Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Сутність нової управлінської парадигми, що формується в Україні"

1.


Акмаева, Р. Менеджмент организации на основе принятия новой управленческой парадигмы [Текст] / Р. Акмаева // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №11. – С. 98-107.

2.


Бондаренко, О.С. Розвиток парадигми управління фінансами підприємств в умовах логістизації економіки [Текст] / О. С. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №12. – С. 38-41.

3.


Бык, Ф.Л. Адаптивный аспект новой парадигмы управления [Текст] / Ф. Л. Бык, В. Г. Китушин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №5. – С. 3-9. – [Теория управления].

4.


Винокуров, В.А. Качество менеджмента - основа современной управленческой парадигмы [Текст] / В. А. Винокуров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №6. – С. 9-19.

5.


Гаращук, О. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 11-21. – [Розкривається значення стратегічного розвитку вищої освіти у забезпеченні соціально-економічного прогресу країни, а також його місце і роль у досягненні системи управління. Намічено парадигмальний підхід у формуванні зазначеної стратегії.].

6.


Гончарук-Чолач, Т. Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення [Текст] / Т. Гончарук-Чолач // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 72-82. – [Соціальна філософія].

7.


Гражевська, Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми [Текст] / Н. Гражевська // Вища школа. – 2008. – №3. – С. 62-70.

8.


Гудков, С. Філософія управління як парадигма виживання суспільства [Текст] / С. Гудков // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №3,Т.2. – С. 22-30.

9.


Деминг, Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами [Електронний ресурс] / Э. Деминг пер. англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

10.


Дроб, М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління [Текст] / М. Дроб // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 37-43.

11.


Дроб, О.М. Школи стратегії як основа розробки усталеної парадигми стратегічного управління [Текст] / О. М. Дроб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С, 148-158.

12.


Забуранна, Л. Еволюція парадигми управління підприємством [Текст] / Л. Забуранна // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 133-138.

13.


Змогильний, А. Сучасні тенденції розвитку соціального управління й пошуки нової парадигми влади [Текст] / А. Змогильний // Статистика України. – 2007. – №3. – С. 61-66.

14.


Іванюта, П.В. Логістична парадигма формування стратегії державного управління якістю [Текст] / П. В. Іванюта // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 99-103.

15.


Ігнатьєва, І.А. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Р. В. Янковой // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 157-163.

16.


Кислухина, И. Новая научная парадигма антикризисного управления [Текст] / И. Кислухина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №11. – С. 104-115.

17.


Козловський, С.В. Парадигма управління факторами розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. В. Козловський, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 208-212.

18.


Коноваленко, Ю. Особливості застосування нової парадигми управління транспортними ризиками [Текст] / Ю. Коноваленко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №6. – С. 23-34.

19.


Крутій, О.М. Комунікативна парадигма партнерської взаємодії суб`єктів державного управління [Текст] / О. М. Крутій // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 113-116.

20.


Кучеров, О.П. Вплив інформаційної реальності на зміну парадигми управління національним господарством [Текст] / О. П. Кучеров, Я. Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 262-268.

21.


Мних, О.Б. Зміна парадигми управління капіталізаційними процесами: роль інноваційних екологічних рішень у логістично-маркетингових стратегіях формування вартості [Текст] / О. Б. Мних // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 240-245.

22.


Олжабаєва, Р. Трансформація парадигми стратегічного управління в сучасних умовах [Текст] / Р. Олжабаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 8-12.

23.


Отенко, І.П. Парадигма управління потенціалом соціально-виробничих систем [Текст] / І. П. Отенко // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 63-68.

24.


Петенко, І.В. Трансформація парадигм управління персоналом на промисловому підприємстві [Текст] / І. В. Петенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 217-222.

25.


Подсолонко, Е.А. Формирование современной парадигмы управления конкурентоспособностью региональной економики [Текст] / Е. А. Подсолонко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 158-162. – [В роботі показано необхідність формування сучасної парадигми управління, яка базується на збалансуванні поточних і стратегічних задач, що орієнтують на зріст конкурентоспроможності та стійкого розвитку регіонів.].

26.


Поплавська, Ж.В. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку [Текст] / Ж. В. Поплавська, А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 109-116.

27.


Приходько, В. О смене управленческих парадигм [Текст] / В. Приходько, Т. Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №6. – С. 96 - 100. – [Менеджмент и маркетинг].

28.


Сімченко, Н.О. Парадигми розвитку сучасної науки управління [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 67-74.

29.


Сохацька, О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі [Текст] / О. Сохацька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №3. – С. 24-40.

30.


Стадник, В.В. Систематизація концептуального наповнення управлінських парадигм: від управління функціонуванням до управління розвитком організацій [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 141-149. – [Розглянуто закономірності розвитку концепцій і моделей управління у контексті механістичної та органічної управлінських парадигм у їх взаємозв’язку із природою економічних організацій та основними цільовими установками менеджменту.].

31.


Тарасов, В. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн [Текст] / В. Тарасов, В. Трофимова // Економіка @ держава. – 2011. – №1. – С. 10-13.

32.


Фоміних, Т.О. Сучасна парадигма менеджменту як основа для формування нової концепції управління людськими ресурсами [Текст] / Т. О. Фоміних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 134-138.

33.


Шевчук, В.О. Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії [Текст] / В. О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 282-292.

34.


Юдин, А.Г. Смена парадигмы - от управления отходами к управлению ресурсами [Текст] / А. Г. Юдин // Ресурсосберегающие технологии. – 2010. – №11. – С. 3-8.

35.


Юськів, Б. Концепція і парадигми глобального управління [Текст] / Б. Юськів. – С. 119-130.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Менеджмент”.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1. Дроб О. М.
Школи стратегії як основа розробки сталої парадигми стратегічного управління [Електронний ресурс] / О. М. Дроб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 148-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_23
Узагальнено існуючі школи стратегій, запропоновано вимоги до сучасної методології стратегічного управління (СУ). Здійснено систематизацію існуючих поглядів на реалізацію СУ. Сформовано на підставі аналізу існуючих шкіл стратегій вимоги до сучасної методології СУ, в результаті чого зроблено висновок щодо можливості універсалізації сучасної парадигми СУ на основі критичного поєднання методологій трьох шкіл - границь, динамічних здібностей і стратегічного мислення. Ключовими елементами сучасної методології СУ запропоновано розглядати: стратегічне мислення; мережеву модель структури ресурсів організації; динамічну ієрархію цілей організації.
2.
Ігнатьєва І. А.
Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / І. А. Ігнатьєва, Р. В. Янковой // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_20
Розглянуто сучасні наукові підходи до формування стратегій на промислових підприємствах України. Систематизація наукових підходів надала можливість визначити 4 базові складові стратегії підприємства: розподіл видів діяльності у часовому просторі (управління часом); розподіл і перерозподіл стратегічних ресурсів; створення та використання кадрового потенціалу; використання зовнішнього середовища.
3. Щербак В. Г.
Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях [Електронний ресурс] / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Ринок праці та зайнятість населення. - 2014. - № 1. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_1_5
4. Продан І. О.
Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 11-12(2). - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_11-12(2)__16
5.
Осипенко Л. О.
Філософія управління як нова парадигма керування складними соціально-економічними системами [Електронний ресурс] / Л. О. Осипенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2013. - Вип. 52. - С. 189-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_52_22
6. Орлов О. В.
Інновації як нова парадигма управління [Електронний ресурс] / О. В. Орлов // Актуальні проблеми державного управління. - 2011. - № 1. - С. 107-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_13
7. Попов С. М.
Наукова парадигма суб’єкт-суб’єктного управління в умовах сучасного континууму [Електронний ресурс] / С. М. Попов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 43. - С. 166-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_22
8.
Фурсін О. О.
Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління [Електронний ресурс] / О. О. Фурсін // Теорія та практика державного управління. - 2010. - Вип. 2. - С. 441-448. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_2_65
9. Борисевич С. О.
Сучасна управлінська парадигма - якість менеджменту [Електронний ресурс] / С. О. Борисевич // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 7-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_2_3
10.Козлов К. І.
Теорія державного управління: парадигми, концепти та системи [Електронний ресурс] / К. І. Козлов. // Державне будівництво. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_8
11. Ситниченко Є. Г.
Менеджмент як інноваційна парадигма управління освітою: філософський аналіз [Електронний ресурс] / Є. Г. Ситниченко // Грані. - 2014. - № 10. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_10_12
12. Шубін О. О.
Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління [Електронний ресурс] / О. О. Шубін, М. О. Гладкий // Проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 239-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_3_34
15.Стрельцов В. Ю.
Парадигми та доктрини в теоріях державного управління [Електронний ресурс] / В. Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 35-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_8
16.
Карім Дхеяб Ахмед
Еволюція методів і прийомів управління персоналом від класичних парадигм до сучасного осмислення [Електронний ресурс] / Дхеяб Ахмед Карім // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2013. - Вип. 4. - С. 91-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2013_4_23
17.Гудков С.
Філософія управління як парадигма виживання суспільства [Електронний ресурс] / С. Гудков // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 3(2). - С. 22–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_3(2)__3
Розглянуто сучасні філософські проблеми управління на основі методологічних підходів постнекласичної науки. Розроблено практичні рекомендації щодо їх використання.
18.Варцаба В. І.
Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / В. І. Варцаба // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 247-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_36
Мета роботи - дослідження теоретично-методологічних аспектів гармонізації системи соціально-економічних інтересів суб`єктів ринку в суспільних системах на основі використання інтелектуального капіталу. В результаті дослідження продемонстровано, що в основі безпрограшної конкуренції за умови парето-ефективних стосунків контрагентів в умовах ринку лежить явище синергізму, досягнення якого є можливим шляхом інтеграції та спільної інтелектуальної дії систем людських ресурсів у сінтелектуальному просторі. Розроблено модель досягнення соціально-економічною системою стану синергічності під впливом управління її підсистемами та концептуальну схему гармонізованого управління і менеджменту інтелектуально-трансформаційними процесами у цих підсистемах. Запропоновано комплексне використання феноменів синтелектики (спільного мислення) і синергії (спільної дії) для досягнення системою стану синархії (спільного управління) з одержанням відповідного ефекту у вигляді рівня економічного добробуту зі збереженням рівноваги ринку та гармонізованих стосунків між його учасниками. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є аналіз потенціалу відомих управлінських технологій та інструментів для можливого використання в процесах і процедурах гармонізованого управління і менеджменту вітчизняним управлінським корпусом.
19.Костенок І. В.
Особливості сучасної парадигми публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Костенок // Менеджер. - 2014. - № 1. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2014_1_20
20. Задорожна М. І.
Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління [Електронний ресурс] / М. І. Задорожна. // Демократичне врядування. - 2013. - Вип. 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_9
21.Бакуменко В. Д.
Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Електронний ресурс] / В. Д. Бакуменко, С. А. Попов // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 43. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_4
22. Шумовська К. Е.
Еволюція парадигми управління і соціальні зміни [Електронний ресурс] / К. Е. Шумовська // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С. 79-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_1_22
23. Степанова С. В.
Формирование стратегии регионального развития в контексте трансформационной парадигмы: принципы стратегического управления [Електронний ресурс] / С. В. Степанова // Облік і фінанси. - 2015. - № 4. - С. 145-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_4_24
24.Обушна Н.
Результативність та ефективність управління – парадигма сучасного публічного управління [Електронний ресурс] / Н. Обушна // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 4. - С. 47-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_4_8
25.Крюков О.
Формування політико-управлінських еліт в умовах зміни управлінської парадигми розвитку держави: спроба архетипного аналізу [Електронний ресурс] / О. Крюков, О. Радченко // Публічне управління: теорія та практика. - 2015. - Вип. 1(спец. вип.). - С. 40-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2015_1(spets