339.3
Л33
Лошенюк, І. Особливості формування концепції маркетингового управління діяльністю торговельних підприємств [Текст] / І. Лошенюк // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 149-153.

14.
336.7
З-78
Москвітіна, Т. Управління логістичною діяльністю торговельного підприємства [Текст] / Т. Москвітіна, Д. Кочебей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №4. – С. 39-49.

15.
330.4
С38
Полтавський, О. Щодо визначення поняття "торговельна діяльність" та її ознак [Текст] / О. Полтавський // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №2. – С. 19-22.

16.
330.4
С38
Синиця, С.М. Моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / С. М. Синиця. – Хмельницький, 2009. – 19 с.

17.
65.012
Г85
Синиця, С.М. Моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / С. М. Синиця. – Хмельницький, 2009. – 215 с.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Калугіна Н. М.
Особливості впливу елементів системи мерчандайзингу на ефективність торговельної діяльності [Електронний ресурс] / Н. М. Калугіна. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_33
2. Горбан І. М.
Оцінка ефективності управління торговельною діяльністю: методи і інструменти прийняття рішень [Електронний ресурс] / І. М. Горбан // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 325-331. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
3. Іванюта О. М.
Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / О. М. Іванюта // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2014. - Вип. 1. - С. 169-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_18
4. Шульгіна Л. М.
Економічна ефективність діяльності торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Л. М. Шульгіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2014. - № 4. - С. 85-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2014_4_22
5. Томчишен С. В.
Торговельна діяльність як вид підприємництва [Електронний ресурс] / С. В. Томчишен // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - № Спец. вип.. - С. 229-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2000_Spets
6. Васильців Т. Г.
Концептуальні характеристики стратегії розвитку торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Т. Г. Васильців, Н. П. Канюка // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.2. - С. 215-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25
7.
Носуліч А. М.
Процесний підхід до побудови механізму оптової торговельної діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Носуліч. // Ефективна економіка. - 2010. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_3_10
8.
Носуліч А. М.
Процесний підхід до побудови механізму оптової торговельної діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Носуліч. // Ефективна економіка. - 2010. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_3_10
9.
Бурак І. О.
Концептуальні підходи до визначення сутності та видів торговельної діяльності [Електронний ресурс] / І. О. Бурак // Молодий вчений. - 2016. - № 3. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_10
10.
Бурак І. О.
Концептуальні підходи до визначення сутності та видів торговельної діяльності [Електронний ресурс] / І. О. Бурак // Молодий вчений. - 2016. - № 3. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_10


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Мікро- макроекономіка").