Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> Допоможіть підібрати літературу на реферат на тему: "Облік і аудит доходів організації у відповідності з національними стандартами обліку та звітності".
>>> Дякую.


1.
657.63
О-36
Андросова, О.Ф. Шляхи удосконалення обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб [Текст] / О. Ф. Андросова, Ю. Є. Аскерова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 214-218.

2.


Берлінг, Р.З. Методичні аспекти аудиту доходів та витрат транспортного підприємства [Текст] / Р. З. Берлінг, В. М. Крочук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 11-15.

3.
657
П38
Дерій, В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 7-11.

4.
657
X 22
Довгопол, Н. Методи визнання доходів і виникнення зобов`язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України [Текст] / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 49-56.

5.


Єсієва, Н.К. Внутрішній аудит доходів підприємств-перевізників, як елемент стандартизації внутрішнього аудиту діяльності підприємств-перевізників [Текст] / Н. К. Єсієва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 223-228.

6.


Зигар, О. Деякі питання ведення обліку доходів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг [Текст] / О. Зигар // Казна України. – 2014. – №2. – С. 20-22.

7.
63
Н34
Іскрижицька, Ф. Микита той, та свитка інша, або Субрахунки для обліку власних надходжень другої групи [Текст] : [Доходи] / Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2017. – №6. – С. 8-11.

8.


Іщенко, В. Зміни у методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: опановуємо та запроваджуємо [Текст] / В. Іщенко // Головбух: Бюджет. – 2015. – №3. – С. 6-13.

9.


Костюченко, В. Оцінка доходу за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [Текст] / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 16-21.

10.


Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. – [Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.
У підручнику відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб`єктів господарювання.
Матеріал викладено з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які згідно рішення АПУ від 18.04.2003 р. № 122/2, прийняті як стандарти аудиту.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, стане в пригоді також практикуючим аудиторам, бухгалтерам, економістам, менеджерам, юристам, адвокатам, працівникам державних та правоохоронних органів, бізнесменам, підприємцям і керівникам підприємств і організацій, які прагнуть удосконалити свої знання й навички в галузі аудиту. Може бути використаний на курсах підготовки професійних аудиторів та бухгалтерів.

Затверджено МОН України].

11.


Куцик, П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Текст] / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №1. – С. 26-32.

12.
657
Н15
Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с. – [Викладено загальні методичні рекомендації щодо виконання практичного завдання з бухгалтерського обліку в умовах комп`ютерної програми "1С:бухгалтерія" та складання форм фінансової звітності в обсязі за рік. Завдання включає майже всі господарські операції, які відбуваються в діяльності акціонерного товариства.
Рекомендовано для студентів спеціальності "Облік і аудит" для проходження практики на віртуальному підприємстві такої організаційно-правової форми господарювання, як акціонерне товариство.].

13.


Обліковуємо активи, зобов`язання, доходи та витрати за національними стандартами: наскрізний приклад [Текст] / Т. Піднебесна, Л. Кравченко, І. Левадський, Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2015. – №26. – С. 6-14.

14.


Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с. – [Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп`ютерному середовищі.
Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів і пасивів підприємств, а також фінансової звітності.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути використаний для самостійной роботи студентів економічних спеціальностей.


Рекомендовано МОН України].

15.


Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. – [У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат підприємства. З`ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Рекомендовано МОН України].

16.
657.63
К90
Пухальська, Г.В. Податковий аспект обліку доходів: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 242-248.

17.


Садовников, О.А. Шляхи вдосконалення організації і методики аудиту обліку доходів за видами діяльності в умовах національних та міжнародних стандартів [Текст] / О. А. Садовников // Аудитор України. – 2008. – №21. – С. 29-32.

18.


Сухорукова, Т. Облік доходів та витрат на підприємствах відповідно до національних стандартів [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – С. 19-25.

19.


Харламова, О. Трансформація: акценти щодо об`єктів обліку [Текст] / О. Харламова // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №56-57. – С. 14-23.

20.


Харченко, С.І. Бухгалтерський облік виконання бюджету [Текст] : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с. – [У монографії висвітлюються теоретичні та правові засади бюджетного обліку на основі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в Україні, а також процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів. Розглянуто специфічні ознаки бюджетної політики як важливого середовища формування та реалізації бюджетної доктрини.
Призначено для науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.
].

21.


Чабанюк, О.М. Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств [Текст] / О. М. Чабанюк, О. А. Мелешко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 301-306.

22.


Чалий, І. Безоплатні послуги: бухоблік в одержувача та виконавця [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №110. – С. 93-94.

23.


Чебан, Т.М. Оцінка ефективності системи управління доходами підприємства як перспективний напрямок розвитку аудиту [Текст] / Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 145-148. – [В статті доведена необхідність діагностики системи управління доходами як напряму операційного аудиту; визначені мета, особливості та етапи його проведення; розроблена комплексна методика оцінки ефективності системи
управління доходами, заснована на експертно-аналітичних методах та бальній оцінці; наведені результати її практичної апробації та їх використання для прийняття управлінських рішень з метою реалізації стратегії управління доходами
підприємства.

24.


Шалімова, Н.С. Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов`язкового аудиту [Текст] / Н. С. Шалімова // Економіка @ держава. – 2014. – №3. – С. 6-12.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік доходів".

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»).