Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Прогресивні методи обліку витрат в сільському господарстві за кордоном"
1.
657
Г61
Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами [Текст] : приклади та коментарі / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840с.

2.
657
Б93
Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посiб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 544с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).

3.
657
Г93
Губачова, О.М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с. 


1.
Дороженко Л. І. 
Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Л. І. Дороженко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_15
Розкрито особливості методів обліку витрат на українських підприємствах. Наведено систему калькулювання витрат - директ-костинг. Обгрунтовано необхідність упровадження цієї системи на вітчизняних підприємствах, виявлено її переваги та недоліки. Розглянуто зарубіжні методики обліку та калькулювання витрат.
Попередній перегляд:   Завантажити - 290.802 Kb    Зміст випуска    Реферативна БД     Цитування
2.
Тюхтій М. В. 
Загальновиробничі витрати: концептуальні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду облікового відображення [Електронний ресурс] / М. В. Тюхтій, О. Г. Пономаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 3. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2014_3_26
Попередній перегляд:   Завантажити - 210.934 Kb    Зміст випуска     Цитування
3.

Кондрич В. І. 
Проблематика обліку витрат та її представлення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / В. І. Кондрич // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 2. - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_2_25
Попередній перегляд:   Завантажити - 648.29 Kb    Зміст випуска     Цитування

4.
Волковицька О. М. 
Вітчизняний і зарубіжний досвід обліку прямих витрат на виробництво на підприємствах [Електронний ресурс] / О. М. Волковицька // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 53-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(1)__9
Попередній перегляд:   Завантажити - 203.69 Kb    Зміст випуска     Цитування
5.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_ekon/Ekon/2010_33/18.pdf

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом не знайдено.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”