Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Облік та аудит розрахунків з оплати праці відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку і звітності". Дякую.1.


Петрик, О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики [Текст] / О. Петрик, Н. Шульга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 47-54.

2.


Гуменюк, А.Ф. Аудит розрахунків з оплати праці: методика проведення та перспективи розвитку [Текст] / А. Ф. Гуменюк, В. В. Яцюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 241-245. –

3.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с.

4.
657
Д64
Должанський, М.І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посiб. / М. І. Должанський, А. М. Должанський. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 494с.

5.


Москаленко, С. Виплати персоналу, або стандартизація обліку "старих" і нових видів виплат персоналу [Текст] / С. Москаленко // Баланс. – 2004. – №1. – С. 46-48.

6.


Алієв, Т. Гарантії забезпечення <<мінімалки>>: рівняння на фонд оплати праці? [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. – 2017. – №3-4. – С. 20-21.

7.


Іскрижицька, Ф. Запроваджуємо нові стандарти: шість із десяти- з бухобліку [Текст] / Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2016. – №48. – С. 6-11.

8.


Левадський, І. Звіт з ЄСВ: зважаємо на новації в оплаті праці [Текст] / І. Левадський // Головбух: Бюджет. – 2017. – №5. – С. 6-11.

9.


Ловінська, Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі [Текст] / Л. Г. Ловінська, Я. Я. Дьяченко // Фінанси України. – 2016. – №6. – С. 72-81.

10.
657
Н15
Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с. 

11.


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам" від 25 листоп. 2014 р. №1163 [Текст] // Головбух: Бюджет. – 2016. – №1. – С. 47-48.

12.


Батіщева, Н. Облік оплати праці за національними стандартами [Текст] / Н. Батіщева // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №71. – С. 4-12.

13.
63
Н34
Чабанюк, О.М. Облік та аналіз оплати праці в ринкових умовах [Текст] / О. М. Чабанюк, І. О. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 317-321.

14.
331.2
М48
Мельник, Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.06 / Т. Г. Мельник. – К. : КНУ, 2006. – 20с.

15.


Супрун, Г. Обліковуємо виплати працівникам за національними стандартами [Текст] / Г. Супрун // Головбух: Бюджет. – 2015. – №19. – С. 33-36.

16.


Касатонова, І. Організація обліку заробітної плати на підприємстві та її нормативне забезпечення [Текст] / І. Касатонова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №9. – С. 18-25.

17.


Янковська, О. Особливості дослідження законності витрат на оплату праці під час державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання державного сектору економіки [Текст] / О. Янковська // Фінансовий контроль. – 2014. – №9. – С. 22-25.

18.


Шаботинський, В. Підсумковий облік робочого часу [Текст] / В. Шаботинський // Бухгалтерія. – 2014. – №18-19. – С. 65-67.

19.
63
Н34
Воськало, Н.М. Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору [Текст] / Н. М. Воськало // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – C. 258-263.

20.


Васильченко, Т. Проблеми та методи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Текст] / Т. Васильченко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 293-296.

21.


Лістрова, С. Соціальні стандарти: як розраховувати у 2017 році [Текст] / С. Лістрова // Головбух: Бюджет. – 2017. – №2. – С. 22-24.

22.


Мица, Є. Стандартизація обліку розрахунків з оплати праці [Текст] / Є. Мица // Економіка @ держава. – 2007. – №7. – С. 77-78.

23.
338(477)
Т28
Ковальчук, О.І. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах України [Текст] / О. І. Ковальчук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 156-159.

24.


Долга, І. Удосконалення обліку виплат працівникам відповідно до міжнародних стандартів [Текст] / І. Долга // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 132-135.

25.


Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка @ держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

26.


Левадський, І. Упорядковуємо структуру зарплати працівникам бюджетних установ за ЄТС та держорганів [Текст] / І. Левадський // Головбух: Бюджет. – 2015. – №47. – С. 6-9.

27.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. 

28.

Хома Д. М. 
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи / Д. М. Хома // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_13
29.

Клименко С. О. 
Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.2. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5.2_9
30.

Немодрук Н. М. 
Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці / Н. М. Немодрук // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13
31.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік оплати відпусток....”
32.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік...”