Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література для статті " Психологічна сумісність працівників та керівників в організаціях як показник розвиненої організації"


1.


Психологічна компетентність керівника і його взаємовідносини з підлеглими [Текст] / Н. М. Гаврілова, В. Г. Гамов, В. В. Петренко, С. В. Костішин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – №2. – С. 136-139.

2.


Психологія діяльності організації в умовах соціально-економічних змін ( на матеріалі освітніх організацій) [Текст] : монографія /  за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 192с. – [У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження психологічних особливостей ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (оцінка персоналом освітніх організацій основних соціально-економічних змін в суспільстві; їхній вплив на зміни в освітніх організаціях, мотиви введення змін в освітніх організаціях; причини опору персоналу змінам тощо).
Проаналізовано психологічні чинники, що впливають на ефективність управління змінами в освітніх організаціях - особливості діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін та вияву підприємницької поведінки, особливості особистісного розвитку персоналу та його національно-етнічних характеристик. Представлено технологію «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін», її структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання.
Монографія розрахована на керівників та працівників організацій, організаційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін.
].

3.


Алехина, О. О влиянии руководителя на эффективность управления производством и персоналом [Текст] / О. Алехина, Ф. Удалов, И. Кулагова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №1. – С. 60-65.

4.


Андреева, М.А. Эмоциональный интеллект и проблемы саморегуляции поведения в деятельности руководителя [Текст] / М. А. Андреева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 28-30.

5.


Баранник, А. Навык десятый. Похвала подчиненных [Текст] / А. Баранник // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 43.

6.


Богуш-Данд, Л. Шаткая лестница эмоциональных состояний [Текст] : [психология управления персоналом] / Л. Богуш-Данд // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №7. – С. 66-67.

7.
141.82
Г85
Вересов, Н. Психологические компоненты управленческой деятельности [Текст] / Н. Вересов // Новый Персонал. – 2008. – №9-10. – С. 15-18.

8.
316
Д84
Визначення психологічного клімату в організації [Текст] // Персонал. – 2011. – №4. – С. 140-142. – [Тест].

9.


Воронянська, А.П. Социальна психологія в мотивації людських ресурсів організації [Текст] / А. П. Воронянська // Агроінком. – 2002. – №10-12. – С. 65 - 66.

10.


Горбунова, В.В. Ціннісно-рольові засади особистісного успіху у командній діяльності [Текст] / В. В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №3. – С. 19-24.

11.


Грищенко, К.К. Колектив, керівник, управління. Соціально-психологічний аспект [Текст] / К. К. Грищенко, М. О. Сакада. – К. : Наукова думка, 1974. – 160с.

12.


Гура, О.І. Психологія управління соціальною організацією [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гура, Т. Є. Гура. – Херсон : ОЛДІ - ПЛЮС, 2015. – 212 с. – [У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкрито особливості поведінки людей в організованих соціальних системах, визначено й охарактеризовано соціально-психологічні явища та закономірності, що зумовлюють її специфіку.
Матеріал розподілено на смислові модулі, вивчення який створює умови для оволодіння майбутніми фахівцями системою професійних знань (визначається змістом основних розділів і підрозділів, питаннями для контролю та самоконтролю), вмінь та навичок практичної діяльності (забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення).
Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано МОН України].

13.


Деминг, Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами [Електронний ресурс] / Э. Деминг пер. англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

14.


Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №1. – С. 17-24.

15.


Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с. – [ Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.
Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих. Навчальний посібник рекомендується студентам психологічних та педагогічних спеціальностей. Він може бути у нагоді керівникам установ і практичним психологам.


Рекомендовано МОН України].

16.


Евтихов, О. Моббинг: фазы развития и профилактика [Текст] / О. Евтихов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 56-60. – [Моббинг - психологическая травля сотрудников в коллективе].

17.


Кабаченко, Т.С. Психология управления [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Кабаченко. – М. : Педагогическое общество России, 2000.

18.


Капацина, А.О. Структури соціально-психологічних установок мотиваційно-необхідної сфери особистості керівників-початківців з різними рівнями адаптованості [Текст] / А. О. Капацина // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №3. – С. 72-80.

19.
159.9
Ш91
Касс, П. Руководители на большой сцене [Текст] / П. Касс // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №10. – С. .26. – [Поведение руководителя].

20.


Касс, П. Странности руководителей [Текст] / П. Касс // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №9. – С. 24. – [Психология поведения руководителей].

21.


Келлерман, Б. Что каждый лидер должен знать о своих подчиненных [Текст] / Б. Келлерман // Компаньон.Стратегии. – 2008. – №1. – С. 12-21. – [Динамика развития отношений "начальник-подчиненный" и классификация подчиненных по типам].

22.


Кириченко, В. Уявлення працівників про організаційну культуру та соціально-психологічний клімат на підприємстві [Текст] / В. Кириченко // Соціальна психологія. – 2009. – №1(33). – С. 121-130.

23.


Корольчук, М. Перспективи розвитку організаційної та економічної психології [Текст] / М. Корольчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №4. – С. 63-73.

24.


Кузнецова, Т. "Нарцисс" и Ко [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2007. – №4. – С. 63-69. – [Личностные типы в офисном пространстве: кто они и как с ними общаться].

25.


Кузнецова, Т. Навыки взаимодействия [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №11. – С. 64-71. – [Развитие межличностного взаимодействия в коллективе].

26.


Литвинова, Л. Організаційна культура управління державною установою: соціально-психологічний аспект [Текст] / Л. Литвинова // Соціальна психологія. – 2009. – №5(37). – С. 136-142. – [Психологія управління].

27.


Мельник, Л.П. Психологія управління [Електронний ресурс] : курс лекцій / Л. П. Мельник. – 2-гє вид., стер. – К. : МАУП, 2002. – іл.

28.


Новікова, О.С. Психологічні аспекти прийняття групових і індивідуальних управлінських рішень [Текст] / О. С. Новікова, В. В. Полікарпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 233-235.

29.


Новікова, О.С. Роль психологічних особливостей професійної діяльності жінки-керівника в сучасних економічних умовах [Текст] / О. С. Новікова, А. В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 76-80.

30.
159.9
П86
Обозов, Н.Н. Психология работы с людьми. Советы руководителю [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Обозов, Г. В. Щекин. – 6-е изд., стер. – К. : МАУП, 2004. – ил.

31.


Орбан-Лембрик, Л.Е. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 544 с. – (Альма - матер).

32.
159.9
Х69
Педан, Т. Продуктивна взаємодія керівника навчального закладу та педколективу. Роль психолога у процесі формування відносин [Текст] / Т. Педан, В. Зленко // Психолог. – 2016. – №23-24. – С. 76-81.

33.
159.9
О-63
Рачова, Н. Психологічний супровід управлінської діяльності [Текст] / Н. Рачова // Психолог. – 2010. – №3. – С. 9-14.

34.


Романенко, Н. Коучинг эмоциональной компетентности [Текст] / Н. Романенко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 53-54.

35.


Савицкая, Л. Всегда в игре [Текст] : [оценка своей управленческой эффективности] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №4. – С. 49-55.

36.
159.9
Г95
Савицкая, Л. Лидеры и последователи: кто важнее? [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №5. – С. 34-40. – [Как улучшить динамику взаимодействия между руководителями и подчиненными ].

37.


Савицкая, Л. Ловушки реальности [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №2. – С. 60-65. – [Факторы успешного управления].

38.


Столяренко, С. Менеджер: типология и общие психологические требования [Текст] / С. Столяренко // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 18-23.

39.


Филипповская, Ю. Время лидеров-старейшин [Текст] : [психология построения отношений с партнерами, сотрудниками...] / Ю. Филипповская // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №6. – С. 40-43.

40.


Ходаківський, Є.І. Психологія управління [Електронний ресурс] : підручник / Є. І. Ходаківський. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

41.


Ходаківський, Є.І. Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар за ред. Є.І. Ходаківського. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с. – [Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітсграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомуніка-ції, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.
З використанням методологічного апарат}` синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що грунтуються на соціоінтеграції. психоінформатиці, конфліктоло-гії, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксео.тогії. Висвітлено концепції люди-но-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловеько-го, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Психологія управління", "Психологія праці", "Управління персонатом", "Менеджмент організацій", "Економіка праці vd соціально-трудові відносини", "Конфліктологія", магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.

Затверджено МОН України].

42.


Хомяк, О. О влиянии, силе и построении отношений [Текст] : [психология коммуникаций со "сложными людьми"] / О. Хомяк // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №5. – С. 30-36.

43.


Шахова, М. Офіс-пекло, офіс-рай? [Текст] : [енергетичний вампіризм на роботі] / М. Шахова // Фінансовий контроль. – 2013. – №9. – С. 59-60.

44.


Штифурак, В.С. Основи успішної управлінської діяльності (психологчний аспект) [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – 194с. – [У навчально-методичному посібнику розкрито психологічні основи управлінської діяльності, закономірності та структура ефективного спілкування; систематизовано методичні поради щодо попередження утруднених управлінських ситуацій та психогігієни управлінця.
Посібник призначений для менеджерів виробництва, державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, студентів спеціальності "Психологія", всіх, хто цікавиться проблемами управління.].

45.


Юр`єва, І. Ефективність управлінських рішень в контексті психології управління [Текст] / І. Юр`єва // Соціальна психологія. – 2007. – №6(26). – С. 102-111.

46.


Ященко, С. Предупрежден- значит вооружен. Анализ причин неудовлетворенности сотрудников [Текст] / С. Ященко // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №11. – С. 33-34.

За необхідності радимо переглянути рубрику БД "Електронний каталог" - "психологія управління", "соціальна поведінка керівника", "керівництво персоналом", "менеджмент персоналу", "менеджмент організацій".


На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):
1.
Литвиненко Д. М.
Аналіз сучасного стану проблеми психологічної сумісності людей у спільній діяльності [Електронний ресурс] / Д. М. Литвиненко, П. В. Макаренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 42(1). - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_42(1)__17
2.
Кравченко О. В.
Аналіз динаміки міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп [Електронний ресурс] / О. В. Кравченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - Вип. 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_3_19
3.
Шульга С.С.
Проблема сутності та критеріїв сумісності в сучасній психології: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / С.С. Шульга // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2013. - Вип. 3. - С. 171-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2013_3_25